Kriminalisti pri odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev sodelujejo z uniformiranimi policisti. Ti lahko zaradi stalne prisotnosti ob prijavi oziroma ugotovitvi kaznivega dejanja takoj ukrepajo in raziščejo lažja kazniva dejanja. Težje oblike kriminalitete, ki zahtevajo posebna preiskovalna znanja in tehnično opremo, obravnavajo kriminalisti. Delavci kriminalistične policije niso uniformirani, v posebnih primerih pa oblečejo prepoznavne anorake z napisom "POLICIJA".

Zaradi specializacije dela in poznavanja lokalne problematike delujejo znotraj posameznih policijskih postaj tudi lokalne kriminalistične skupine, predvsem v urbanih območjih. Za nadzor nad kriminalno bolj ogroženimi predeli pa so na policijskih upravah organizirane mobilne kriminalistične skupine.

Živimo v času, ko kriminal ne pozna ne državnih meja ne etničnih razlik. Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z orožjem in mamili ter pranje denarja. Tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s tovrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj zoper organizirane združbe, ki se ukvarjajo z mednarodno kriminalno dejavnostjo, prioritetna naloga kriminalistične policije.

Kriminalistična policija si prizadeva ne samo držati korak s storilci kaznivih dejanj, temveč biti korak pred njimi, zato sproti uvaja sodobne preiskovalne metode in tehnike, ustrezno usposablja in opremlja strokovnjake za najtežje oblike kaznivih dejanj, izboljšuje kakovost dokazovanja kaznivih dejanj, izpopolnjuje uporabo posebnih metod in tehnik preiskovanja organizirane kriminalitete, krepi preventivno delo, poglobljeno spremlja pojavne oblike mladoletniške kriminalitete ... Kriminalistična policija je ustanovila posebne skupine strokovnjakov za boj proti korupciji in proti računalniškemu kriminalu; tako bo najlažje spremljala kriminalna gibanja doma in v svetu ter prispevala k izboljšanju preiskanosti kaznivih dejanj, ki je že sedaj ena najboljših v Evropi.


Interpol

Za preprečevanje mednarodne kriminalitete in odkrivanje storilcev kaznivih dejanj je meddržavno sodelovanje izrednega pomena. Slovenska kriminalistična policija se preko centralnega nacionalnega biroja Interpola uspešno vključuje v različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju zatiranja kriminalitete.

Slovenija je postala polnopravna članica Interpola leta 1992, biro je organiziran v okviru Uprave kriminalistične policije, njegova osnovna naloga pa je posredovanje zaprosil za podatke v zvezi s policijskimi preiskavami v Sloveniji nacionalnim birojem po svetu in obratno. Na državni ravni je Interpol Ljubljana (običajno se nacionalni centralni biroji poimenujejo po glavnem mestu države članice Interpola) zadolžen za spremljanje in zagotavljanje ustreznih standardov, ki jih narekuje članstvo v organizaciji Interpol. Eden od teh je tudi zagotavljanje hitrega in nemotenega delovanja, zato je Interpol Ljubljana vključen v različne neodvisne računalniške komunikacijske mreže. Več o tem: Interpol


Povezane vsebine

Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Nacionalni forenzični laboratorij

Kriminaliteta - statistični podatki

Preventivni nasveti