Javni razpis za kandidate za pomožne policiste PDF Print E-mail
Zaposlitve
Thursday, 01 February 2018 12:50

Na podlagi 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17, v nadaljevanju ZODPol) in 3. člena Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA POMOŽNE POLICISTE.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta (če kandidat dopolni starost 60 let v letu 2018),
 • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, ter da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega. odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;

- ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;

- ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije;

3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

 

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem razpisu, ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Prav tako ne bomo uvrstili v izbirni postopek kandidatov, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave RS, pravosodni policist ali so zaposleni v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.

 

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti (merila za preizkus so v prilogi), psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo in zdravniški pregled. V izbirnem postopku se bo presojala tudi urejenost kandidatov v skladu z določili Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14). Prednost pri izborukandidatov za pomožne policiste bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.

 

Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju bo komisija izbrala kandidate za opravljanje nalog pomožne policije. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki bodo na osnovnem usposabljanju dosegli boljše rezultate.

 

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji, in sicer predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem izbrani kandidat dopolni starost 60 let. Pogodba se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do leta, v katerem pomožni policist izpolni starost 60 let.

 

Podrobnejše informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov so razvidne iz priloge.

 

Kandidati naj obvezno pošljejo prijavo v fizični obliki na priloženem obrazcu Vloga za pomožnega policista.

Prijavo naj pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "1100-5/2018" na naslov:

MNZ RS, Urad za organizacijo in kadre,

Štefanova ulica 2,

1501 Ljubljana.

 

Javni razpis bo odprt do 31. januarja 2019:

 • kandidati, ki bodo vloge posredovali do 26. aprila 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v novembru 2018;
 • kandidati, ki bodo vloge posredovali med 27. aprilom 2018 in 31. avgustom 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v marcu 2019;
 • kandidati, ki bodo vloge posredovali od 1. septembra 2018 do konca razpisnega roka (31. januarja 2019) in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v novembru 2019.

 

Za informacije o izvedbi javnega razpisa lahko pokličete Urad za organizacijo in kadre MNZ vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro ali pišete na e-naslov   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Kontaktne osebe so:

 • Sabina Bernjak, telefonska št. 01 428 50 17,
 • Nina Žagar, telefonska št. 01 428 43 18, in
 • Pavla Šklander, telefonska št. 01 428 46 36.

 

Informacije v zvezi s področjem in območjem dela: Služba generalnega direktorja policije, na telefonski št. 01 428 44 50, vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro, ali na e-naslovu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Vloga za pomožne policiste (obrazec)

Preverjanje psihofizične usposobljenosti in merila za kandidate za pomožne policiste

Informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov

Pogosta vprašanja in odgovori o pomožni policiji

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.