Sorodne objave

 

Mejna kontrola je kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo.

Mejna kontrola državljanov, ki uživajo pravico do prostega gibanja

Za osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja, se praviloma opravlja samo temeljna mejna kontrola, ki obsega ugotovitev identitete na podlagi predložitve njihovih dokumentov za prestop državne meje.

Naključno in v sumljivih  primerih smejo policisti pri teh osebah opraviti tudi temeljito mejno kontrolo, da se prepričajo, ali oseba ne pomeni resnične, neposredne in dovolj resne grožnje notranji varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom držav članic ali javnemu zdravju.

SPREMEMBA!

Mejna kontrola državljanov tretjih držav

Pri državljanih tretjih držav se pri vstopu in izstopu opravi temeljita mejna kontrola.

 1. Pri vstopu v državo obsega:
  • preveritev veljavnih dokumentov za prestop meje, po potrebi tudi posedovanja ustreznega vizuma ali dovoljenja za prebivanje;
  • temeljit pregled potne listine, vizuma ali dovoljenja zaradi iskanja znakov ponarejanja;
  • pregled vstopnih in izstopnih žigov, da se preveri, ali oseba ni prekoračila  dovoljenega trajanja bivanja na ozemlju držav članic;
  • preverjanje namena predvidenega bivanja ter ustreznih dokazil;
  • preverjanje, ali ima zadostna sredstva za preživljanje za čas predvidenega bivanja, za vrnitev v matično državo ali tranzit v tretjo državo, in
  • preverjanje, ali oseba, njeno prevozno sredstvo ali predmeti, ki jih prevaža, ne bodo ogrozili javnega reda, notranje varnosti, javnega zdravja ali mednarodnih odnosov katere koli države članice.
 2. Pri izstopu iz države pa obsega:
  • preveritev veljavnih dokumentov za prestop meje in vizuma, če ga oseba potrebuje;
  • pregled potne listine zaradi iskanja znakov ponarejanja;
  • preverjanje, ali ne pomeni grožnje javnemu redu, notranji varnosti ali mednarodnim odnosom katere koli države članice,
  • preverjanje, ali ni prekoračila najdaljšega dovoljenega trajanja bivanja na ozemlju držav članic;
  • preverjanje ukrepov, za osebe in predmete razpisanih v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) in nacionalnih zbirkah podatkov.

Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo

Državljanu tretje države se vstop v Slovenijo zavrne, če:

 • ne poseduje veljavne potne listine ali listin;
 • poseduje lažno/prenarejeno/ponarejeno potno listino;
 • ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje;
 • >poseduje lažen/prenarejen/ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje;
 • ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen in pogoje bivanja;
 • na ozemlju države članice Evropske unije v okviru 6-mesečnega obdobja biva že 3 mesece;
 • ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje in obliko bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit;
 • je za to osebo razpisan ukrep zavrnitve vstopa:
  • v SIS-u,
  • v nacionalni evidenci;
 • pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom eni ali več državam članicam Evropske unije (vsaka država mora navesti sklicevanje na nacionalno zakonodajo za takšne zavrnitve vstopa).