Sorodne objave

 

Na podlagi 101. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol) in 3. člena Uredbe o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja Javni razpis za kandidate za pomožne policiste.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje

 • starost od dopolnjenega 18. leta do 60. leta,
 • ima ustrezne psihofizične sposobnosti,
 • srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, ter da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policij ali usposabljanje po programih policije),
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

Prijava mora vsebovati

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem razpisu, ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Prav tako ne bomo uvrstili v izbirni postopek kandidatov, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave RS, pravosodni policist ali so zaposleni v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo (Aerodrom Ljubljana, d.d., ELES, d. o. o., Slovenske železnice, d. o. o., Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Luka Koper, d. d., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Telekom Slovenije, d. d., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino).

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, katerega merila so v prilogi, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo in zdravniški pregled.

V izbirnem postopku se bo presojala tudi urejenost kandidatov v skladu z določili Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14).

Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena začasna pogodba za čas osnovnega usposabljanja.

Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju bo komisija izbrala kandidate za opravljanje nalog pomožne policije. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki bodo na osnovnem usposabljanju dosegli boljše rezultate. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji, in sicer predvidoma za obdobje najmanj petih let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem izbrani kandidat dopolni starost 60 let. Pogodba se lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do leta, v katerem pomožni policist izpolni starost 60 let. Podrobnejše informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov so razvidne iz priloge.

Javni razpis je odprt do 14. avgusta 2020

Kandidati, ki bodo vloge posredovali do navedenega datuma in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo predvidoma v marcu 2021 udeležili osnovnega usposabljanja kandidatov za pomožne policiste.

Prijavo vložite v pisni obliki ali prek e-pošte

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za kandidata za pomožnega policista", vključno s podpisanimi obrazci in dokazilom o pridobljeni V. stopnji izobrazbe, ki jo najkasneje do 14. avgusta 2020 pošlje na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

 

ali

na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., in sicer z označbo "1100-3/2020".

Informacije v zvezi s področjem dela in območjem dela

 • Uprava uniformirane policije, Sektor splošne policije, tel. št. (01) 428 47 51 ali
 • Služba generalnega direktorja policije, tel. št. (01) 428 44 50 (vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00).

Informacije o izvedbi javnega razpisa

 • Urad za organizacijo in kadre, Sabina Bernjak, tel.št. (01) 428 50 17 ali (vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00)
 • Tina Mitrović, tel. št. (01) 428 48 24 (vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00)

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Priloge

Vloga za kandidata za pomožnega policista - obrazec

Informacije o pravicah in obveznostih kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov

Preverjanje psihofizične usposobljenosti

Povezane vsebine

Vključite se v pomožno policijo

Pogosta vprašanja in odgovori o pomožni policiji