Zaradi velikega zanimanja javnosti in različnih informacij, objavljenih v posameznih medijih dajemo v nadaljevanju obširnejšo informacijo o nakupu novega policijskega plovila.

Javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo novega serijsko izdelanega preizkušenega policijskega reševalno patruljnega plovila, št. 308/17-02, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53-54/02, pod objavo št. 72584 in pod objavo št. 72585 (angleška verzija). Na javni razpis so prispele 3 ponudbe. Vse ponudbe so prispele pravočasno, to je do dne 19.07.2002, do 10.00 ure. Prispele so ponudbe naslednjih ponudnikov:

 1. ELEX UNITRADE d.o.o., Dunajska c. 21, 1000 LJUBLJANA
 2. JADRAN d.d., Partizanska c. 69, 6210 SEŽANA
 3. TRAMONTANA d.o.o., Jezerškova 6, 1218 KOMENDA

Na javnem odpiranju ponudb dne 19. 7. 2002, ob 11. uri ob prisotnosti vseh ponudnikov je komisija ugotavljala le fizično prisotnost v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokumentov, ne pa njihove ustreznosti oz. pravilnosti. Na odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da je ponudnik TRAMONTANA d.o.o. predložil ponudbo CATARSI MARINE s.r.l., ter da v ponudbi niso predloženi zahtevani dokumenti. V ponudbi je bila predložena le izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije ter tehnični opis ponujenega plovila v obliki dopisa s priloženo video kaseto in fotografijami plovila. Glede na navedeno je bila ponudba tega ponudnika izločena iz nadaljnjega postopka.

Pri ponudbah ponudnikov ELEX UNITRADE d.o.o. in JADRAN d.d. je bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno, da so v ponudbah fizično prisotni vsi v razpisni dokumentaciji zahtevani dokumenti. Ponudnik ELEX UNITRADE d.o.o. je poleg osnovne ponudbe ponudil tudi variantno ponudbo. Ponudnika sta ponudila plovila, in sicer:

 • ELEX UNITRADE d.o.o.:
 • Osnovna ponudba: plovilo FB DESIGN, MIL 55, po ceni 183.000.000,00 SIT
 • Variantna ponudba: plovilo FB DESIGN, RIB 42, po ceni 124.000.000,00 SIT
 • JADRAN d.d.: plovilo VITTORIA FPB P66, FLY, M 8000-A, po ceni 176.500.000,00  SIT


Vse ponujene cene so fco privez pomola Mejnega prehoda Koper.

Po odpiranju ponudb je naročnik pri analizi ponudb ponudbi ponudnikov ELEX UNITRADE d.o.o. in JADRAN d.d. še podrobno pregledal ter preveril ustreznost priloženih dokumentov v skladu z zahtevami iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: Navodila), ter tehnično ustreznost ponujenih plovil. Pri variantni ponudbi ponudnika ELEX UNITRADE d.o.o. je ugotovil naslednje pomanjkljivosti:

 1. Večnamenski prostor, zahtevan v točki 3 Tehnične specifikacije (stran 52 razpisne dokumentacije, podtočka b, 2. alinea) ne ustreza oziroma ne omogoča normalnega bivanja na plovilu do 24 ur, in sicer: prostor nima ustrezne višine (nima stojne višine) in potrebne (standardne) opreme za bivanje na plovilu do 24 ur (prostor ima le zložljive postelje z odlagalnim prostorom pod posteljami).
 2. Prostor v kombinaciji večnamenskega prostora, namenjen za nudenje prve pomoči, zahtevan v točki 3 Tehnične specifikacije (stran 52 razpisne dokumentacije, podtočka b, 5. alinea) ne ustreza namenu oziroma ne omogoča nudenja prve pomoči, in sicer: prostor nima ustrezne višine (nima stojne višine), dostop do prostora pa ni primeren za varen prenos ponesrečenca.
 3. Plovilo nima sidra oblike danforth z električnim vitlom, ki je zahtevano v točki 4 Tehnične specifikacije (stran 53 razpisne dokumentacije, podtočka c, 5. alinea).
 4. V generalnem načrtu plovila ni vrisana razporeditev vseh prostorov (npr.: prostor za shrambo ene komplet potapljaške opreme, prostor za shrambo rešilne opreme (reševalne pasove) za posadko in morebitne potnike).


Glede na zgoraj ugotovljena dejstva je naročnik variantno ponudbo ponudnika ELEX UNITRADE d.o.o. izločil iz nadaljnjega postopka. Za osnovno ponudbo ponudnika ELEX UNITRADE d.o.o. in za ponudbo ponudnika JADRAN d.d. je naročnik ugotovil, da so vsi priloženi dokumenti ustrezni in v skladu z Navodili. Pri pregledu ponudb je naročnik zaradi ugotovljene računske napake in nejasnosti v ponudbah v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZJN-1 od ponudnikov zahteval soglasje k popravku računske napake in dodatna pojasnila k ponudbam, katera sta le-ta pisno posredovala.

Naročnik je v skladu z izjavo o možnosti ogleda in preizkusa tovrstnega serijskega plovila, ki sta jo ponudnika v skladu z razpisno dokumentacijo predložila v ponudbi, od ponudnikov zahteval podatek o znamki in tipu plovila, ki ga ponudnika nudita za ogled in preizkus, ter o lokaciji le-teh. Ponudnika sta te podatke pisno posredovala, in sicer ponudnik ELEX UNITRADE d.o.o. nudi za ogled in preizkus plovilo MIL 55 proizvajalca FB DESIGN, ponudnik JADRAN d.d. pa plovilo VITTORIA 2000 FLY S.A.R proizvajalca Cantiere navale Vittoria S.p.A.. Naročnik je ugotovil, da sta bili obe plovili z njegove strani že ogledani in preizkušeni, in sicer plovilo MIL 55 v Bariju dne 21.11.2000, plovilo VITTORIA 2000 FLY S.A.R pa v Kopru dne 26.11.2001, pri čemer je bilo ugotovljeno, da obe plovili ustrezata zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, zato ogled in preizkus le-teh nista bila potrebna.

Naročnik je ugotovil, da sta osnovna ponudba ponudnika ELEX UNITRADE d.o.o. in ponudba ponudnika JADRAN d.d. primerni in pravilni, zato sta bili ocenjeni na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba in vseh podmeril ter na način, podan v razpisni dokumentaciji. Ponudbi sta v skupnem seštevku dosegli naslednje število točk:

 1. Ponudba ponudnika ELEX UNITRADE d.o.o. (osnovna ponudba): 40,90 točk
 2. Ponudba ponudnika JADRAN d.d.: 43,00 točk


Glede na navedeno je bila ponudba ponudnika JADRAN d.d. ekonomsko ugodnejša, zato je bilo predmetno javno naročilo oddano temu ponudniku, v vrednosti 176.500.000,00 SIT (fco privez pomola Mejnega prehoda Koper). Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo novega serijsko izdelanega preizkušenega policijskega reševalno patruljnega plovila, ki jo je dne 04.04.2002 imenoval minister za notranje zadeve, je na temelju ugotovitev in analize pripravila obvestilo o oddaji naročila in predlog sklepa o oddaji javnega naročila ponudniku JADRAN d.d., v vrednosti 176.500.000,00 SIT (fco privez pomol Mejnega prehoda Koper). Cena je fiksna. V ceno je vključena carina, transportni stroški, usposabljanje in vsi ostali morebitni stroški.

Sklep o oddaji javnega naročila, št. 17123-03-308/17-02, je skladno s pooblastili dne 09.09.2002 podpisal namestnik generalnega direktorja policije g. dr. Andrej Anžič. V zakonsko določenem roku nihče od ponudnikov ni vložil zahtevka za revizijo, zato je sklep dne 25.09.2002 postal pravnomočen. Na podlagi pravnomočnega sklepa je pristojna strokovna služba MNZ RS pristopila k pripravi pogodbe. Po izvedenem postopku je kupoprodajno pogodbo za policijsko reševalno patruljno plovilo, št. 1714-02-640420 za kupca skladno s pooblastili, dne 02.10.2002 podpisal namestnik generalnega direktorja policije g. dr. Andrej Anžič, s strani prodajalca pa direktor podjetja JADRAN d.d., Sežana, g. Anton Zobec, in sicer dne 03.10.2002. Prodajalec se je pogodbeno zavezal, da bo kupcu dobavil plovilo, fco privez pomola Mejnega prehoda Koper, najkasneje v roku 7 mesecev od sklenitve pogodbe.

Policija bo navedeno plovilo uporabljala za reševanje, nadzor in varovanje državne meje, izvajanje drugih policijskih nalog ter nudenje pomoči na morju. Omogočalo bo:

 • vizuelni in instrumentalni nadzor akvatorija z možnostjo dokumentiranja pozicij in situacij,
 • hiter prihod na kraj dogodka, izvajanje reševanja in nudenja pomoči na morju,
 • sposobnost dviga ponesrečenca iz vode in nudenje prve pomoči,
 • vleko drugega plovila do najbližjega pristanišča,
 • zaustavljanje plovil, bočno privezovanje in opravljanje kontrole le-teh,
 • zasledovanje in zajetje plovil,
 • prevoz do šest oseb.

 

SPOROČILO UREDNIKOM!

Obveščamo Vas, da bo namestnik generalnega direktorja policije dr. Andrej Anžič dal izjavo za medije v ponedeljek, 7. oktobra 2002 ob 11. uri v mali sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi 2 v Ljubljani.


Vljudno vabljeni!

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi