Angl.: International Specialist Law Enforcement, Improved Capabilities

ISLE IC logoProjektni partnerji

Ministrstvo za notranje Republike Slovenije, Policija (prijavitelj in koordinator projekta)

Bundeskriminalamt (BKA), Nemčija (projektni partner)

Valsts, Latvija (projektni partner)

Trajanje projekta

15. 1. 2020 - 14. 1. 2022 (24 mesecev)

Povzetek

Projekt ISLE-IC je nadgradnja prvotnega projekta ISLE, ki združuje 23 članic Evropske unije in Norveško, z nadaljevanjem projekta pa želimo v mrežo ISLE vključiti še ostale države članice EU in eventuelno ne-članice EU (npr. Švico, države Zahodnega Balkana). Vodilo projekta je sodelovanje, omogočanje nadaljnih raziskav na področju uporabe ukrepov CME, prenos znanja in razvoj CME orodij, nadgradnja baz podatkov, kod, idr.

V času projekta bo organiziranih osem tematsko usmerjenih delavnic (TOWS) in dve letni konferenci sodelujočih držav članic. Kratkoročni doprinos izvedenih delavnic TOWS bo izmenjava najnovejših dobrih praks ter predstavitev najnovejše tehnologije in CME tehnik. Srednjeročni doprinos izvedenih delavnic TOWS pa bo okrepljena zmogljivost CME področja in vzdrževanje platforme ISLE, ki jo podpira tudi Europol (znotraj EPE - European portal for experts); kot eno izmed aktivnosti v skupnem prizadevanju za preprečevanje in boj proti kriminalu ter zagotavljanje varnosti.

Konzorcij za izvedbo projekta ISLE-IC je sestavljen iz treh držav članic, Slovenije kot vodilnega partnerja in koordinatorja projekta ter Nemčije in Latvije kot projektnih partneric. Države članice, ki so vključene v ISLE platformo, so: DE, NL, BE, AT, IT, EE, ES, FR, CZ, HU, GB, IE, Fl, SI, PT, DK, SE, PL, SK, LU, LV, HR, LT in Norveška, ki ni članica EU.

Ciljna skupina projekta ISLE-IC so policijski strokovnjaki.

Namen projekta je doseči večjo uspešnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj na področju nedovoljene trgovine z orožjem in organiziranem kriminalu z uporabo CME tehnik, orodij in opreme ter z boljšo strokovno usposobljenostjo strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Hkrati bo z izboljšano platformo ISLE (EPE portal z bazami podatkov, konkretnimi taktično-tehničnimi rešitvami s terena itd.) vzpostavljena boljša komunikacija na tem področju med strokovnjaki iz sodelujočih držav članic, kar bo prispevalo k bolj aktivnemu čezmejnemu sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem in prepletenimi oblikami organiziranega kriminala.

Cilji projekta

Izboljšana platforma ISLE na področju CME, ki bo omogočala praktično in operativno izmenjavo informacij, znanja, strokovnih veščin, usposabljanje itd. Cilji projekta so tudi:

 • identifikacija skupnih operativnih potreb na področju CME
 • vzpostavitev enotnega kurikuluma (učnega načrta) oziroma programa za usposabljanje in razvijanje veščin za strokovnjake, ki pri svojem delu uporabljajo CME tehnike, orodja, opremo
 • 105 usposobljenih udeležencev osmih tematsko obarvanih praktičnih delavnic
 • razširitev ISLE skupine – povabilo novim državam, ki bodo uporabljale posebne tehnike CME (Švica, Grčija, Romunija, Bolgarija ter eventuelno pridružitev držav Zahodnega Balkana)
 • vzpostavitev partnerstev, negovanje pretoka znanja in izkušenj med strokovnjaki za CME tehnike ter sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, proizvajalci vozil, opreme idr.

Temeljne aktivnosti projekta

 • projektno upravljanje in koordinacija
 • izvedba osmih tematsko usmerjenih praktičnih delavnic (TOWS)
 • izvedba t. i. kick off sestanka, prva predstavitev aktivnosti ISLE-IC projekta
 • izvedba dveh letnih konferenc za vse sodelujoče države članice
 • izvedba zaključnega sestanka
 • sprejetje enotnega učnega načrta za vse sodelujoče države članice
 • razvoj, nadgradnja platforme EPE ISLE baz podatkov
 • analiza dogovorov iz sestankov, analiza rezultatov praktičnih delavnic, uporaba novih metod in tehnik dela v praksi idr.
 • vzpostavitev partnerstev, negovanje pretoka znanja in izkušenj med CME strokovnjaki
 • usklajevanje dejavnosti za izboljšanje razvojnih možnosti in za zagotovitev boljšega dostopa do strokovnega znanja in usposabljanj, ki običajno niso na voljo
 • razširitev ISLE skupine, predlog vključitve novih držav članic EU kot tudi drugih držav

Pričakovani rezultati projekta

Pričakovani rezultati projekta ISLE-IC so prenos znanja, izmenjava dobrih praks, razvoj strokovnjakov, izboljšana platforma za komuniciranje strokovnjakov med seboj, lažji prenos informacij ter posledično hitrejši odziv v točno določeni situaciji.

Viri financiranja

Sklad za notranjo varnost, Policijsko sodelovanje 2014–2020; Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve, Evropske komisije, in sicer v okviru razpisa za zbiranje predlogov projektov za boj proti trgovini z orožjem (ISFP-2018-AG-OC-FIRE).

Skupna vrednost projekta: 560.061,54 evra

Stopnja so-financiranja EU: 90 %

Lastna udeležba: 10 %