Javni razpis za kandidate za pomožne policiste PDF natisni E-pošta
Zaposlitve - Vabila k sodelovanju
Torek, 9. maj 2017

Na podlagi 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 86/15, v nadaljevanju ZODPol) in 3. člena Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 51/14 in 87/15) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA POMOŽNE POLICISTE

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta (če kandidat dopolni starost 60 let v letu 2017),
 • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega. odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji ali usposabljanje po programih policije),
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata o izpolnjevanju formalnih pogojev, in sicer da:

 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije;

3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

 

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem razpisu, ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Prav tako ne bomo uvrstili v izbirni postopek kandidatov, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot policist, vojak, carinik, pravosodni policist ali so zaposleni v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.

 

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, katerega kriteriji so v prilogi, psihološki pregled in zdravniški pregled.

 

Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate, ter tiste, ki so služile vojaški rok v policiji ali so bile v rezervni sestavi policije in bodo izpolnjevale vse ostale pogoje za opravljanje nalog v pomožni policiji. Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.

 

Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju bo komisija izbrala kandidate za opravljanje nalog pomožne policije. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki bodo na osnovnem usposabljanju dosegli boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji, in sicer predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem izbrani kandidat dopolni starost 60 let. Pogodba se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do leta, v katerem pomožni policist izpolni starost 60 let. Podrobnejše informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov so razvidne iz priloge.

 

Kandidati obvezno pošljejo prijavo v fizični obliki na priloženem obrazcu Vloga za pomožnega policista, skupaj z izpolnjenim in podpisanim priloženim obrazcem Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol. Prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: "1100-21/2017 – pomožna policija", najkasneje do petka, 9. 6. 2017, na naslov: MNZ RS, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

Informacije o izvedbi javnega razpisa:

Urad za organizacijo in kadre, Sabina Bernjak, svetovalka, tel. 01 428 50 17,

Nina Žagar, podsekretarka, tel. 01 428 43 18, in

Pavla Šklander, svetovalka, tel. 01 428 46 36, - vsak delovni dan med 10.00 in 12.00,

ali e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Informacije v zvezi s področjem dela in območjem dela:

Služba generalnega direktorja policije, Tomaž Pečjak, vodja službe, in

Danilo Jamer, vodja sektorja, tel. 01 428 44 50, - vsak delovni dan med 10.00 in 12.00,

ali e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Priloge:

Vloga in ostali zahtevani obrazci word-W

Preizkus telesnih zmogljivosti - merila word-W

Informacija o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov word-W 

 

Pogosta vprašanja in odgovori: Pomožna policija

 

 

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.