Содржина:

 1. Пристапи кон насилните екстремистички престапници и борбата против радикализацијата во затворите и во пробацијата 
 2. Деца повратници од конфликтни зони 
 3. Водич на RAN EDU за програми за обука "Ефикасни и сигурни учители и друг школски кадар" 
 4. Странски војници повратници и предизвик за повторно интегрирање 
 5. Прирачник: Гласовите на жртвите на тероризам 
 6. Прирачник за Како да cе воспостави повеќеорганизациска структура што ги вклучува секторите за здравство и за социјална грижа? 
 7. РАН Прирачник за програми за обуки за БНЕ /СНЕ Водич за обучувачи и за креатори на политики  
 8. РАН Прирачник Одговори за повратници: Странски терористички борци и нивните семејства 
 9. Водич на РАН ПОЛ за програмите за обуки за полициските службеници во Европа 
 10. Странски терористи повратници 
 11. Улогата на религијата во програмите за излез и религиозното советување во затворски и во пробациски околности 
 12. Улогата на младинската работа во спречувањето на радикализмот и насилниот екстремизам 
 13. Улогата на полициските службеници во справувањето со повратниците-џихадисти 
 14. Работа со семејствата и заштита на децата од радикализам