Sorodne objave

 

VPRAŠANJA:

 1. Ali ima tudi slovenska policija pomožne policiste oziroma rezerviste, kot jih poznajo v tujini?
 2. Kdaj, v katerih primerih so lahko vpoklicani pomožni policisti?
 3. Kateri predpis ureja pomožno policijo?
 4. Katere pogoje moram izpolnjevati, če se želim prijaviti na razpis za pomožne policiste?
 5. Ali se lahko prijavim na razpis za pomožnega policista, če sem že v rezervni sestavi Slovenske vojske, se pravi rezervist?
 6. Zaposlen sem v Slovenski vojski, ali se lahko prijavim na razpis za pomožne policiste?
 7. V razpisni dokumentaciji (v vlogi) je v obrazcu razdelek o zaposlitvi. Sam sem študent in še nisem bil zaposlen ter še vsaj nekaj mesecev ne bom. Ali to predstavlja problem?
 8. Na vaši spletni strani sem zasledil javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Zanima me, če se na ta natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki so že zaposlene za nedoločen čas? Sam imam namreč že službo in bi po usposabljanju želel ostati zaposlen v njej.
 9. Zanima me, ali obstaja morda kakšna prednostna lista oz. ali bodo kakšni kandidati prednostno obravnavani pri izboru pomožnih policistov? Opravljam namreč delo občinskega redarja. Ali je morda prednost kandidata tudi ta, da je usposobljen za varno rokovanje z orožjem in ima orožno listino?
 10. Ali uspešno opravljen izbor za kandidata pomeni, da se potem zaposlim v Policiji in za opravljeno delo dobim plačilo? Ali pa je to delo prostovoljno oz. brezplačno?
 11. V primeru, da pride do podpisa pogodbe, kakšen status bi pridobil? Katere so nato moje letne obveznosti?
 12. Kdaj se bo začelo osnovno usposabljanje za kandidate za pomožne policiste, za katere je bil februarja 2016 objavljen razpis? Kako dolgo bo trajalo usposabljanje?
 13. Glede na to, da sem redno zaposlen, me zanima, kako poteka usposabljanje. Ali to usposabljanje traja več tednov, ko sem odsoten iz službe? Ali pa je to dnevno usposabljanje? Kolikokrat na leto so usposabljanja, enkrat letno?
 14. Kolikokrat na leto in v kolikšnem obsegu so nato obdobna usposabljanja za pomožne policiste, ki podpišejo pogodbo? Kolikokrat na leto je lahko vpoklican pomožni policist?
 15. Zaradi načrtovanja dela v službi moram vedeti, koliko časa prej bom obveščen o terminu usposabljanja za pomožne policiste.
 16. Kje bo potekalo usposabljanje kandidatov za pomožne policiste?
 17. Kje pa bom potem kot pomožni policist delal, kadar me bodo vpoklicali?
 18. Kaj so naloge pomožnega policista?
 19. Koliko urni delavnik je predviden v primeru zaposlitve?
 20. Ali moram pri svojem delodajalcu za ta čas vzeti dopust?
 21. Bojim se, da bi me moj delodajalec odpustil, če bi bil zaradi dela v pomožni policiji (pre)večkrat odsoten iz službe.
 22. Kaj se zgodi, če pred usposabljanjem zbolim?
 23. Kaj pa, če se npr. zaradi bolezni ali kakšne druge okoliščine ne bi mogel odzvati na sklic oz. poziv na opravljanje dela?
 24. Koliko znaša plačilo za usposabljanje in za delo v pomožni policiji?
 25. Ali so ta plačila obdavčena, npr. plačilo za pripravljenost (okoli 2.080 evrov na leto)?
 26. Plača za čas usposabljanja in vpoklica je 21. plačilni razred, kar pomeni 959,63 evra bruto. Ali se temu osnovnemu znesku prištevajo še dodatki na delovno dobo?
 27. Ali so pomožni policisti zavarovani za primer poškodbe med opravljanjem dela v pomožni policiji?
 28. Kako bi se mi pri delodajalcu obračunalo delo, če bi bil odsoten in sklican le za nekaj dni?
 29. Sem upokojenec. Če bi imel sklenjeno pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in bi za to prejemal določeno plačilo, ali bi bila moja pokojnina v tem času "zamrznjena"?
 30. Po zakonu, ki ureja trg dela, lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Ali to velja tudi za delo v pomožni policiji?
 31. Celotno kariero sem bil zaposlen v policiji, pred kratkim sem se upokojil. Ali se kot upokojeni policist lahko vključim v pomožno policijo? Ali moram vseeno na osnovno usposabljanje, čeprav sem že usposobljen za policijsko delo?
 32. Glede na to, da sem bil pred leti že v rezervnem sestavu policije in da sem prav tako že opravil osnovno usposabljanje, me zanima, ali bi se moral ob ponovni odločitvi za vstop prav tako udeležiti testiranja in osnovnega usposabljanja?
 33. V kakšnem primeru mi lahko preneha veljati pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji?
 34. Katere so gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade RS posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji?

 

ODGOVORI:

 1. Ali ima tudi slovenska policija pomožne policiste oziroma rezerviste, kot jih poznajo v tujini?


  Da, tudi v Sloveniji poznamo institut pomožne policije. Pomožni policisti so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Pomožni policisti sklenejo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji praviloma za obdobje najmanj petih let.

 

 1. Kdaj, v katerih primerih so lahko vpoklicani pomožni policisti?


  Za opravljanje nalog policije so (v skladu s 104. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji) vpoklicani:

  • v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov;
  • ob naravnih in drugih nesrečah;
  • v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost;
  • za zavarovanje državne meje;
  • v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja.

 

 1. Kateri predpis ureja pomožno policijo?


  Institut pomožne policije je urejen v XI. poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki v členih od 101 do 106 podrobneje opredeljuje opravljanje nalog pomožnih policistov, njihove pravice in dolžnosti, dolžnosti njihovih delodajalcev, vpoklic pomožne policije, evidenco pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter podzakonsko ureditev.

  Pravice in dolžnosti pomožnih policistov ter tudi pravice in dolžnosti delodajalca so natančneje navedene tudi v Uredbi o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 70/22) .

 

 1. Katere pogoje moram izpolnjevati, če se želim prijaviti na razpis za pomožne policiste?


  Pogoji za prijavo za pomožnega policista so:

  • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta,
  • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
  • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
  • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
  • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
  • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

 

 1. Ali se lahko prijavim na razpis za pomožnega policista, če sem že v rezervni sestavi Slovenske vojske, se pravi rezervist?


  Ne, kdor ima že sklenjeno pogodbo za rezervno sestavo Slovenske vojske, ne more hkrati skleniti še pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji.

  Prav tako ne more skleniti pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji niti uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije, pravosodni policist ali oseba, zaposlena v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.

  V 4. točki drugega odstavka 3. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske je zapisano, da pripadnik rezervne sestave ne more biti oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o službi v Civilni zaščiti oziroma pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji.

 

 1. Zaposlen sem v Slovenski vojski, ali se lahko prijavim na razpis za pomožne policiste?


  Ne, v primeru, da ste že zaposleni v Slovenski vojski, ne morete skleniti pogodbe o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji.

  V skladu z 19. členom Uredbe o pomožni policiji pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji preneha veljati z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave RS, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.

 

 1. V razpisni dokumentaciji (v vlogi) je v obrazcu razdelek o zaposlitvi. Sam sem študent in še nisem bil zaposlen ter še vsaj nekaj mesecev ne bom. Ali to predstavlja problem?


  Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa, ne glede na to ali so zaposleni (za določen ali nedoločen čas) ali pa so študenti, upokojenci ali brezposelni. Tudi vi se torej lahko prijavite, pri izpolnjevanju vloge pa se razdelek o zaposlitvi pusti prazen.

 

 1. Na vaši spletni strani sem zasledil javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Zanima me, če se na ta natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki so že zaposlene za nedoločen čas? Sam imam namreč že službo in bi po usposabljanju želel ostati zaposlen v njej.


  Da, prijavijo se lahko vsi, tako zaposlene osebe (za določen ali nedoločen čas) kot tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujejo razpisne pogoje.

  Mora pa zaposlena oseba, če postane kandidat za pomožnega policista oz. pomožni policist, najkasneje osem dni po podpisu začasne pogodbe in pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji o tem obvestiti svojega delodajalca. Pogodba o zaposlitvi, ki jo ima s svojim delodajalcem, pomožnemu policistu med usposabljanjem in v času opravljanja dela v pomožni policiji ne preneha veljati.

 

 1. Zanima me, ali obstaja morda kakšna prednostna lista oz. ali bodo kakšni kandidati prednostno obravnavani pri izboru pomožnih policistov? Opravljam namreč delo občinskega redarja. Ali je morda prednost kandidata tudi ta, da je usposobljen za varno rokovanje z orožjem in ima orožno listino?


  Kot je navedeno že v javnem razpisu, bodo imele prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate.

 

 1. Ali uspešno opravljen izbor za kandidata pomeni, da se potem zaposlim v Policiji in za opravljeno delo dobim plačilo? Ali pa je to delo prostovoljno oz. brezplačno?


  Ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos.

  V tem času (tj. času usposabljanja kandidatov za pomožne policiste in kasneje, v času opravljanja dela pomožnega policista) vam obstoječa pogodba o zaposlitvi z vašim delodajalcem, če jo imate, ne preneha veljati. Če ste študent, nimate zaposlitve ali ste upokojenec, pa prav tako opravljate usposabljanje ali delo pomožnega policista v skladu s pogodbo (ne gre za zaposlitev). Za opravljeno delo kot pomožni policist prejmete seveda plačilo, v skladu z Uredbo o pomožni policiji .

 

 1. V primeru, da pride do podpisa pogodbe, kakšen status bi pridobil? Katere so nato moje letne obveznosti?


  Če izpolnjujete vse pogoje za prijavo in ste bili uspešni tudi pri izboru, postanete kandidat za pomožnega policista. Kot kandidat morate najprej uspešno opraviti osnovno usposabljanje za pomožnega policista, ki predvidoma traja dva meseca.

  Nato sklenete s Policijo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji. Pogodba se sklene predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem dopolnite starost 60 let.

  Pomožni policist se mora odzvati tudi na pozive k nadaljevalnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter izvajanju nalog policije. Delo pomožnega policista ob vpoklicu poteka praviloma na območju policijske postaje, na katero je razporejen. Delo je praviloma razporejeno z razporedom dela, praviloma v 8 ali večurnem delavniku vse dni v tednu, možno tudi ponoči, ob vikendih in praznikih.

 

 1. Kdaj se bo začelo osnovno usposabljanje za kandidate za pomožne policiste, za katere je bil objavljen zadnji razpis?


  Osnovno usposabljanje se izvede po končanem izbirnem postopku razpisa. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid-19 policija trenutno ne izvaja osnovnega  usposabljanja. Prav tako ne izvaja niti izbirnih postopkov za izbor kandidatov za pomožne policiste, posledično pa ni objavljen niti javni razpis za nabor kandidatov.

 

 1. Glede na to, da sem redno zaposlen, me zanima, kako poteka usposabljanje. Ali to usposabljanje traja več tednov, ko sem odsoten iz službe? Ali pa je to dnevno usposabljanje? Kolikokrat na leto so usposabljanja, enkrat letno?


  Ločiti moramo med osnovnim usposabljanjem za pomožnega policista in nadaljevalnim oz. dopolnilnim usposabljanjem.

  Osnovno usposabljanje se opravlja samo na začetku, ko se mora izbrani kandidat za pomožnega policista usposobiti za delo pomožnega policista. Osnovno usposabljanje traja 280 ur, in sicer:

  • teoretični del osnovnega usposabljanja v Policijski akademiji GPU, Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje, Vadbenem centru Gotenica (200 ur) ter
  • praktični del osnovnega usposabljanja v policijskih enotah (80 ur).


  Teoretični del osnovnega usposabljanja traja 20 delovnih dni oz. 4 tedne od ponedeljka do petka v Vadbenem centru Gotenica, Kočevski Reki, praktični del osnovnega usposabljanja pa 80 ur, ki jih je treba opraviti v cca. 20 dneh, poteka pa v policijski enoti, na območju katere ima kandidat za pomožnega policista prijavljeno bivališče.

  Nadaljevalnih oz. dopolnilnih usposabljanj so se pomožni policisti dolžni udeleževati vsako leto. Število in dolžina tega usposabljanja sta odvisna tako od vsebin, ki jih je treba osvežiti ali se z njimi na novo seznaniti, kot od tega, kolikokrat in za katere naloge nameravamo pomožne policiste uporabiti. Praviloma so nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja med vikendi.

  Po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) je določeno, da je lahko pomožni policist v istem koledarskem letu vpoklican največ do 30 dni (za opravljanje nalog policije oz. za sodelovanje na nadaljevalnih oz. dopolnilnih usposabljanjih).

 

 1. Kolikokrat na leto in v kolikšnem obsegu so nato obdobna usposabljanja za pomožne policiste, ki podpišejo pogodbo? Kolikokrat na leto je lahko vpoklican pomožni policist?


  V skladu s 4. odstavkom 104. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji je lahko pomožni policist na usposabljanje oz. opravljanje nalog policije, razen za primere iz 5. alineje prvega odstavka tega člena (tj. v primerih izrednega ali vojnega stanja), v istem koledarskem letu poklican največ do skupno 30 dni (v enem kosu oz. strnjenem nizu 30 dni ali pa v več delih).

 

 1. Zaradi načrtovanja dela v službi moram vedeti, koliko časa prej bom obveščen o terminu usposabljanja za pomožne policiste.


  Policija pomožnega policista seznani z načrtom usposabljanja najpozneje 15 dni pred začetkom usposabljanja. Policija kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista vpokliče na usposabljanje s pozivom, ki se mu vroči najmanj 15 dni pred začetkom usposabljanja.

 

 1. Kje bo potekalo usposabljanje kandidatov za pomožne policiste?


  Usposabljanje kandidatov za pomožne policiste se bo izvajalo v prostorih Policijske akademije in na območju ter v prostorih policijskih uprav.

 

 1. Kje pa bom potem kot pomožni policist delal, kadar me bodo vpoklicali?


  Delo po uspešno zaključenem osnovnem usposabljanju in izboru za opravljanje nalog pomožne policije se bo predvidoma opravljalo na območju policijske uprave, na območju katere ima izbrani kandidat stalno bivališče (v matični policijski enoti). Policija pomožnega policista med trajanjem pogodbe lahko napoti na opravljanje nalog na območje celotne Republike Slovenije.

 

 1. Kaj so naloge pomožnega policista?


  Pomožni policisti imajo v času opravljanja službe v policiji vsa policijska pooblastila. Večinoma pa policijskih nalog ne izvajajo samostojno, ampak v sodelovanju s policistom. Gre za naslednje naloge:

  • varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
  • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
  • vzdrževanje javnega reda,
  • nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
  • nadzor državne meje,
  • naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
  • varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
  • naloge ob naravnih in drugih nesrečah in
  • druge naloge, določene v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji ter drugih predpisih v skladu z zakonom.

 

 1. Koliko urni delavnik je predviden v primeru zaposlitve?


  Kot že rečeno, ne gre za zaposlitev. Število ur dela, ki jih bodo v nekem letu opravili pomožni policisti, ne more biti vnaprej določeno, saj je vpoklic pomožnih policistov odvisen od mnogih dejavnikov oz. od tega, ali sploh pride do primerov, ko je jih treba vpoklicati (naravne in druge nesreče, huje ogrožena javna varnost, kriza ali vojno stanje itd.; glejte 104. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji).

  Je pa določena zgornja meja, za koliko časa na leto je lahko vpoklican pomožni policist. In sicer je lahko pomožni policist na usposabljanje oz. opravljanje nalog policije (razen v primerih izrednega ali vojnega stanja) v istem koledarskem letu poklican največ do 30 dni (to obdobje lahko vlada z sklepom tudi podaljša).

  Delo pomožnega policista ob vpoklicu poteka praviloma na območju policijske uprave (matične enote), na katero je razporejen. Delo je praviloma razporejeno z razporedom dela, praviloma v 8- ali večurnem delavniku vse dni v tednu, možno tudi ponoči, ob vikendih in praznikih.

 

 1. Ali moram pri svojem delodajalcu za ta čas vzeti dopust?


  Način izbire odsotnosti je v možnosti izbire samega pomožnega policista. Praviloma vzamejo pri delodajalcu plačano odsotnost (do 30 dni). Seveda pa obstaja možnost, da si pomožni policist pri svojem delodajalcu za ta čas vzame tudi dopust.

  Kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist se po opravljenem usposabljanju ali opravljenih nalogah policije najkasneje v dveh delovnih dneh vrne na delovno mesto, kjer ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa ga je dolžen sprejeti.

 

 1. Bojim se, da bi me moj delodajalec odpustil, če bi bil zaradi dela v pomožni policiji (pre)večkrat odsoten iz službe.


  Kandidatom za pomožne policiste in pomožnim policistom med usposabljanjem in med opravljanjem nalog policije pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati ali spremeniti tako, da bi s tem postavil delavca v manj ugoden položaj.

  Delodajalci kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov prav tako ne smejo postaviti v manj ugoden položaj zaradi usposabljanja oziroma opravljanja nalog policije.

  V primeru, da kandidatu za pomožnega policista in pomožnemu policistu delodajalec zaradi usposabljanja ali izvajanja nalog v pomožni policiji odpove pogodbo o zaposlitvi, mu Policija zagotovi plačano pravno pomoč v delovnopravnih postopkih.

 

 1. Kaj se zgodi, če pred usposabljanjem zbolim?


  Kandidatu za pomožnega policista se na njegovo pisno prošnjo lahko odobri odsotnost z osnovnega usposabljanja za največ tri dni:

  • na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma ustreznega zdravniškega potrdila,
  • zaradi rojstva otroka,
  • zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši, zakonec, partner v partnerski zvezi, otroci, bratje in sestre),
  • zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah,
  • zaradi udeležbe na izpitu ali kolokviju oziroma zaradi drugih neodložljivih študijskih obveznosti,
  •  na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec,
  • iz drugega opravičljivega razloga.


  Odsotnost odobri vodja usposabljanja ustno takoj, pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje.

  Pomožnemu policistu se na njegovo prošnjo lahko odloži nadaljevalno ali dopolnilno usposabljanje:

  • na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma ustreznega zdravniškega potrdila,
  • zaradi rojstva otroka,
  • zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši, zakonec, partner v partnerski zvezi, otroci, bratje in sestre),
  • zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah,
  • zaradi udeležbe na izpitu ali kolokviju oziroma zaradi drugih neodložljivih študijskih obveznosti,
  • na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec,
  •  iz drugega opravičljivega razloga.


  Prošnjo za odložitev usposabljanja pomožni policist vloži pri matični enoti pred začetkom usposabljanja. Vodja matične enote o odložitvi usposabljanja ustno odloči takoj, pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje pomožnega policista. Pomožni policist odloženo usposabljanje opravi v naslednjem terminu, ki ga določi policija.

 

 1. Kaj pa, če se npr. zaradi bolezni ali kakšne druge okoliščine ne bi mogel odzvati na sklic oz. poziv na opravljanje dela?


  Pomožni policist mora svojo matično policijsko enoto takoj ob nastanku razloga obvestiti o vsaki odsotnosti ali nezmožnosti, zaradi katere ne bi mogel prispeti v matično enoto v dvanajstih urah od ure zglasitve, določene v pozivu, oziroma ne bi mogel opravljati nalog policije. Takoj ko je mogoče, mora predložiti dokazila o teh dejstvih. Med odsotnostjo iz prejšnjega stavka pomožnemu policistu mirujejo vse pravice in dolžnosti iz Uredbe o pomožni policiji .

 

 1. Koliko znaša plačilo za usposabljanje in za delo v pomožni policiji?


  Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist sta med usposabljanjem na podlagi 16. člena Uredbe o pomožni policiji upravičena do:

  - nadomestila plače,
  - prejemka za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 45 odstotkov, ob sobotah 60 odstotkov, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 90 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 24. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja,
  - povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja in nazaj.

  Nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist med usposabljanjem namesto nadomestila plače prejemata plačilo 100 odstotkov sorazmernega dela plače javnega uslužbenca v 24. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposabljata.

  Plačilo za usposabljanje se izplača najpozneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.

  Nadomestilo plače se izplača za dni, ko bi kandidat za pomožnega policista in pomožni policist dejansko delala.

  Pomožnemu policistu pripada plačilo za pripravljenost, določeno od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek minimalne plače v Republiki Sloveniji in znaša 0,8 odstotka na dan (kar na dan 1. 3. 2020 znaša 7,52 EUR/dan), ter se izplačuje najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec. Med opravljanjem nalog policije, usposabljanjem ter v primerih iz prvega odstavka 11. člena uredbe (obveščanje o odsotnosti in nezmožnosti za delo) pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost ne pripada.

  Pomožni policist je med opravljanjem nalog policije upravičen do:

  • nadomestila plače,
  • plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 24. plačnem razredu glede na število dni, ko opravlja naloge policije,
  • povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza, v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer pa se stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj.


  Plačilo za opravljanje nalog se izplača najkasneje zadnji dan v mesecu za pretekli mesec. Nadomestilo plače se izplača za dneve, ko bi pomožni policist dejansko delal.

  Za dodatne informacije glede plačila se lahko obrnete na Urad za organizacijo in kadre na Ministrstvu za notranje zadeve (e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). 

  Obrazec za delodajalce: Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog prostovoljne službe v pomožni policiji 

 

 1. Ali so ta plačila obdavčena, npr. plačilo za pripravljenost (okoli 2.080 evrov na leto)?


  Da, vsak dohodek je obdavčen. Glede plačila za pripravljenost pa poudarjamo, da bi višina plačila za pripravljenost pomožnemu policistu, kot je navedeno že zgoraj, letno res lahko znašala 2.306,80 evra bruto, vendar le v primeru, če bi bil pomožni policist v pripravljenosti vseh 365 dni v letu. Se pravi, če ne bi imel v tem letu nobenega usposabljanja oz. ne bi bil poklican na opravljanje dela. Za čas opravljanja nalog policije, med usposabljanji ter v primerih iz prvega odstavka 9. člena Uredbe o pomožni policiji (tj. za čas osnovnega usposabljanja) pomožnemu policistu plačilo za pripravljenost namreč ne pripada.

 

 1. Plača za čas usposabljanja in vpoklica je 24. plačilni razred, kar pomeni 1.085,43 evra bruto. Ali se temu osnovnemu znesku prištevajo še dodatki na delovno dobo?


  Do dodatka za delovno dobo pomožni policist ni upravičen, saj ne gre za delovno razmerje, temveč pogodbeno delo.

 

 1. Ali so pomožni policisti zavarovani za primer poškodbe med opravljanjem dela v pomožni policiji?


  Policija kandidate za pomožne policiste in pomožne policiste med usposabljanjem in opravljanjem nalog policije zavaruje za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti, če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo.

 

 1. Kako bi se mi pri delodajalcu obračunalo delo, če bi bil odsoten in sklican le za nekaj dni?


  Vsaka odsotnost pomožnega policista se zanj in tudi za delodajalca obračuna enako, ne glede na dolžino trajanja.

 

 1. Sem upokojenec. Če bi imel sklenjeno pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in bi za to prejemal določeno plačilo, ali bi bila moja pokojnina v tem času "zamrznjena"?


  Za opravljeno delo v pomožni policiji upokojenci prejmejo plačilo, njihova pokojnina pa v tem času ni zamrznjena oz. jo prejemajo še naprej. Res pa lahko plačila za delo v pomožni policiji nekoliko vplivajo na dohodninski razred.

 

 1. Po zakonu, ki ureja trg dela, lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Ali to velja tudi za delo v pomožni policiji?


  Ne, pri opravljanju službe v pomožni policiji za pomožne policiste, ki imajo status upokojenca, ne veljajo omejitve trajanja začasnega ali občasnega dela, določene v zakonu, ki ureja trg dela. Več o tem v sporočilu za javnost.

 

 1. Celotno kariero sem bil zaposlen v policiji, pred kratkim sem se upokojil. Ali se kot upokojeni policist lahko vključim v pomožno policijo? Ali moram vseeno na osnovno usposabljanje, čeprav sem že usposobljen za policijsko delo?


  Ker se je s spremembo 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki je začela veljati 13. novembra 2015, starost pomožnega policista dvignila s 50 na 60 let, lahko slovenska policija med pomožne policiste odslej vključuje tudi upokojene policiste in tiste, ki jim je delovno razmerje prenehalo po lastni volji. Sprememba uredbe o pomožni policiji pa je omogočila sklepanje pogodb o prostovoljni službi v pomožni policiji z že strokovno usposobljenimi bivšimi policisti, ne da bi bilo za to treba izvesti javni razpis in osnovno usposabljanje.

  Upokojenim policistom in tistim, ki so prostovoljno zapustili policijo, je torej omogočeno vključevanje v pomožno policijo tudi brez razpisa in usposabljanja, saj gre za osebe, ki so že strokovno usposobljene. Pod pogojem seveda, da so mlajši od 60 let in so v zadnjih petih letih prenehali z delom v policiji. Več o tem v sporočilu za javnost.

 

 1. Glede na to, da sem bil pred leti že v rezervnem sestavu policije in da sem prav tako že opravil osnovno usposabljanje, me zanima, ali bi se moral ob ponovni odločitvi za vstop prav tako udeležiti testiranja in osnovnega usposabljanja?


  Če ste že bili v rezervni sestavi policije, boste imeli prednost pri izbiri. Kljub temu bo za vas potekal celoten izbirni postopek, kot je to navedeno v javnem razpisu. Po opravljenem izboru bodo vsi kandidati za pomožne policiste napoteni na opravljanje osnovnega usposabljanja za pomožnega policista.

 

 1. V kakšnem primeru mi lahko preneha veljati pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji?


  Začasna pogodba in pogodba o opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji preneha veljati:

  • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
  • s potekom odpovednega roka,
  • z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave RS, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,
  • s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista,
  • s sporazumom pogodbenih strank.


  V prvem odstavku 20. člena Uredbe o pomožni policiji je določeno, da policija kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko odpove pogodbo, če:

  • kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist preneha izpolnjevati splošne pogoje, določene v zakonu,
  • kandidat za pomožnega policista ne opravi preizkusa znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega usposabljanja,
  • pomožni policist v tekočem letu brez opravičenega razloga ne opravi vseh usposabljanj, predpisanih z letnim načrtom,
  • se kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist brez opravičenega razloga ni odzval pozivu za izvajanje nalog policije oziroma usposabljanje ali predčasno samovoljno zapusti usposabljanje ali izvajanje nalog policije,
  • kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist uveljavlja pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.


  V drugem odstavku 2. člena Uredbe o pomožni policiji je določeno, da policija lahko kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko odpove pogodbo, če:

  • kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist krši pogodbene določbe,
  • se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji oziroma policiji,
  • kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist ne ravna v skladu z določbo 11. člena uredbe (obveščanje o odsotnosti in nezmožnosti za delo).


  V primeru odpovedi iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka 20. člena uredbe mora pomožni policist policiji vrniti neto znesek prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem pogodbe.

  V primeru odpovedi iz 2., 4. in 5. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka 20. člena uredbe mora kandidat za pomožnega policista policiji vrniti do odpovedi nastale stroške usposabljanja.

 

 1. Katere so gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade RS posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji?


  Vlada RS je na podlagi prvega odstavka 73. člena Zakona o obrambi (ZObr) sprejela sklep o določitvi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji.

  Vlada RS je določila naslednje gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo v Republiki Sloveniji:

  • Aerodrom Ljubljana, d.d.,
  • ELES, d.o.o.,
  • Slovenske železnice, d.o.o.,
  • Javni zavod Radiotelevizija Slovenija,
  • Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
  • Luka Koper, d.d.,
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje,
  • Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
  • Telekom Slovenije, d.d.,
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana,
  • Univerzitetni klinični center Maribor,
  • Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in
  • Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.