Vabljeni na javno dražbo garaže v Bistrici pri Tržiču. Javna dražba bo 8. decembra 2015 ob 9. uri na sedežu Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno dražbo.

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Solastniški delež 1/60 nepremičnine z ID znakom 2144-220/1-0 (parc. št. 220/1, k. o. 2144 Bistrica) – pozidano zemljišče v izmeri 493 m2, ki v naravi predstavlja garažo s fizično oznako št. 122, v izmeri 13 m2 in se nahaja v prvem nadstropju v garažni hiši z ID znakom 2144-387 ob Kovorski cesti (brez naslova) v Bistrici pri Tržiču, iz dovoza v garažno hišo zadnja v vrsti na levi strani (v nadaljevanju: garaža).

Lastnik garaže je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja garaže po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 7.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 8. 12. 2015 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Posebni pogoji:

Skladno s 3. odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13) imajo solastniki nepremičnine parc. št. 220/1, k. o. 2144 Bistrica, predkupno pravico, ki jo bodo uveljavljali s pristopom k javni dražbi z izenačitvijo najboljše ponudbe.

8. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 7. 12. 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39914015.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem dogovoru s Tatjano Dolar, tel. št. (04) 233 63 31.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št.
01 428 44 52.

10. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

  • Garaža je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35000-277/2015-1 (34) z dne 15. 9. 2015 izhaja, da na nepremičnini parc. št. 220/1, k. o. 2144 Bistrica, obstaja skladno z Odlokom o območju predkupne pravice na nepremičninah na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 37/03 in 34/11) predkupna pravica Občine Tržič.
  • Občina Tržič je izdala Potrdilo št. 35000-277/2015-2 (34) z dne 15. 9. 2015, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini parc. št. 220/1, k. o. 2144 Bistrica.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.