Strokovni svet za policijsko pravo in policijska pooblastila je stalno, avtonomno posvetovalno telo Policije in Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve.

Svet združuje notranje in zunanje strokovnjake in tako predstavlja nadaljnji korak k povezovanju zunanje in notranje strokovne javnosti pri zagotavljanju zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe policijskih pooblastil ter h krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno integriteto in operativno avtonomijo dela policije. 

Svet sestavlja devet članov, ki sta jih za obdobje od treh do štirih let imenovala generalni direktor policije in generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ:

  • Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije (predsednik Sveta)
  • dr. Valter Fabjančič, vodja Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve (namestnik predsednika Sveta)
  • mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve
  • Darinka Sfiligoj, vodja Pravne službe Ministrstva za notranje zadeve
  • mag. Boštjan Lindav, direktor Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi
  • mag. Robert Ferenc, vodja Službe generalnega direktorja policije pri Generalni policijski upravi
  • Janez Rupnik, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije pri Generalni policijski upravi
  • Peter Pavlin, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja pri Ministrstvu za pravosodje
  • Ivan Šelih, namestnik Varuhinje človekovih pravic

IMG_8977 Pobudo za obravnavanje posameznega strokovnega vprašanja lahko na svet naslovijo tudi vodje posameznih notranjih organizacijskih enot v policiji, pooblaščenci, ki vodijo pritožbene postopke zoper delo policije v MNZ, kot tudi vsak policist.

Namen ustanovitve strokovnega sveta je nadgradnja obstoječih načinov pridobivanja stališč o pomembnih vprašanjih s področja policijskih pooblastil, še večja skrb za zakonito in strokovno delo policistov ter okrepitev spoštovanja človekovih pravic in svoboščin v vseh fazah policijskega dela. 

Naloge sveta, kot so zapisane v njegovem ustanovitvenem aktu, obsegajo pripravo načelnih strokovnih mnenj, razlag in priporočil v zvezi s pripravo in uporabo predpisov s področja policijskega prava in policijskih pooblastil. Med nalogami je tudi sistematično proučevanje vprašanj, ki se pojavljajo v praksi in se nanašajo na področje uporabe in razlage policijskih pooblastil in policijskih nalog. 

Svet se ukvarja izključno s perečimi strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil policije in ki zahtevajo poenotenje razlage uporabe predpisov v praksi in identificiranje potrebnih sprememb z namenom zagotavljanja čim večje učinkovitosti policijskega dela ob polnem spoštovanju človekovih pravic in vrednot pravne države. 

Sestavlja ga devet članov, ki sta jih za obdobje od treh do štirih let imenovala generalni direktor policije in generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, med njimi sta tudi zunanja priznana strokovnjaka s področja policije in človekovih pravic. Članstvo v svetu je častno, člani pa v njem zastopajo svoja lastna strokovna stališča, in ne nujno uradnih stališč organov, iz katerih prihajajo. Svet prav tako ni formalno telo, ki bi bilo podrejeno oz. odgovorno katerikoli notranji organizacijski enoti ministrstva ali policije.

Več informacij o ustanovitvi sveta v sporočilu za javnost: Policija in MNZ dobila Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila (9. 6. 2010)