Živimo v času, ko kriminal ne pozna državnih meja. Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z orožjem, ljudmi in prepovedanimi drogami ter pranje ...
Področje zagotavljanja javnega reda in miru, varovanja življenja ter zagotavljanja osebne varnosti in varnosti premoženja ljudi je zagotovo eno naših ...
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa je med prioritetami slovenske policije. Razvoj avtomobilistične industrije in infrastrukture je namreč poleg številnih ...
Slovenska policija je enakovreden in spoštovan član družine evropskih mejnih policij, in to po zaslugi strokovnega in predanega dela vseh njenih pripadnikov.
V slovenski policiji zagotavljamo tudi celovito varovanje oseb in zaščito določenih prostorov, objektov in okolišev objektov. Gre za dejavnost, ki jo izvajamo ...
Prav za vsakim storilcem kaznivega dejanja ostane sled, čeprav mikroskopska. In mi jo znamo poiskati, pa naj gre za prstne odtise, las, kapljico krvi, stopinje, ...
Slovenska policija si nenehno prizadeva vzpostaviti dober odnos z državljani in lokalno skupnostjo, še zlasti pri vprašanjih, povezanih z varnostjo, kajti ...
Brez podpore iz zraka si danes ni več mogoče predstavljati sodobnega policijskega dela. Tako podporo nam pri iskanju pogrešanih oseb, varovanju množičnih ...
Med pomembnimi nalogami slovenske policije je tudi boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter drugim oblikam ekstremnega nasilja, ki predstavljajo visoko ...
Posebna policijska enota (PPE) je svojevrstna posebnost v slovenski policiji. Pripadniki te enote so zaposleni v različnih organizacijskih enotah policije, kjer – ...
Policisti konjeniki opravljajo vse policijske naloge. Največ nalog opravijo na področju vzdrževanja javnega reda, v obliki opazovalne službe, sodelujejo pri ...
Dela sodobne policije si brez pomoči službenih psov ne moremo več predstavljati. Ti so postali zvesti in nepogrešljivi pomočniki policistov pri zagotavljanju ...
V policiji je za hitro in pravilno odločanje v varnostnih dogodkih ključnega pomena dober pretok informacij, ki ga vse dni, 24 ur na dan, zagotavljamo tudi v ...
Ni prav mnogo stvari tako vplivalo na delovanje slovenske policije kot informatika, saj so prav podatki, ki jih nudi informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ...
Znanje še nikoli ni imelo take moči in vloge kot danes. V slovenski policiji vemo, da lahko le s kakovostnimi programi izobraževanja in usposabljanja ter z ...
Naše ključno poslanstvo je zagotavljati varnost posameznikov in skupnosti ter zagotavljati človekove pravice in temeljne svoboščine, za kar je seveda potreben ...
Policija z redno izmenjavo podatkov in informacij, v skupnih akcijah in pri drugih dejavnostih intenzivno sodeluje z varnostnimi organi sosednjih in drugih držav v ...
Policija javnost dnevno seznanja z vsemi pomembnostmi, povezanimi z zagotavljanjem varnosti v družbi. V sodobnem času, še zlasti s čedalje hitrejšim razvojem ...
Tako velika institucija, kot je policija, mora ustrezno pozornost namenjati tudi protokolarni dejavnosti, saj je spoštovanje protokolarnih postopkov in ...
V slovenski policiji skrbimo za svojo zgodovinsko dediščino. Ohranjanje policijske in pravosodne narodne dediščine je predvsem v pristojnosti Muzeja slovenske ...
S posebnim, vsakoletnim programom imamo že vrsto let vzpostavljen zelo dober sistem športnih tekmovanj, ki se jih lahko udeležujemo vsi zaposleni v policiji, s ...
Področje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov v policiji sistematično spremljamo. Da bi izboljšali stanje na tem področju, sodelujemo pri ...
V slovenski policiji imamo vzpostavljen evropski sistem reševanja pritožb zoper delo policije. Možnost vlaganja pritožb je namreč pomemben korak k strokovnemu ...
Policijska etika je izjemno pomembna, saj predstavlja okvir našemu delovanju na vseh področjih dela. V policiji si prizadevamo za krepitev organizacijske in ...
V zadnjih letih v policiji sistematično krepimo področje znanstvenega raziskovanja. Izvajamo različne splošne in aplikativne znanstvene raziskave na ključnih ...
Zaposleni v policiji se usposabljajo tudi za upravljanje konfliktov, kar je sestavni del krepitve dobrih medsebojnih odnosov v policijski organizaciji, svetovalci pa ...
Policijski poklic je zelo stresen in psihično obremenjujoč, saj se policisti pri delu srečujejo tudi s težkimi, kritičnimi situacijami.
V policiji izvajamo tudi široko paleto aktivnosti na področju enakosti spolov. Med njimi so spodbujanje enakega obravnavanja žensk in moških, izvajanje ...
Naša vizija dela je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih, tudi predstavnikom manjšinskih in etničnih ...
Policijsko delo je pomembno in odgovorno ter hkrati stresno, zato je v policiji na voljo tudi duhovna oskrba kot ena od oblik pomoči. Duhovna oskrba v policiji je ...
Za uspešno in varno delo policistk in policistov je zelo pomembno, da imajo za svoje delo na voljo tudi ustrezna sredstva. Ena od pomembnih dejavnosti v policiji je ...
Skrb za službenega konja ni le ena od obveznosti policista konjenika, temveč tudi pomemben proces, pri katerem se izgrajujeta in potrjujeta odnos in zaupanje med ...