Poziv k vložitvi kandidature za položaj generalnega direktorja policije
 
PDF natisni E-pošta
Sporočila za javnost
Petek, 17. avgust 2012

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja poziv k vložitvi kandidature za položaj generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve.

 

Na podlagi prvega odstavka 5. b člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana objavlja naslednji

JAVNI POZIV


k vložitvi kandidature za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve


I.

Kandidat za položaj generalnega direktorja Policije mora poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih uslužbencev, izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 • da je bil varnostno preverjen in da zanj ne obstaja varnostni zadržek;
 • da ni uveljavljal oziroma da ne uveljavlja pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti;
 • da nima dvojnega državljanstva;
 • da ima univerzitetno izobrazbo pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri, oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem ali magistrsko izobrazbo pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri (2. bolonjska stopnja);
 • da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
 • da ima najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju delovanja varnostnih ali obveščevalno
 • varnostnih organov, organov odkrivanja ali pregona, ali kazenskega sodstva;
 • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma najmanj osem let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju;
 • dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO - EU« in »STROGO TAJNO - NATO«.Pri kandidatu se presoja tudi kriterij, da je mogoče na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da bo funkcijo opravljal strokovno, pošteno in vestno ter da bo varoval ugled, nepristranskost, zakonitost delovanja in operativno avtonomnost policije.


V primeru, da generalni direktor nima opravljenega izpita za izvajanje policijskih pooblastil, se na podlagi strokovnih izkušenj, ki se po tem členu zahtevajo za imenovanje v funkcijo generalnega direktorja, po samem zakonu šteje, da ima opravljen ta izpit.


II.


Prijava mora vsebovati:


1.    Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.    Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj iz osme alinee I. točke, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot  delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem;
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na področju delovanja varnostnih ali obveščevalno - varnostnih organov, organov odkrivanja ali pregona, ali kazenskega sodstva;
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.


3.   Izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • da nima dvojnega državljanstva;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
 • ima/nima opravljen/ega izpita za izvajanje policijskih pooblastil;
 • ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO - EU« in »STROGO TAJNO - NATO« oziroma če dovoljenja nima, pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »STROGO TAJNO«, »STROGO TAJNO - EU« in »STROGO TAJNO - NATO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11).


4.     Izjavo kandidata, da za namen izbire dovoljuje Ministrstvu za  notranje zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
    

III.
    
Pred posredovanjem predloga za imenovanje generalnega direktorja policije Vladi Republike Slovenije mora minister za notranje zadeve pridobiti mnenje posebne tričlanske avtonomne strokovne komisije, ki jo sestavljajo predsednik uradniškega sveta, predstavnik državnotožilskega sveta, ki ga izmed državnih tožilcev imenuje državnotožilski svet ter priznani neodvisni strokovnjak s področja dela varnostnih organov, prava ali varstva človekovih pravic, ki ga imenuje predsednik republike. S predlaganim kandidatom bo komisija opravila razgovor, na katerem bo preverila usposobljenost in ustreznost kandidata za mesto generalnega direktorja policije.


IV.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj generalnega direktorja Policije za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na podlagi poziva, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova ulica 2.


V.

Pisno prijavo z vsemi prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici z označbo: "poziv – generalni direktor policije – ne odpiraj" na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, tel. št. (01) 428 43 92.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.