Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo k umirjanju prometa.

 Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v problematiko otrok in mladoletnikov kot potnikov ter v nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpogosteje zadržujejo.

Naše aktivnosti so razdeljene v tri sklope:
  • aktivnosti policije pred začetkom šolskega leta

Pred začetkom šolskega leta policisti pregledamo cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obveščamo vzdrževalce cest.

Vodstva šol opozarjamo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravimo načrte varnih poti v šolo in predlagamo morebitne spremembe prometne ureditve.

Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših, šolam predstavimo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (npr. z avtomoto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu).

Pridobimo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

 

  • aktivnosti policije v prvih šolskih dneh

V okolici šol policistiv prvih šolskih dneh izvajamo poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov.

Preverjamo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem.

Redno preverjamo tudi pravilno uporabo varnostne čelade.

Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

VarnaPotVsolo03-m

Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljamo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavamo o prometni vzgoji in jih spremljamo po šolskih poteh, jim svetujemo in jih učimo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjamo na morebitne nevarnosti.

 

  • aktivnosti policije med šolskim letom

Tudi sicer policisti med šolskim letom preverjamo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontroliramo njihove voznike (preverjamo npr. počitek pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontroliramo dokumente).

Precej pozornosti posvečamo tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši.

Pri izboljševanju prometne varnosti sodelujemo z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

VarnoPotVsolo06-m

Cilji opisanih preventivnih aktivnosti: 

  • zagotoviti varnost otrok v prometu,
  • zagotoviti partnersko sodelovanje z drugimi institucijami,
  • aktivno vključiti otroke v učenje o prometni varnosti in
  • krepiti pozitivno podobo policistov med otroki.

 

Nasveti policistov za varnejšo pot v šolo in domov

Več preventivnih nasvetov policije: Prometna varnost