V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju mejnega prehoda mora investitor pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve priložiti soglasje policije.

Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2) (Ur. list RS, št. 60/07) soglasje za gradnjo, postavitev oziroma spremembo namembnosti objektov in naprav na območju mejnega prehoda izda direktor policijske uprave. Zato mora  investitor vlogo za izdajo soglasja poslati krajevno pristojni policijski upravi.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Ur. list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001, 45/2001, 42/2002, 18/2004, 91/2005, 14/2007 in 126/2007) je treba po tarifni številki 1 plačati 3,55 evra, po tarifni številki 3 pa 14,18 evra.