V skladu z evropsko direktivo podatke o letalskih potnikih zbirajo vse države Evropske unije in si jih med seboj tudi izmenjujejo. Namen tovrstnega zbiranja in obdelave podatkov je zagotavljati varnost državljanom EU in preprečevati teroristična ter druga hujša kazniva dejanja. Podatke o letalskih potnikih zbira tudi slovenska policija.

 

Podatke potnikov, prijavljenih na let (API), so dolžni posredovati letalski prevozniki, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav ali iz držav članic EU v Slovenijo in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom v Sloveniji.

Slovenska policija tako kot ostale države članice EU zbira podate o letalskih potnikih z namenom preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. Selektivni sistem obdelave podatkov o potnikih je osredotočen le na tiste osebe, ki na podlagi analize podatkov predstavljajo višjo stopnjo tveganja za varnost ljudi, preostalim potnikom pa zagotavlja višjo stopnjo varnosti in jim še naprej omogoča prost in varen pretok oseb na schengenskem območju.

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja in začasno spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Notranje meje med državami v schengenskem prostoru lahko z veljavnim dokumentom prestopi vsak, ne glede na državljanstvo, kjerkoli in kadarkoli, brez mejne kontrole. Tudi v Sloveniji smo z vstopom v schengensko območje odpravili nadzor na notranjih kopenskih, morskih in zračnih mejah s članicami Evropske unije

Za vstop in bivanje v drugi državi EU mora imeti slovenski državljan osebno izkaznico ali veljavni potni list.

Slovenija ima notranjo schengensko mejo na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Spremembe zaradi nalezljive bolezni COVID-19!

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja in začasno spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja. Več: Prehajanje državne meje in omejitve zaradi koronavirusa

 

Meja z Avstrijo

Na severu meji Republika Slovenija z Republiko Avstrijo. Ta meja je določena s Saintgermainsko pogodbo (10. 9. 1919) in z Avstrijsko državno pogodbo (15. 5. 1955). Skupna dolžina kopne in rečne meje z Republiko Avstrijo znaša 318 km.

Meja z Italijo

Republika Slovenija na zahodu meji z Republiko Italijo. Ta meja je določena s Pariško mirovno pogodbo (10. 2. 1947), z Londonskim memorandumom (5. 10. 1954) in z Osimskimi sporazumi (10. 11. 1975). Kopna meja s to državo je dolga 232 km, morska pa 48 km.

Meja z Madžarsko

Na vzhodu meji Republika Slovenija z Republiko Madžarsko. Ta meja je določena s Trianonsko mirovno pogodbo (4. 6. 1920). Kopna in delno tudi rečna meja s to državo meri 102 km.

Povezane vsebine

Schengenska ureditev v Sloveniji

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

(Nekdanji) mejni prehodi z Avstrijo

 

V zvezi s situacijo na področju migracij objavljamo obširnejšo informacijo o delu slovenske policije na področju mejnih zadev in tujcev. Vsebuje predvsem pojasnila o nalogah in pristojnostih policije, ki se nanašajo na tujce, ki nedovoljeno prestopijo državno mejo. Objavljamo tudi sporočila za javnost in statistične podatke policije ter številne koristne povezave. / English version

naslovnica_schengen5let21. decembra 2007 je Slovenija postala država članica schengenskega območja. Takrat smo odpravili nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami Evropske unije, 30. marca naslednje leto pa se je sprostil še nadzor na zračnih mejah.

Za našo državo je bil to pomemben zgodovinski dogodek, saj smo se tako še tesneje povezali z Evropo. Obenem smo z vstopom v “schengen” prevzeli zelo odgovorno nalogo - v imenu vseh držav članic varovati skupno zunanjo mejo po schengenskih standardih. 

V schengensko območje so trenutno vključene skoraj vse države EU, razen Bolgarije, Cipra, Irske, Romunije in Velike Britanije. Bolgarija in Romunija se na vstop v schengensko območje še pripravljata. Prav tako so se mu pridružile nekatere države, ki niso članice EU: Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Seznam držav v schengenskem območju (Schengen Countries)

Information about the Schengen Area and Schengen Countries

Prosto prehajanje notranjih schengenskih meja

Osnovna ideja schengenske ureditve je zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja. Vsakemu državljanu EU je omogočeno, da brez posebnih formalnosti potuje, dela in živi v katerikoli državi EU. Schengensko območje, t. i. območje brez meja, omogoča svobodno gibanje več kot 400 milijonom državljanov EU ter državljanom mnogih držav, ki niso članice EU - poslovnežem, turistom, študentom, raziskovalcem in ostalim obiskovalcem, ki v EU prebivajo zakonito.

Z veljavnim dokumentom (za slovenske državljane je to osebna izkaznica ali potni list) lahko vsak, ne glede na državljanstvo, kjerkoli in kadarkoli prestopi notranje meje med državami v schengenskem prostoru brez mejne kontrole.

Slovenija ima notranjo schengensko mejo na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Več o tem: Notranja schengenska meja

Temeljitejši nadzor na zunanjih schengenskih mejah

Protiutež ukinitvi kontrole na notranjih mejah je temeljitejši mejni nadzor na zunanjih schengenskih mejah, predvsem zato, da ustavi nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog, trgovino z ljudmi in druge oblike čezmejne kriminalitete. 

Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih prehodih, v času njihovega obratovanja. Več o tem: Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Izvajanje izravnalnih ukrepov

Poleg skupnih pravil za kontrolo na zunanjih mejah schengenskih držav, ki se izvajajo na mejnih prehodih in na državljane vplivajo neposredno, pa so v boju proti organiziranemu kriminalu in za zagotavljanje varnosti na celotnem schengenskem območju zelo pomembni tudi čezmejno policijsko sodelovanje, usklajevanje zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupna vizumska politika, izmenjava podatkov v centralnem schengenskem informacijskem sistemu idr. Te ukrepe imenujemo tudi izravnalni ukrepi, saj se z njimi “izravna” varnostni primanjkljaj, ki nastane z ukinitvijo kontrole na notranjih mejah. Zato je na območjih ob notranji meji oz. na področjih, kjer varnostna problematika to zahteva, slovenska policija ustanovila policijske postaje za izravnalne ukrepe.

Za vstop in bivanje v drugi državi EU mora imeti slovenski državljan osebno izkaznico ali veljavni potni list. Enako velja za prestop zunanje meje.

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem (SIS) in uradi SIRENE

O vključevanju v schengenski prostor - Slovenija, schengenska novinka

Slovenija, pet let v schengenskem območju 

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami

 

Tujec, mlajši od 14 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko prestopi mejo BiH v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

Mejna kontrola je kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo.