Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
Športna dejavnost 11. oktober 2021
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
 

V slovenski policiji imamo vzpostavljen evropski sistem reševanja pritožb zoper delo policije. Možnost vlaganja pritožb je namreč pomemben korak k strokovnemu in zakonitemu delu policije, po drugi strani pa tudi h krepitvi zaupanja ljudi v delo policistk in policistov.

IMG 0452 izrez

Veseli nas, da se je število pritožb, ki se nanašajo na uporabo pooblastil in uporabo prisilnih sredstev, skozi leta bistveno zmanjšalo, kar kaže, da policisti dobro poznajo policijska pooblastila, so v postopkih taktni in prijazni. Da bi bilo pritožb čim manj, krepimo prijazen in spoštljiv odnos policistov do strank v policijskih postopkih, pri obravnavah pritožb in pomiritvenih postopkih na policijskih postajah pa spodbujamo uporabo mediacijskih veščin za konstruktivno obvladovanje konfliktov.

Pod budnim nadzorom

Malokateri državni organ v Sloveniji je pod tako strogim nadzorom strokovne in splošne javnosti kot policija. Njeno delo in uporabo pooblastil poleg pristojnih državnih institucij (kot so državno tožilstvo, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec) ves čas budno spremljajo tudi mediji in nevladne organizacije, kar je pomembno z vidika varovanja človekovih pravic in zagotavljanja transparentnosti policijskega dela.

Zagotavljanje notranje varnosti v policiji

Ob tem imamo v policiji tudi dobro razvit sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum odklonskega ravnanja s strani uslužbenca policije tudi sami preverimo in temeljito proučimo. V primeru ugotovljenih nepravilnosti sprejmemo nujne ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti in izpeljemo ustrezne delovnopravne postopke. Policija je namreč institucija, ki si zaradi narave svojega dela prizadeva za najvišjo stopnjo integritete zaposlenih.

V skladu z 31. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji je zagotavljanje notranje varnosti v policiji naloga policije: "Policija skrbi za notranjo varnost z notranjevarnostnimi postopki tako, da preprečuje, odkriva, ocenjuje in analizira možna tveganja, ki ogrožajo notranjo varnost policije, preverja, ocenjuje ter izvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot. Policija skrbi za organizacijsko integriteto in osebnostno integriteto zaposlenih. Policija ima svoj kodeks etike. Notranja varnost v policiji je stanje, ki omogoča zakonito, strokovno in nemoteno izvajanje policijskih nalog, varnost uslužbencev policije, varno uporabo tehničnih sredstev in opreme ter objektov, prostorov in okolišev." Vrste in način izvajanja postopkov in ukrepov pa so določeni v Pravilniku o notranji varnosti v policiji .

Povezane vsebine

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Sektor za notranje preiskave in integriteto

Sektor za pritožbe zoper policijo

Pritožba zoper delo policistov (vloga)

Pritožbe zoper policiste (zloženka)

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril