Ministrstvo za notranje zadeve Policija.si
Nazaj 2 / 3

Potujem v Slovenijo

 • 1. Prihajam iz države ali administrativne enote države, ki ni uvrščena na rdeči seznam
 • 1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • 2. Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.
 • 1. Ima dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Od 30. 5. 2021 dalje veljajo tudi potrdila iz Srbije in na letališču potrdila izdana v Turčiji.
 • 2. PREBOLELOST + CEPLJENJE Dokazilo, da je prebolel-a bolezen COVID-19 in dokazilo, da je bil-a v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljen-a z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija (Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm) pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Test PCR  je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG  je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa PCR ali HAG, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, dovoli:
 • 1. Čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje.
 • 2. Osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 • 3. Oseba, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje.
 • 4. Oseba, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje; V delu, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v oseba lasti, najemu ali uporabi, veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:
 • 1. Osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 • 2. Osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 • 3. Osebi z diplomatskim potnim listom;
 • 4. Predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 • 5. Osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 • 6. Otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 • 7. Pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
 • 8. Pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije.
 • 9. Pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;
 • 10. Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: – drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni, – drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, – prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, – odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, – prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, – drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, – drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali – drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
 • 11. Osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
 • 12. Dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje; Pri opravljanju vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima oseba v lasti, najemu ali uporabi, velja izjema tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno salno oz. začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
 • 13. Osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Po 19. členu Zakona o nalezljivih boleznih je karantena ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za kugo, virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) ali nalezljivo boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih razglasila epidemijo, v času njegove kužnosti.

Osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo (ne velja za tranzit) iz območji držav ali držav, ki jih je Vlada Republike Slovenije uvrstila na t.i. rdeč seznam – torej seznam držav z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se odredi karantena na domu v času trajanja 10 dni od dneva vstopa v državo.

Vstop brez odrejene karantene je mogoč pod pogoji in na način kot je razloženo drugje v aplikaciji – glede na namen potovanja oz. vstopa v Republiko Slovenijo.

Uporabne povezave:

https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno.

 • 1. V tujini mi je bila odrejena karantena vendar jo želim prestati v Republiki Sloveniji