Schengenski informacijski sistem (angl. SIS - Schengen Information System) druge generacije je elektronska zbirka podatkov o razpisih za osebe in predmete.

V skladu z uredbami Evropskega parlamenta in Sveta  je namen te baze podatkov vzdrževanje javnega reda in javne varnosti, vključno z nacionalno varnostjo, na ozemljih držav članic (uporabnic sistema pogodbenice) in uporaba določb pravne zakonodaje v zvezi s pretokom oseb na teh ozemljih z informacijami, ki se sporočajo preko tega sistema. 

Za uspešno opravljanje mejne kontrole na zunanjih mejah v imenu vseh držav članic je namreč potreben tudi dostop do podatkov drugih držav o določenih posameznikih in predmetih. Gre za osebe, ki jim je vstop v schengensko območje prepovedan ali ki se iščejo zaradi odvzema prostosti ali izročitve, ter pogrešane osebe, pa tudi za ukradena vozila, plovila, zrakoplove in dokumente, denar, orožje, označeni denar, ki izvira iz kaznivih dejanj, itd. Vsi ti podatki se zbirajo v SIS II.

Dostop do podatkov v njem morajo imeti policija, ki opravlja mejno kontrolo in postopke s tujci, upravne enote pri izdajanju dovoljenj za tujce, konzularna predstavništva pri izdaji vizumov, upravne enote in pooblaščene družbe za registracijo motornih vozil.

Države preko svojih nacionalnih sistemov te podatke v skupno zbirko podatkov tudi vnašajo ali o njih v njej poizvedujejo.

Pomembno!

 Ali imam pravico do vpogleda oziroma seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?

Ali imam pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki v Schengenskem informacijskem sistemu?

 

SISII (angl. second generation Schengen Information System) vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih dajejo posamezne pogodbenice, kot se zahteva za namene iz 24.,26. in 38. člena Uredbe. Pogodbenica, ki razpiše ukrep, določi, ali je zadeva dovolj pomembna, da upravičuje vnos razpisa ukrepa v SIS II.

Kategorije podatkov v SIS II

 • osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa iz 24., 26., 32., 34. in 36. člena Uredbe
 • predmeti iz 36. in 38. člena Uredbe

Podatki, ki se navedejo za osebe

 • priimek(-ki) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;
 • morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;
 • kraj in datum rojstva;
 • spol;
 • fotografije in podobe obraza;
 • prstni odtisi;
 • državljanstvo(-a);
 • ali je zadevna oseba oborožena, nasilna, pobegnila ali na begu v nevarnosti, da stori samomor, ali oseba, ki predstavlja grožnjo javnemu zdravju;
 • razlog za razpis ukrepa;
 • organ, ki je izdal razpis ukrepa;
 • sklic na odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa;
 • predlagani ukrep;
 • vrsta kaznivega dejanja;
 • nacionalna identifikacijska številka osebe iz nacionalnega registra;
 • vrsta, datum izdaje, številka in država izdajateljica identifikacijskih dokumentov osebe;
 • kopija identifikacijskih dokumentov.

Kategorije razpisov v SIS II

 • 26. člen Uredbe – podatki o osebah, za katere se zahteva prijetje zaradi izročitve ali predaje,
 • 24. člen Uredbe – podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepovedi prebivanja,
 • 32. člen Uredbe – podatki o pogrešanih osebah, ki jih je treba zaščiti zaradi njihove lastne zaščite, da se prepreči grožnja javnemu redu ali javni varnosti, pogrešane osebe, ki jih ni treba zaščititi, otroci, pri katerih obstaja tveganje, da jih ugrabi kateri od staršev, družinskih članov ali skrbnikov, in jim je treba preprečiti potovanje, otroci, ki jim je treba preprečiti potovanje, ker obstaja konkretno in očitno tveganje, da bodo odpeljani z ozemlja države članice ali ga bodo zapustili in postali žrtve trgovine z ljudmi ali prisilnih porok, pohabljanja ženskih spolnih organov ali drugih oblik nasilja na podlagi spola, postali žrtve terorističnih kaznivih dejanj ali v njih sodelovali ali bodo rekrutirani ali vpoklicani v oborožene skupine ali prisiljeni, da aktivno sodelujejo v spopadih, ranljive odrasle osebe, ki jim je treba preprečiti potovanje zaradi njihove lastne zaščite, ker obstaja konkretno in očitno tveganje, da bodo odpeljane z ozemlja države članice ali ga bodo zapustile in postale žrtve trgovine z ljudmi ali nasilja na podlagi spola,
 • 34. člen Uredbe – podatki o pričah, o osebah, ki jim je bil vročen poziv za zglasitev pred sodnimi organi v zvezi s kazenskim postopkom zaradi dejanj, zaradi katerih so preganjane, ali o osebah, ki se iščejo, da se jim nalog vroči, osebah, ki jim je treba vročiti kazensko sodbo ali druge dokumente v zvezi s kazenskim postopkom zaradi dejanj, zaradi katerih so preganjane, in osebah, ki jim je treba vročiti poziv za nastop prestajanja zaporne kazni, za namene sporočanja kraja prebivanja ali stalnega prebivališča,
 • 36. člen Sklepa – podatki o osebah ali predmetih (motorna vozila ne glede na pogon, priklopniki z lastno težo nad 750 kg, stanovanjske prikolice, plovila, zrakoplovi in zabojniki, strelno orožje, prazni uradni dokumenti, ki so bili ukradeni, odtujeni ali izgubljeni oziroma ki naj bi bili taki dokumenti, vendar so lažni, izdani identifikacijski dokumenti, kot so potni listi, osebne izkaznice, dovoljenja za prebivanje, potovalni dokumenti in vozniška dovoljenja, ki so bili ukradeni, odtujeni, izgubljeni ali razveljavljeni oziroma ki naj bi bili taki dokumenti, vendar so lažni, ter negotovinska plačilna sredstva za namen prikrite, poizvedovalne ali namenske kontrole),
 • 38. člen Sklepa – podatki o predmetih, ki se iščejo zaradi zasega ali za uporabo kot dokaz v kazenskih postopkih.

Kadar pogodbenica meni, da razpis ukrepa po 26., 32. ali 36. členu Uredbe ni v skladu z njeno notranjo zakonodajo, njenimi mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi državnimi interesi, lahko naknadno razpis ukrepa v podatkovni zbirki nacionalnega dela SIS II označi z označitvijo (flag). O tem se mora posvetovati z drugimi pogodbenicami. Če pogodbenica razpisnica ukrepa ne prekliče, še naprej v celoti velja za druge pogodbenice.

Dostop do podatkov, shranjenih v SIS II, in pravico njihove neposredne uporabe imajo izključno organi, pristojni za:

 • mejno kontrolo ter
 • druga policijska in carinska preverjanja v notranjosti države in njihovo usklajevanje;
 • poleg tega pa imajo dostop do podatkov, shranjenih v skladu s 24. členom Uredbe, in pravico njihove neposredne uporabe tudi organi, pristojni za izdajanje vizumov, centralni organi, pristojni za obravnavanje prošenj za izdajo vizumov, in organi, pristojni za izdajanje dovoljenj za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih v okviru uporabe te konvencije v zvezi z gibanjem oseb (dostop do podatkov ureja nacionalno pravo posamezne pogodbenice),
 • organizacije, pristojne za registracijo motornih vozil in izdajo registrskih tablic,
 • pristojni pravosodni organi držav članic in
 • Europol, Eurojust.

Povezane vsebine

Zlorabljena identiteta in SIS II

Schengenski informacijski sistem druge generacije - pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki