19.nov.2008
1.sep.2008

Poslanstvo in vrednote

Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Postala je moderna in po evropskih merilih oblikovana policijska organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije. Policisti v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije opravljajo naslednje naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti: varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, nadzor državne meje, naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, naloge ob naravnih in drugih nesrečah, druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom. Zgoraj naštete naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije oz. policijske enote, organizirane na ravni generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. Pri opravljanju svojih nalog policisti sodelujejo s posamezniki in skupnostjo ter izvajajo preventivno dejavnost.    Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom.   POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA POLICIJE (iz Srednjeročnega načrta razvoja in dela policije 2018-2022) VREDNOTE IN VRLINE, KI IZRAŽAJO POSLANSTVO POLICIJE(iz Kodeksa policijske etike)   Načrti in programi  {fa-file-pdf-o} Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – Kakovostna policija za varno Slovenijo (ReDRPPol) Srednjeročni načrt razvoja in dela policije za 2018–2022 Načrt dela policije za leto 2019 Načrt dela policije za leto 2018 Načrt dela policije za leto 2017 Srednjeročni načrt razvoja in dela policije 2013 - 2017 (revidiran) Načrt dela policije za leto 2016 Načrt dela policije za leto 2015 Načrt dela policije za leto 2014 Srednjeročni načrt razvoja in dela policije 2013 - 2017 Načrt dela policije za leto 2013 Načrt dela policije za leto 2012 Načrt dela policije za leto 2011 Srednjeročni načrt dela policije 2008 - 2012 Načrt dela policije za leto 2010 Načrt dela policije za leto 2009 Načrt dela policije za leto 2008 Načrt dela policije za leto 2007 Srednjeročni načrt dela policije za obdobje od leta 2003 do 2007 Načrt dela policije za leto 2006 Načrt dela policije za leto 2005 Načrt dela policije za leto 2004 Načrt dela policije za leto 2003   Letna poročila o delu policije  {fa-file-pdf-o}  

Več

5.maj2008

Vrednote in vrline

  Celoten dokument: Kodeks policijske etike  

Več