Vse nekdanje udeležence izobraževalnih programov v Šoli za policiste, ki so izgubili originalno letno spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu oz. maturi ali poklicni maturi, ali pa se je to poškodovalo, uničilo oz. je bilo odtujeno, obveščamo, da sme Policijska akademija izdati nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi:

1) IZJAVE, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. list RS, št. 59/2012)), in

2) dokazila o plačani upravni taksi v višini 1,81 evra za vsako nadomestno listino po tarifni številki 6 Zakona o upravnih taksah (ZUT, Ur. l. RS, št. 106/2010-UPB5). Upravno takso poravnate na podračun javnofinančnih prihodkov št. 01100-1000315637 s sklicem na številko 11 17140-7111002-00000008, namen nakazila: upravna taksa za nadomestno javno listino *.

(znak * nadomestite s številom v izjavi navedenih originalnih listin – npr. 2 x, če ste navedli letno spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu)

 
Pisno izjavo in dokazilo o plačani upravni taksi lahko osebno predložite v Policijski akademiji ali pošljete na naslov:

 

Policijska akademija,

Rocenska 56,

1211 Ljubljana Šmartno.

 

Preklic v Uradnem listu RS od 1. 9. 2012 ni več potreben.