Ena izmed rednih nalog policije je tudi izvajanje nadzora nad prometom tovornih vozil in avtobusov. Danes, 4. februarja 2011, smo bili ne enem takšnih, in sicer na počivališču Lukovica, na avtocesti A1 iz smeri Celja proti Ljubljani. Večurni nadzor je opravljala Specializirana enota za nadzor prometa v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, ki ima pri tej nalogi eno pomembnejših vlog.

MladenLoncar

Vodja enote, Mladen Lončar, je povedal, da bodo v prihajajočih dneh zaradi bližajočih se zimskih počitnic še posebej pozorni na avtobusne prevoze. Letos bodo namreč počitnice za celotno Slovenijo potekale v istem terminu, zato pričakujemo večje število organiziranih prevozov tako otrok kot odraslih. "V primeru prometne nesreče so posledice hujše, zato je potrebno tej kategoriji vozil in voznikov takrat posvetiti dodatno pozornost, torej tehnični brezhibnosti vozila, času trajanja vožnje voznika in nenazadnje število potnikov v teh vozilih," je še dodal Lončar.


Zvočni posnetek izjave Mladen Lončarja (mp3) 


Poleg tega bomo pozorni tudi na voznike tovornih vozil domačih in tujih prevoznikov. Predvsem slednjih je zaradi tranzitnih poti skozi Slovenijo na naših cestah vsak dan veliko. Žal je med obojimi, tako vozniki avtobusov kot tovornih vozil, kar nekaj takšnih, ki vozijo tehnično pomanjkljiva vozila. Ob tem vozniki mnogokrat ne upoštevajo določil o dovoljenem trajanju vožnje in obveznih počitkih.

Zato policistke in policisti v rednem delu s pomočjo tahografov preverjamo čas trajanja vožnje in počitkov voznika, morebitno prekoračitev hitrosti in varnostno razdaljo. Posebej pozorni smo na uporabo zimske opreme in vinjet, obremenitve vozil (tj. skupno maso in osne obremenitve) kot tudi na pravilno naložitev ter pritrditev tovora. Preverjamo pa tudi veljavnost, pravilnost in ustreznost listine tako vozila kot voznika ter voznikovo psihofizično stanje (tj. vsebnost alkohola in nedovoljenih drog v organizmu).

IMG 9084

V današnjem poostrenem nadzoru je bilo ustavljenih 44 vozil, izdanih 17 plačilnih nalogov in na kraju izrečenih 6 glob. Izdanih je bilo 6 odločb, izrečena pa so bila tri opozorila.

Od 17 stehtanih vozil (tovornih vozil in avtobusov) je bilo 8 preobremenjenih, in sicer tovorna vozila. Policisti so odredili po en izreden tehnični pregled in pregled tahografa ter v dveh primerih odvzeli registrske tablice.

Kontrolirali so skupaj 28 tovornih vozil in dva avtobusa. Med slednjima je šlo za prevoze otrok, kjer so v enem primeru policisti ugotovili kršitev glede trajanja vožnjo oz. počitkov.

Vse danes ugotovljene kršitve predstavljajo celoten obseg dela SENP, tj. ugotavljanje tehnične brezhibnost vozil, časa trajanja vožnje in počitkov, prekoračitve skupne mase in osnih pritiskov, preverjanje listin – v enem primeru je npr. voznik uporabljal tujo vozniško dovoljenje – ter nepravilno naloženega tovora.


Zgodovina enote

Začetki Specializirane enota za nadzor prometa (SENP) segajo v leto 1973, ko je bila v Zaščitni enoti milice (v nadaljevanju ZEM) v takratnem Republiškem sekretariatu za notranje zadeve sistemizirana skupina 6 miličnikov, ki so se načrtno ukvarjali z nadzorom cestnega prometa (tovorni promet, prve meritve hitrosti, obremenitve vozil ipd.). Že od začetka so delovali na območju celotne države, predvsem na glavnih prometnih poteh. Zaradi številnih ukrepov in večjih delovnih zahtev se je nato skupina razširila v oddelek in pozneje v samostojni vod pri ZEM-u. Ob reorganizaciji ZEM-a je bila ustanovljena Republiška postaja prometne milice, ki se je po osamosvojitvi Slovenije preimenovala v Republiško postajo prometne policije.

Leta 2005 je ob ponovni reorganizaciji takratne Zaščitne policijske enote enota dobila današnje ime in postala notranja organizacijska enota Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, danes pa ima tudi status prekrškovnega organa v policiji.


Število zaposlenih

V enoti je bilo v vseh letih delovanja skupno zaposlenih približno 150 ljudi. Leta 2008 je enota svojo 35. obletnico dela v različnih oblikah in zasedbah proslavila z družabnim srečanjem, ki se ga je udeležilo približno 60 aktivnih in nekdanjih policistov in miličnikov, zaposlenih v tej enoti in njenih predhodnicah.

Ob spremembi prometnih tokov v Sloveniji in stalnem povečevanju predvsem tovornega prometa se je enota tudi tehnično vse bolj opremljala in strokovno izpopolnjevala.

Danes je v enoti sistemiziranih 34 delovnih mest, in sicer 30 uniformiranih (vodja enote, dva pomočnika vodje enote in 27 policistov) ter štiri strokovno-tehnična (vzdrževalec in tri administratorke). Med njimi je devet policistov motoristov, ki opravljajo tudi naloge spremstva varovanih oseb in drugih pomembnejših spremstev z motornimi kolesi.

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa se vsako leto udeležujejo tudi mednarodnih usposabljanj, kjer ugotavljajo, da se po znanju in izkušnjah lahko primerjajo s podobnimi enotami v Evropi.

IMG 9072

Naloge

Policisti v SENP naloge opravljajo na glavnih tranzitnih poteh po vsej Sloveniji, prednostne pa so na t. i. cestnem križu (sever - jug, vzhod - zahod) ter na glavnih in regionalnih cestah.

Delo poteka na podlagi mesečnega načrta, ki je usklajen s Sektorjem prometne policije, z zunanjimi institucijami, s katerimi enota sodeluje (prometnim inšpektoratom ter inšpektoratom za delo, z veterinarsko in carinsko upravo idr.), s postajami prometne in mejne policije, Specializirano enoto za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije, Letalsko policijsko enoto ter Uradom za varnost in zaščito, oba iz Uprave policijske specialnosti.

Delo poteka večinoma v skupinah s po štirimi do desetimi policisti na posameznem območju ali cestni relaciji oz. na posamezni kontrolni točki.

Naloge policistov SENP so:

 • poostreni nadzori nad tehnično brezhibnostjo tovornih in priklopnih vozil, avtobusov in drugih motornih vozil, s poudarkom na prevozu potnikov in blaga;
 • meritve hitrosti in obdelava podatkov iz stacionarnih merilnikov hitrosti na avtocestnem križu ter postopki s kršitelji;
 • meritve hitrosti s sistemom PROVIDA in ugotavljanje drugih kršitev cestnoprometnih predpisov, predvsem premajhne varnostne razdalje med vozili, in obdelava teh posnetkov za PPP;
 • ugotavljanje kršitev pri prevozih potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi, društvenimi in šolskimi vozili ter taksiji;
 • ugotavljanje kršitev pri prevozih nevarnega blaga v cestnem prometu, kamor sodijo vnetljive, eksplozivne, gabljive, radioaktivne in druge snovi, ki so kot take zakonsko opredeljene in katerih prevoz in nadzor zahtevata posebno pozornost, strokovnost pri delu in posebno opremo;
 • ugotavljanje kršitev, povezanih z zapisovalniki vožnje in postankov - z analognimi in digitalnimi tahografi (čas trajanja vožnje, prekoračene hitrosti, nepravilno izpolnjevanje tahografskih vložkov in nedovoljeni posegi v merilno napravo);
 • ugotavljanje nepravilnosti pri prevozu in pritrjevanju tovora na vozila ter ugotavljanje obremenitve vozil po listinah ali s tehtanjem (z lastnimi tehtnicami ali v sodelovanju s podjetjem za cestni inženiring in telekomunikacije);
 • nadzori nad avtošolami in nad izvajanjem predpisov o avtošolah;
 • akcijsko delo (ki je pogosto evropsko usklajeno) na različnih področjih policijskega nadzora (hitrost, alkohol, varnostni pas, tehnična brezhibnost tovornih in priklopnih vozil, trajanje vožnje, ponarejeni in spremenjeni dokumenti in drugo), ki poteka v sodelovanju z inšpektorji vseh pristojnih ministrstev in drugih državnih organov, z zunanjimi sodelavci - koncesionarji, s policijskimi upravami in drugimi policijskimi enotami;
 • zahtevnejša spremstva izrednih prevozov (predvsem gospodarskih prevozov nevarnega blaga) in humanitarnih pošiljk;
 • neposredno varovanje prireditev na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav;
 • opazovanje iz helikopterjev, ki poteka sočasno na območju več policijskih uprav ali ob zahtevnejših varovanjih varovanih oseb;
 • pomoč policistom Urada za varnost in zaščito pri spremstvih varovanih oseb po cestah;
 • izpopolnjevanje in usposabljanje policistov drugih enot za nadzore nad prevozi oseb in blaga ter za delo z digitalnimi tahografi,
 • pregledovanje podatkov iz digitalnih tahografov v vozilih kršiteljev, ki so jih obravnavali policisti drugih enot, ter pripravljanje izpisov za izvedbo ustreznih ukrepov;
 • sodelovanje pri usposabljanjih za PROVIDO ter pri usposabljanjih novih policistov;
 • sodelovanje pri preventivnih akcijah in javnih predstavitvah policije in pri snemanju policijskih postopkov;
 • druge naloge po odločitvi vodstva Uprave uniformirane policije.


Tehnična oprema

Policisti pri ugotavljanju kršitev cestnoprometnih predpisov in drugih nalogah uporabljajo različno tehnično opremo ter pripomočke:

 • vozila z vgrajenim videonadzornim sistemom PROVIDA (v civilnih in belo-modrih vozilih),
 • opremo za ugotavljanje tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, tj. različne merilnike (emisije izpušnih plinov, temperature zavorne tekočine, jakosti zvoka, profila pnevmatik, brezhibnosti povezovalnih sklopov motornih in priklopnih vozil) in regloskop,
 • opremo in programe za pregled podatkov iz digitalnih in analognih tahografov,
 • opremo za tehtanje motornih in priklopnih vozil s programom za obdelavo teh podatkov,
 • stacionarne merilnike hitrosti s pripadajočo opremo za obdelavo podatkov,
 • drugo tehnično opremo, na primer višinske in tračne metre, digitalne fotoaparate in videokamere.

IMG 9103

 Ukrepi policistov in obravnavane kršitve - statistični podatki za leto 2010

SENP so ugotovili 7.124 (7.630) različnih kršitev cestnoprometnih predpisov.

Na podlagi ugotovljenih kršitev je bilo izdanih 6.128 (6.727) plačilnih nalogov, na kraju prekrška je bilo izrečenih 412 (746) glob, izdanih obdolžilnih predlogov (poslanih pristojnim okrajnim sodiščem) je bilo 1.199 (596), prekrškovni organ enote pa je izdal 477 (368) odločb v hitrem postopku.

Opravili so 3.848 (3.715) tehničnih pregledov vozil in 65-krat (74-krat) kontrolirali prevoz nevarnega blaga. Pregledali so 104 (133) vozila avtošol, 117 (162) avtobusov in 55 (47) taksi vozil.

V istem obdobju je enota opravila 1.575 (682) preizkusov alkoholiziranosti in odredila 4 (2) strokovne preglede zaradi suma vožnje pod vplivom mamil oz. ne strinjanjem z rezultati preizkusa z alkotestom.

Med izstopajočimi kršitvami so 3.467 (3.054) prekoračitev hitrosti, 245 (208) neuporab varnostnega pasu, 158 (170) nepravilnega prehitevanja in 120 (80) kršitev varnostne razdalje.

Policisti so leta 2010 stehtali 739 (1.147) tovornih, priklopnih in dostavnih vozil. Preobremenjenih je bilo 509 (761) vozil.
Policisti ugotavljajo, da se povečuje število kršitev osnih obremenitev in prekoračitve skupne mase (izredni prevozi). Zaznali pa so zmanjšanje števila tovornih vozil za prevoz razsutega tovora, in sicer za približno tretjino.


Več informacij o delu enote tudi v reportaži, objavljeni na spletni strani policije 28. 5. 2008: Specializirana enota za nadzor prometa - prometniki, ki svoje delo opravljajo s srcem


IMG_9053.JPG IMG_9066.JPG IMG_9069.JPG

IMG_9074.JPG IMG_9078.JPG IMG_9080.JPG

IMG_9083.JPG IMG_9098.JPG