Ministrstvo za notranje zadeve prodaja rabljena prevozna sredstva, avtomaterial ter avto- in motoplašče. Ponudbe lahko pošljete do 13. marca 2019.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) objavlja javno zbiranje ponudb.

Naprodaj je:

  • 105 kosov rabljenih prevoznih sredstev,
  • 64 kosov novih (nerabljenih) avto- in motoplaščev ter
  • 42 kosov novega (nerabljenega) avtomateriala (v nadaljevanju: premičnine).

Seznam premičnin je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 13. marca 2019 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

Vse informacije o javnem zbiranju ponudb najdete na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.