Višji državni tožilec Drago Šketa in namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar sta na današnji novinarski konferenci izrazila zadovoljstvo z delom skupine, ki jo sestavljajo predstavniki 11 institucij. Namen skupine, ki je bila ustanovljena pred skoraj letom in pol, je izboljšati sodelovanje pristojnih organov v predkazenskem postopku, da bi uspešno in učinkovito preprečevali, odkrivali in preiskovali kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Kot sta poudarila Šketa in Bobnarjeva, je skupina realizirala zastavljene naloge. 

Delovna skupina je bila ustanovljena 6. septembra 2012. Sestavljena je iz predstavnikov tožilstva, policije, treh ministrstev, davčne in carinske uprave, komisije za preprečevanje korupcije, agencije za trg vrednostnih papirjev, urada za preprečevanje pranja denarja in javne agencije za varstvo konkurence.

tozilci policija 005

 Poročilo o delu delovne skupine enajstih državnih organov in institucij, ustanovljene na podlagi Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v Sloveniji, sta na današnji novinarski konferenci predstavila vodja delovne skupine in višji državni tožilec Drago Šketa ter namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.


Zvočni posnetek izjave Draga Škete (mp3)  

Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar (mp3)  


Drago Šketa je pudaril, da je skupina realizirala vse zadane naloge. Vladi bodo zato predlagali, da še naprej opravljajo to delo, organom pa naložijo nove naloge, da se v prihodnjih letih zmanjša gospodarska kriminaliteta, nezakonito pridobljeno premoženje pa uspešno zavaruje. Med ključnimi uspehi skupine je Šketa izpostavil tudi izmenjavo podatkov med organi in njihovo sodelovanje. Zaradi izpolnjevanja začrtanih ciljev sta namreč Policija in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije sklenila sporazum o izmenjavi podatkov in vzpostavitvi neposrednega elektronskega posredovanja podatkov med Policijo in Vrhovnim državnim tožilstvom RS ter okrožnimi državnimi tožilstvi v Sloveniji, pri čemer izmenjava zaenkrat poteka testno. Pripravili pa so tudi številne predloge zakonodajnih sprememb, s katerimi bi bili še uspešnejši pri pregonu gospodarskega kriminala. Državni organi, ki so člani delovne skupine, so preko izobraževanj na področju odkrivanja in pregona gospodarskega kriminala pripomogli tudi k večji strokovni usposobljenosti policistov, inšpektorjev in tožilcev, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in pregonom tovrstnih kaznivih dejanj.

Delo policije v okviru te delovne skupine je podrobneje predstavila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, sicer članica delovne skupine, ki je izpostavila, da je dobro medsebojno sodelovanje in iskanje medresorske sinergije bistveno za delo na tem področju. "Da ni več t. i. nedotakljivih, kažejo tudi statistični podatki za lansko leto, ko je policija obravnavala za 27,1 % več primerov gospodarske kriminalitete." Izpostavila je tudi pomen ustanavljanja specializiranih preiskovalnih skupin, kot primer ene izmed teh pa predstavila preiskovalno skupino za posle v bankah, ki so v večinski državni lasti.

Glede načrtovanega dela v prihodnosti pa je dejala, da bo prioriteta dela na tem področju še naprej preiskovanje kaznivih dejanj v bančnem sektorju, zdravstvu in farmaciji, energetiki, v sistemu načrtnega izrabljanja evropskih sredstev. "Za učinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije si bo policija še naprej prizadevala z nadgrajevanjem oblik in metod skupnega dela z državnim tožilstvom. Slovenska javnost pričakuje na tem področju odločne ukrepe in odmevne rezultate. Policija je zelo pomemben akter v tako imenovani verigi pravičnosti, od odkrivanja do obsodbe storilcev kaznivih dejanj, še posebej s področja gospodarske kriminalitete in korupcije in se te svoje vloge tudi zelo odgovorno zaveda. Kljub vrsti objektivnih težav, ki vplivajo na delo Policije, je pri kriminalistkah in kriminalistih, policistkah in policistih, veliko volje, hrabrosti, strokovnosti in odgovornosti, da bomo svoje zahtevno poslanstvo uspešno opravili. Z odgovornim lastnim delom in ob dobrem sodelovanju z drugimi odgovornimi, nam mora uspeti, da povrnemo zaupanje ljudi v pravno državo in vladavino prava."

Celotna izjava namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar.