Univerzalni, legalni in legitimni cilj policije Republike Slovenije je varovanje življenj, osebne varnosti in premoženja. To varovanje je mogoče le ob upoštevanju vseh zakonskih odredb in omejitev ter zahtev strokovnega dela policije. Tega pa ni brez etičnosti policijskega delovanja.

Policijo k varovanju človekovih pravic zavezuje tako Ustava Republike Slovenije kot nacionalni in mednarodni pravni red, konvencije, deklaracije in resolucije. Poleg tega policisti verjamemo v nujnost varovanja človekovih pravic. Vemo pa, da imamo poleg človekovih pravic tudi dolžnosti. Del dolžnosti je samostojnih, del pa je korelativ tem pravicam; z drugimi besedami, pravice enega so hkrati dolžnost drugega.

Žal vse pogosteje opažamo, da se javno izrekajo trditve, ki so enostranske, nepopolne ter celo zavajajoče in ki ne temeljijo na moči argumentov.

Razumemo lahko posameznike, da so zaradi opravljanja policijskih nalog upravičeno ali neupravičeno prizadeti oziroma imajo občutek, da policija neupravičeno posega v njihove pravice. V tem primeru imajo ljudje vse pravne možnosti, preko katerih lahko uveljavijo svoj pravni interes: pritožba ali druga pravna sredstva.

Odločno pa zavračamo kakršnakoli namigovanja o politični motiviranosti posameznih postopkov policistov. Političnih stališč posameznikov in skupin policija ne pozna in jih nikoli ne ugotavlja. Za nas so povsem brezpredmetna.

Po dosedanjih ugotovitvah je policija v prostorih Kurilniške ulice 3 v Ljubljani ravnala skladno z zakonodajo. Vlogo AC Molotov rešujemo kot pritožbo v skladu z Zakonom o policiji in Navodilom za reševanje pritožb. V kolikor ne bodo izpolnjeni vsi pogoji za reševanje pritožb, bomo zakonitost postopkov policistov vseeno preverili. Ugotovitve bodo znane v zahtevanem roku tridesetih dni, z njimi pa bomo pritožitelja tudi seznanili.

Še enkrat pa poudarjamo, da univerzalnost, legalnost in legitimnost policijskega dela zahteva upoštevanje mnogih vrednot Ustavnega varstva, kot npr. načelo enakosti pred zakonom. Hkrati javnosti sporočamo, da bo policija vedno ukrepala na vseh področjih ali območjih človekovega dela in življenja, kjer to zakonske določbe zahtevajo.

 

Anita Leskovec Sedmak