Poslanstvo

  • zagotavljati varnost posameznikom in skupnosti
  • varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • krepitev pravne države

Poslanstvo policije izraža namen njenega obstoja in opredeljuje storitve, ki jih omogoča posamezniku ali skupnosti (lokalni, državni, evropski oziroma mednarodni). Poslanstvo mora vzbujati zaupanje v policijo kot državotvoren organ, njene uslužbence motivirati za kakovostno opravljeno delo, njihove vodje pa za učinkovito vodenje. Poslanstvo mora biti stabilno in neodvisno od trenutnih družbenih razmer.

Vrednote

  • zakonitost, strokovnost in profesionalnost
  • integriteta
  • pripadnost poklicu
  • odličnost
  • transparentnost
  • komunikacija

Vrednote so "duša" policije kot organizacije in kot skupnosti njenih uslužbencev. So odraz (pričakovanih) prioritet in osebnostnih lastnosti, ki kažejo, kako bodo policija in njeni uslužbenci uresničevali svoje poslanstvo in sledili viziji. Z vrednotami se mora identificirati vsak zaposleni.

Zakonitost, strokovnost in profesionalnost so vrednote, ki zagotavljajo opravljanje policijskih nalog in uporabo policijskih pooblastil tako, kot določajo zakoni in podzakonski predpisi. Spoštovanje splošnih pravnih načel in internih aktov policije ter opravljanje nalog v duhu uresničevanja njenega poslanstva zagotavljata profesionalnost policijskega dela.

Integriteta policiste zavezuje, da niso politično dejavni, da naloge opravljajo neodvisno od interesov posameznikov ali skupin, da so osredotočeni na zakonito in profesionalno opravljanje policijskih nalog ter da so neodzivni glede koruptivnih in drugih negativnih vplivov. Pri tem se tudi sami izogibajo družbeno nesprejemljivim ravnanjem in nasprotju interesov.

Pripadnost poklicu se odraža s spoštovanjem poklica policist, ponosom nositi ali uporabljati (urejeno) policijsko uniformo in druge oznake policije, spoštovanjem hierarhično urejene policijske organizacije ter medsebojnim sodelovanjem in varovanjem.

Vrednota odličnosti se najbolj kaže v prizadevanju slehernega policista, da bo policijsko nalogo izvedel čim bolje. Policija je lahko zadovoljna le z najboljšim, kar počne, pa naj gre za družbeno odgovornost pri zagotavljanju varnosti ali za zagotavljanje varnosti policistov. Odličnost se meri tudi z zadovoljstvom uporabnikov storitev, ki se odraža z rezultati javnomnenjskih raziskav, mednarodnimi priznanji ali ustnimi oziroma pisnimi zahvalami posameznikov ali institucij.

Policija kot državni organ mora zagotavljati transparentnost svojega dela tako za nadzorne organe kot tudi za javnost in posameznike. Izjema so lahko le z zakonom varovani podatki in informacije.

Komunikacija je vrednota in veščina, ki ne sme biti zapostavljena, saj je vsaka vase zaprta organizacija neučinkovita. V ožjem smislu pomeni vzeti si čas za pogovor z ljudmi, pozdravljanje na ulici ali pozdrav ob začetku policijskega postopka, pri čemer policija zadnja desetletja sama opozarja na pomanjkljivo komunikacijo v lokalnem okolju ("vzeti si čas za pogovor z ljudmi"). V širšem smislu pa pomeni obveščanje javnosti o rezultatih dela, načrtovanih dejavnostih policije in odkrivanju varnostnih pojavov ali pa nasvete za samozaščitno ravnanje prebivalcev. Pri tem policija ne sme zanemariti komunikacije na mednarodni ravni.

Vizija

  • proaktivno delovanje policije kot temelj varnosti, zaupanja in zadovoljstva

Vizija je želeni cilj ob koncu načrtovanega obdobja, ki daje odgovor na vprašanje, kakšno organizacijo si želimo čez pet let. Vanjo morajo verjeti in ji zaupati vsi zaposleni, še posebno vodje.

Proaktivno delo policije pri zagotavljanju varnosti posameznika in skupnosti mora imeti prednost pred reaktivnimi postopki. Policija mora biti pripravljena na vse možne varnostne pojave, zbirati informacije in biti prisotna ter prepoznavna v lokalni, državni in mednarodni skupnosti: pri tujih varnostnih organih, institucijah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU), na zahodnem Balkanu ipd. Pripravljenost na varnostne izzive se mora izražati tudi z ustreznim predhodnim usposabljanjem.

Policija v smislu svojega poslanstva zagotavlja varnost, tj. varnost posameznika in globalno varnost. Pri tem mora maksimalno zagotavljati tudi varnost policistov samih.

Policija bo deležna zaupanja javnosti, dokler bo sledila svojemu poslanstvu in spoštovala lastne vrednote. Zaupanje je treba vsakodnevno graditi, spodbujati in vzdrževati z verodostojnimi dejanji in strokovnostjo. Uspešnost in učinkovitost policije sta odvisni tudi od stopnje zaupanja njenih uslužbencev neposredno nadrejenim in vodstvu.

Odlično opravljena policijska naloga je porok za zadovoljstvo posameznika, družbe ali globalne skupnosti, ki ji policija zagotavlja svoje storitve. Zadovoljen uslužbenec policije pa soustvarja ugled in zaupanje celotnega organa.

(iz Srednjeročnega načrta razvoja in dela policije 2018-2022 )