Center za raziskovanje in socialne veščine nudi strokovno in tehnično pomoč pri upravnem poslovanju Odbora za integriteto in etiko v policiji, ki je posvetovalno telo generalne direktorice policije.

KodeksNamenjen je sistematičnemu proučevanju in podajanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja etike in integritete, Kodeksa policijske etike, strategije policijskega dela v skupnosti, enakosti spolov, upravljanja konfliktov, medsebojnih odnosov, organizacijske klime in drugih vsebin, o katerih odloči generalni direktor policije.

V okviru področja etike in integritete izvajamo strateške in izvedbene aktivnosti krepitve organizacijske in osebnostne integritete, in sicer tako pri izvajanju operativnih aktivnosti policijskih enot na vseh hierarhičnih nivojih, kot v procesih izobraževanja in usposabljanja.