Objavljamo prosto strokovno-tehnično delovno mesto za sodelavca v veterinarstvu PDF natisni E-pošta
Splošno
Ponedeljek, 23. januar 2017

V Policiji iščemo sodelavca v veterinarstvu, in sicer višjega tehnika v Oddelku za šolanje službenih psov. Rok za prijavo je osem dni.

 

Obvestilo o prostem delovnem mestu je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF), Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in sicer:

 

Sodelavec v veterinarstvu – višji tehnik VI (šifra DM 63250) v Policijski akademiji, Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje, Oddelku za šolanje službenih psov.

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba oziroma višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) področja izobraževanja (KLASIUS): veterinarstvo,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka),
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja).

 

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Naloge delovnega mesta:

 • priprava materiala in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje pri izvajanju analiz, ki sodijo v širše strokovno področje,
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih naprav,
 • sodelovanje pri izvedbi raziskovalnih nalog,
 • nabava in vzdrževanje zalog, potrebnega materiala,
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
 • stalni nadzor, da delavci izvajajo varnostne ukrepe in normative varnosti iz zdravja pri delu,
 • opravljanje drugih nalog po naročilu nadrejenih,
 • izvajanje nalog s področja vzreje in vzgoje službenih psov,
 • pomoč veterinarju pri izvajanju zdravstvenega varstva službenih živali,
 • pomoč veterinarju pri izvajanju veterinarskih pregledov psov pred nakupom,
 • sodelovanje pri usposabljanju vodnikov in šolanju službenih psov,
 • sodelovanje v komisijah s področja zdravstvenega varstva in kinologije službenih živali.

 

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

 •     je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 •     ima znanje uradnega jezika,
 •     ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 •     zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila),

5. izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, če bo to potrebno.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnimi izkušnjami oziroma poznavanjem področja dela službenih živali iz zdravstvenega varstva, relevantnimi izkušnjami s področja vzreje in vzgoje psov, relevantnimi izkušnjami s področja zdravstvene nege psov. Prednost je tudi pripravljenost kandidata za aktivno sodelovanje na mednarodnem področju, kjer je eden izmed pogojev tudi znanje angleškega jezika, sposobnost odlične komunikacije in timskega dela ter pripravljenost za nenehno sprejemanje novih izzivov pri samem usposabljanju vodnikov in šolanju psov.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter dvomesečno poskusno dobo. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Policijske akademije, Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje, Oddelka za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih.

 

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev word-W, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "javna objava – sodelavec v veterinarstvu – višji tehnik VI v PA, CIU, Oddelku za šolanje službenih psov, sklic na številko: 1100-86/2016" na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,  Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Zavoda Republike za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Informacije o prostem delovnem mestu: Marko Medvešek, vodja Oddelka za šolanje službenih psov, telefonska številka (01) 200 22 51.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Zaposlitve

 


         

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.