Prodaja nepremičnin v Šempetru pri Gorici po metodi neposredne pogodbe - vabilo PDF natisni E-pošta
Sporočila za javnost

Ministrstvo za notranje zadeve organizira prodajo, po metodi neposredne pogodbe, poslovne stavbe s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici. Prodaja se bo izvedla v torek, 1. avgusta 2017, ob 9. uri na Štefanovi 2 v Ljubljani. Vabljeni!

 

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) izvedli prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

 

poslovne stavbe s pripadajočim zemljiščem in garažnim objektom na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici, ki obsega nepremičnini:

  • ID znak parcela 2315 2739 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) - pozidano zemljišče v izmeri 666 m2, na kateri stoji poslovna stavba ID znak 2315-380 z garažnim objektom-prizidek na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici,
  • ID znak parcela 2315 2740 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter) - pozidano zemljišče v izmeri 679 m2.

Za stavbo ID znak 2315-380 je izdelana energetska izkaznica št. 2015-300-63-26806 z dne 17. 8. 2015, energetski razred E.

 

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: komisija) v torek, 1. 8. 2017* ob 9. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.  

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne  teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

 

Prodajna cena za nepremičnine znaša skupaj 150.000 evrov.

 

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Če bo za nepremičnine zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.


 
Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 31. 7. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od prodajne cene, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39906616.

 

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

 

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. Če se zainteresirani kupec - fizična oseba, udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

 

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

 

Nepremičnine si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z  Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica, telefonska št. (05) 30 34 301 ali gsm 041 713 752.

 

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , ali pri Jasmini Strgaršek, telefonska  št. (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 
Energetska izkaznica za stavbo ID znak 2315-380 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

 

Na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 21/2014) ima Občina Šempeter-Vrtojba predkupno pravico na nepremičninah ID znak parcela 2315 2739 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) in ID znak parcela 2315 2740 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter).

 

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem povrne varščino brez obresti.Drugi pogoji:

  • Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.
  • Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.  
  • Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

 

Javne dražbe, nakup in prodaja službenih živali in (ne)premičnin

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.