Delovna področja Kriminaliteta Preventiva Predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog
Predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog
Preventiva - Kriminaliteta

Predhodne sestavine (prekurzorji) in osnovne kemikalije se uporabljajo v številnih legalnih proizvodnih procesih v kemični in farmacevtski industriji.

Zaradi njihove kemične sestave jih pogosto uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog. Skupni imenovalec nezakonite proizvodnje vseh prepovedanih drog (večine naravnih, predvsem pa polsintetičnih in sintetičnih drog) je, da so za izdelavo končnega produkta - prepovedane droge - nujno potrebne številne kemikalije.

S pojmom predhodna sestavina je treba razumeti vsako kemijsko snov s seznama predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi vsebujejo v takšni obliki, da jih je možno enostavno uporabiti ali ponovno pridobiti (2. člen Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge  Ur. l. št. 22/2000). Definicija izčrpno povzame in na razumljiv način pojasni, za kakšne sestavine gre, hkrati pa odpira možnost razširitve tudi na druge snovi, ki bi se morda uporabile pri izdelavi prepovedanih drog, torej ne samo s seznama že znanih predhodnih sestavin.

V strokovni javnosti se namesto besedne zveze ťpredhodna sestavinaŤ pogosto uporablja tujka "prekurzor".

Predhodne sestavine so kemikalije, ki so ključnega pomena za proizvodnjo prepovedanih drog. V sinteznih postopkih postanejo namreč sestavni deli kemijskih struktur končnih proizvodov, tj. izdelanih prepovedanih drog. To so torej surovine, iz katerih je mogoče izdelati prepovedane droge. Njihova legalna uporaba pa je omejena le na proizvodnjo farmacevtskih proizvodov.

Primeri:

Predhodna sestavina Nezakonita uporaba Zakonita uporaba
EFEDRIN Proizvodnja metamfetamina pri bronhialni astmi in prehladih
SAFROL sinteza MDMA izdelava parfumov
LIZERGOVA KISLINA Sinteza LSD  


Strokovni izraz predhodna sestavina se v praksi uporablja tudi za označevanje tistih kemikalij, ki ne ustrezajo prej omenjeni opredelitvi in imajo pri proizvodnji prepovedanih drog povsem drugačno vlogo. Kadar želimo opozoriti na njihovo drugačno naravo in vlogo pri predelavi in proizvodnji prepovedanih drog, jih imenujemo osnovne kemikalije.

Osnovne kemikalije imajo prav tako pomembno vlogo v proizvodnji, vendar je njihova uporaba manj problematična. Uporabljajo se namreč kot pomožne kemikalije v posameznih fazah proizvodnje, saj jih je mogoče nadomestiti z drugimi, podobnimi kemikalijami. Poleg tega imajo zelo široko legalno uporabo v industriji. Med te kemikalije spadajo reagenti in topila.

Reagenti so snovi, ki povzročijo spremembo predhodnih sestavin v prepovedano drogo.

Topila so tekočine, v katerih raztopijo kemikalije, da lahko med seboj reagirajo.

Primeri:

Kemikalija Tip Nadomestna kemikalija Zakonito Nezakonito
anhidrid ocetne kisline reagent acetil klorid proizvodnja kovinskih loščil proizvodnja heroina iz morfina
metiletil keton topilo aceton proizvodnja umetnega usnja proizvodnja kokaina in heroina


Iz razlage posameznih izrazov izhaja, da se izraz predhodna sestavina uporablja splošno, predvsem zaradi lažjega razumevanja. S strokovnega vidika je treba posamezne predhodne sestavine ločiti med sabo glede na njihovo vlogo in pomen pri nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog.

 

Nadzor nad predhodnimi sestavinami

Uporaba legalno proizvedenih kemikalij v proizvodnji prepovedanih drog je bila identificirana kot ključni problem nezakonite proizvodnje prepovedanih drog. Zamisel, da se takšne kemikalije (predhodne sestavine) postavijo pod kontrolo, izhaja iz novejšega obdobja boja zoper nezakonito proizvodnjo in promet prepovedanih drog.

Boj proti nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami poteka na dveh področjih:

 1. Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog
 2. Zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah

Očitno je, da se mora zmanjševanje ponudbe začeti že med proizvodnjo prepovedanih drog. Ena možnost je izkoreninjenje ilegalnih nasadov, kar bi zmanjšalo proizvodnjo naravnih (marihuana) in polsintetičnih drog (heroin in kokain), medtem ko sintetične droge zahtevajo povsem drugačen pristop, katerega bistvo je nadziranje legalno proizvedenih kemikalij, ki se uporabljajo za proizvodnjo sintetičnih drog.

Uporaba predhodnih sestavin je strogo nadzorovana, njihov seznam je sestavni del konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988, dvaindvajset (22) najpogosteje zlorabljenih predhodnih sestavin in osnovnih kemikalij pa je uvrščenih tudi na seznam nadzorovanih kemikalij v Evropski uniji.

V preambuli prej omenjene konvencije je zapisano: "Potrebni so ukrepi za spremljanje določenih snovi, med drugim predhodnih sestavin, osnovnih kemikalij, ki se uporabljajo pri proizvodnji mamil in psihotropnih snovi in katerih dostopnost je povečala tajno proizvodnjo takšnih mamil in psihotropnih snovi."

Na podlagi široko zastavljene mednarodne akcije za preprečevanje zlorab predhodnih sestavin in osnovnih kemikalij s seznama I in II Konvencije iz leta 1988 se nenehno iščejo nove nekontrolirane kemikalije ali kemikalije, iz katerih je mogoče izdelati kontrolirane predhodne sestavine.


Predhodne sestavine po dunajski konvenciji

Tabela I Tabela II
n-acetilantranilna kislina Anhidrid ocetne kisline
Efedrin Aceton
Ergometrin Antranilna kislina
Ergotamin Etileter
Izosafrol Klorovodikova kislina
lizergova kislina Metiletilketon
3,4-metilendioksifenil-2-propanon Fenilocetna kislina
1-fenil-2-propanon Piperidin
Piperonal Kalijev permanganat
Psevdoefedrin Žveplena kislina
Safrol Toluen

 

Odkrivanje in preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin

Preusmerjanje predhodnih sestavin za ilegalno izdelavo prepovedanih drog pomeni, da se predhodne sestavine legalnega izvora z uporabo nezakonitih ravnanj na prikrit način preusmerjajo v ilegalne laboratorije za izdelavo prepovedanih drog.

Če se prepovedane droge proizvajajo nezakonito, navadno v majhnih, skrivnih laboratorijih, to ne velja za kemikalije. Za proizvodnjo kemikalij so večinoma potrebne mnogo večje in bolj sofisticirane tovarne in laboratoriji. Nezakoniti proizvajalci prepovedanih drog morajo kemikalije pridobiti iz večjih, legalnih kemičnih tovarn. Oskrbovanje lahko poteka neposredno ali preko posrednikov, tatov ali preko drugih oblik preusmerjanja iz legalne proizvodnje.

Pod pojmom preusmerjanje predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog je torej treba razumeti metode in tehnike (modus operandi) posameznikov in skupin, ki na protipraven način zavajajo pristojne organe držav o vsebini, namenu, končni porabi in smeri potovanja predhodnih sestavin, katerega namen je nezakonita izdelava prepovedanih drog. Tako prihaja do preusmerjanja predhodnih sestavin iz legalne proizvodnje in trgovine v ilegalne laboratorije.

Ker se praviloma vse predhodne sestavine, ki so namenjene izdelavi prepovedanih drog, legalno izdelujejo in uporabljajo za različne namene v kemijski in farmacevtski industriji, jih je mogoče dobiti na prostem trgu. Prav to pa izkoriščajo posamezniki in skupine, ki nameravajo nezakonito izdelovati prepovedane droge, in s preusmerjanjem zavajajo pristojne organe držav glede namena porabe. Že dunajska konvencija je opredelila potrebo po vzajemni pomoči in kolektivni odgovornosti vseh držav ter določila nekatere tehnike, s katerimi se je mogoče boriti proti tem protipravnim dejanjem.

 

Načini preusmerjanja predhodnih sestavin

Mednarodna skupnost se čedalje bolj zaveda, da je treba vzpostaviti učinkovit nadzor nad proizvodnjo in prometom s predhodnimi sestavinami. Ker gre za sestavine, potrebne za legalno industrijo, je na tem področju potreben skupen celovito načrtovan pristop. Boj zoper zlorabljanje predhodnih sestavin, nezakonito izdelavo in trgovino s prepovedanimi drogami ne more biti prepuščen samo lokalnim prizadevanjem, temveč je za to odgovorna celotna mednarodna skupnost.

Ker se preusmerjanje ali poskus preusmerjanja predhodnih sestavin v mednarodni trgovini prične z zakonitim izvozom, posredniki pa se zavedajo zakonskega nadzora, se je nujno seznaniti z najpogostejšimi načini preusmerjanja, kot so :

 • za tranzit predhodnih sestavin posredniki največkrat uporabljajo države, ki nimajo urejene zakonske kontrole ali pa je zakonska kontrola nezadostna,
 • nezadostna ali lažna označba blaga (navedba splošnega blaga, ki ni podvrženo nadzoru) in ponarejeni dokumenti (dobavnice, računi o poreklu blaga, certifikati, ponarejena carinska dokumentacija ipd.),
 • ponarejeno uvozno dovoljenje, ki se uporabi za prikrivanje dejanskega namena uporabe pošiljke,
 • uvozniki uporabljajo družbe, ki ne obstajajo ali niso pooblaščene za uvoz predhodnih sestavin,
 • navajanje pomanjkljivih podatkov o končnem prejemniku ali pa navajanje neobstoječih družb ali fizičnih oseb,
 • skladiščenje predhodnih sestavin v tretjih državah (včasih tudi brezcarinskih skladiščih), kjer se spremeni dejanska vsebina blaga,
 • prirejanje poslovnih dokumentov posrednikov za izvoz in kasnejši ponovni uvoz, aktualna pošiljka ne pride v državo, s tem se otežuje dejanski nadzor.


Vloga policije

V svetu je opazen izrazit trend naraščanja povpraševanja po prepovedanih drogah na eni strani, na drugi pa naraščanje povpraševanja po predhodnih sestavinah, ki se v ilegalnih laboratorijih uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog. Zato je bilo nujno sprejetje ukrepov za spremljanje določenih predhodnih sestavin, ki se uporabljajo pri proizvodnji prepovedanih drog.

Slovenska policija v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, carinsko upravo, gospodarstvom ter tujimi varnostnimi organi izvaja t. i. selektivni monitoring nad transakcijami s predhodnimi sestavinami in drugimi kemikalijami, ki so opredeljene kot snovi, potrebne za izdelavo prepovedanih drog. To pomeni, da policija v nasprotju z administrativnimi postopki nadzora, ki jih izvajata ministrstvo za zdravje in carinska uprava, obravnava le tiste transakcije s predhodnimi sestavinami, ki kažejo na sum preusmerjanja predhodnih sestavin za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog.

Selektivni nadzor posameznih transakcij s predhodnimi sestavinami je izhodišče za kriminalistične dejavnosti, ki so usmerjene v:

 1. odkrivanje ilegalnih laboratorijev in storilcev kaznivih dejanj,
 2. preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin v konkretnih primerih,
 3. prepoznavanje posameznih metod preusmerjanja predhodnih sestavin.

Že samo sum, da se neka oseba ali organizacija nezakonito ukvarja s proizvodnjo ali prometom predhodnih sestavin z namenom izdelovanja prepovedanih drog, je dovolj, da začne policija zbirati obvestila.

Zato je pomembno, da na tem področju poznamo določene kriterije za prepoznavanje sumljivih naročil tako pri proizvajalcih kot trgovcih s predhodnimi sestavinami, kot so: neposreden obisk naročnika ali njegovega zastopnika, pripravljenost takojšnjega plačila za takojšnjo dobavo ne glede na ceno, gotovinsko plačilo za velike nakupe, kupčeva želja po ťnevtralniŤ embalaži ali embalaži za manjše količine, nakup oseb ali družb, za katere ni podatkov o potrebi po teh kemikalijah, zahteve po letalski dobavi (stroški prevoza so večji od vrednosti blaga), prevzemi blaga z lastnimi vozili, dobava po neobičajnih tranzitnih poteh, predvidljive regije, kraji, kjer poteka ilegalna proizvodnja, nabavljanje dodatne opreme za laboratorije ipd. Poznavanje značilnosti sumljivih naročil je le eden od pogojev, ki pa je bistven, saj kaže na sum, da se lahko določene predhodne snovi zlorabijo za predelavo ali proizvodnjo prepovedanih drog.

 

Zakonodaja

Preusmerjanje predhodnih sestavin za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog je kot kaznivo dejanje opredeljeno v III. odstavku 196. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Področje predhodnih sestavin za prepovedane droge ureja naslednja slovenska in EU zakonodaja:


Povezave:

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.