Prodaja zasedenega stanovanja v Novi Gorici - vabilo natisni
Sporočila za javnost
Petek, 17. marec 2017

Obveščamo, da bo 11. aprila 2017 prodaja zasedenega stanovanja v Novi Gorici. Prodaja bo potekala ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

 

Obveščamo vas, da bosta Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2, in TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana, Cigaletova ulica 15, (v nadaljevanju: prodajalca) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) izvedla prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe.

 

Predmet prodaje je zasedeno stanovanje ID znak 2304-231-12 v Novi Gorici, Ledine 4, v skupni izmeri 56,30 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

 

Lastnika stanovanja sta Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, in Telekom Slovenije, d. d., vsak do ½.

 

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: komisija) v torek, 11. 4. 2017* ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

 

Prodajna cena za stanovanje znaša 54.500 evrov.

 

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalcev, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Če bo za stanovanje zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

 

Posebni pogoji:

Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: SZ-1) imajo najemnik stanovanja, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in Stanovanjski sklad Republike Slovenije na stanovanju predkupno pravico (predkupni upravičenci).

Nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku, v kolikor noben od predkupnih upravičencev v zakonskem roku (najdalj 60 dni) ne bo izenačil najboljše ponudbe.

Nepremičnina bo prodana predkupnemu upravičencu, ki bo predkupno pravico uveljavljal z izenačitvijo najboljše ponudbe in ima najmočnejšo pravico.  


Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 10. 4. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od prodajne cene, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39913116.

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

 

Kupci – fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se zainteresirani kupec – fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

 

Stanovanje si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica: (05) 30 34 301 ali 041 713 752.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah: (01) 428 47 23 ali e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 
Energetska izkaznica za stanovanje je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

 

Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se zainteresiranim kupcem povrne varščino brez obresti.
 


Drugi pogoji:

Stanovanje je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.

Stanovanje je zasedeno z najemnikom, prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas.

Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcema prodajno pogodbo.

Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino.

Kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.

Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

 

 

Javne dražbe, nakup in prodaja službenih živali in (ne)premičnin

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.