Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Medsebojni odnosi 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
 

Center za raziskovanje in socialne veščine nudi strokovno in tehnično pomoč pri upravnem poslovanju Odbora za integriteto in etiko v policiji, ki je posvetovalno telo generalne direktorice policije.

KodeksNamenjen je sistematičnemu proučevanju in podajanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja etike in integritete, Kodeksa policijske etike, strategije policijskega dela v skupnosti, enakosti spolov, upravljanja konfliktov, medsebojnih odnosov, organizacijske klime in drugih vsebin, o katerih odloči generalni direktor policije.

V okviru področja etike in integritete izvajamo strateške in izvedbene aktivnosti krepitve organizacijske in osebnostne integritete, in sicer tako pri izvajanju operativnih aktivnosti policijskih enot na vseh hierarhičnih nivojih, kot v procesih izobraževanja in usposabljanja.