Potem ko je bil julija sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), smo v slovenski policiji prejeli veliko vprašanj glede prijave in odjave gostov. Čeprav se zakon začne uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017, objavljamo informacije o nekaterih največjih spremembah, ki jih bo prinesel novi zakon.

Do uvedbe novega sistema poročanja o gostih in prenočitvah, ki bo začel veljati 1. decembra 2017, sistem poročanja o gostih na policijo ostaja enak. Gostitelji lahko poročate preko ročne knjige gostov ali pa preko sistema eGost.

Več o tem v sporočilu za javnost: Sistem poročanja o gostih in prenočitvah ostaja enak vse do 1. decembra 2017!


Prijavo in odjavo gostov ter vodenje njihove evidence bo urejal poseben pravilnik

Prijavo in odjavo gosta ter vodenje evidence gostov (policijsko prijavo) bo urejal ločen pravilnik (sprejet 29. novembra 2016), vendar bodo spremembe v zvezi s tem začele veljati šele v letu 2017 (s 13. avgustom in 1. decembrom 2017).


Postopke o prekrških bosta do avgusta 2017 vodila inšpektorat za notranje zadeve in policija

Postopke o prekrških, ki ne bodo zaključeni do začetka uporabe novega zakona, to je do 13. avgusta 2017, do njihove pravnomočnosti vodita Inšpektorat RS za notranje zadeve oz. Policija.


Stanodajalci bodo lahko elektronske prijave začasnega prebivališča oddajali neposredno v register stalnega prebivalstva

Stanodajalci (npr. študentski in dijaški domovi) bodo lahko elektronsko prijavo in odjavo začasnega prebivališča neposredno v register stalnega prebivalstva izvajali šele, ko bodo za to zagotovljene tehnične in tehnološke možnosti, to je najpozneje tri leta po uveljavitvi zakona oz. najpozneje do 13. avgusta 2019.


Za tuje goste, ki se bodo nastanili pri fizični osebi, bo policijska prijava še vedno obvezna

Novi zakon v poglavju Prijava in odjava gosta ohranja policijsko prijavo, in sicer v delu, ki se nanaša na prijavno obveznost tujega gosta, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, pa se nastani pri fizični osebi, na primer pri sorodniku, prijatelju ali znancu, oz. se nastani v nastanitvenem objektu, zavodu za prestajanje kazni, dislociranem oddelku zavoda, prevzgojnem domu ali bolnišnici in drugem zdravstvenem zavodu.


Evidenco gostov bo tudi po novem zakonu vodila policija

Skladno z že obstoječim zakonom bo evidenco gostov tudi v prihodnje upravljala in vzdrževala policija, le da se dosedanja evidenca policijske prijave (tj. prijave gostov na policijsko enoto), ki jo vodi policija, z novim zakonom preimenuje v evidenco gostov.


V turističnih ali gostinskih objektih (nastanitvenih obratih) bodo morali voditi knjigo gostov

Policijska prijava se ohranja tudi v delu, ki se nanaša na prijavno obveznost gosta, ki se nastani pri gostitelju, a s to razliko, da policijsko prijavo nadomešča vodenje knjige gostov.

Knjiga gostov omogoča združevanje poročanja podatkov, kar pomeni zmanjšanje administrativnih ovir.


Gostitelji bodo podatke iz knjige gostov poročali samo prek spletne aplikacije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Na podlagi zakona gostitelji ne bodo več pošiljali podatkov o gostih neposredno policiji, pač pa bodo vodili knjigo gostov in podatke iz svojih evidenc poročali prek spletne aplikacije AJPES.

Poročanje o gostih in prenočitvah


Osebni podatki o gostih bodo pri poročanju anonimizirani

V spletni aplikaciji AJPES se bodo osebni podatki gostov anonimizirali na način, da ne bo mogoče razbrati, na katerega gosta se nanašajo, AJPES pa bo nato zakonsko določene podatke, vključno z anonimiziranimi imeni in priimki gostov, posredoval v evidenco gostov na policijo. Po potrditvi prevzema podatkov s strani policije bo AJPES anonimizirane osebne podatke izbrisal.


Policija bo podatke o gostih, ki jih bo prejela iz AJPES, preverila v svojih evidencah

Podatke, ki jih bo prejela od AJPES, bo policija primerjala s podatki iz svojih evidenc (Interpol, schengenski informacijski sistem, nacionalna evidenca).

Policija namreč za opravljanje svojh operativnih nalog in zagotavljanje varnosti državljanov in drugih oseb na območju Republike Slovenije, kakor tudi skladno z mednarodnimi obveznostmi in evropsko zakonodajo, potrebuje podatke o gostih (turistih), ki se nastanijo pri gostiteljih. Posredovani podatki o gostih se samodejno preverjajo v evidencah iskanih oseb, ki jih policija vodi na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje ter skladno z mednarodnimi dogovori. 

Ker torej policija ščiti pravni red in zagotavlja varnost posameznikom, ki so na njenem ozemlju, s čimer izvaja nacionalno varnostno politiko, se je pravna podlaga, da policija iz knjige gostov pridobiva določene, med drugim tudi osebne podatke, v novem zakonu o prijavi prebivališča ohranila.


Podatke iz knjige gostov bodo poleg policije uporabljali tudi drugi upravičenci

Prejemniki podatkov o gostih (z izjemo osebnih podatkov), prenočitvah in nastanitvenih obratih, ki jih bodo gostitelji posredovali prek spletne aplikacije AJPES, bodo poleg Policije še Statistični urad RS in občine.


Knjiga gostov bo morala vsebovati tudi podatke o gostiteljih, kjer so gostje nastanjeni

Nabor osebnih podatkov o gostu je v novem zakonu manjši kot nabor podatkov o gostu v zdaj veljavnem zakonu.

V evidenci gostov, ki jo bo upravljala policija, bodo podatki iz knjige gostov. Za spremljanje poslovanja s prejetimi podatki pa je nujno, da evidenca gostov vsebuje tudi datum vpisa podatkov o gostu v evidenco.

Nabor podatkov zaključujejo podatki o gostitelju in nastanitvenem obratu, kjer se je gost nastanil, kar je potrebno zaradi izvedbe posameznega ukrepa. Nekateri gostitelji imajo namreč v različnih krajih Slovenije več nastanitvenih obratov, zato je nujno, da se v evidenci vodijo tudi ti podatki.


Z enotnim registrom nastanitvenih obratov bo poenostavljeno poročanje o tustični dejavnosti

Z novim zakonom se bo poenostavilo tudi poročanje v zvezi s turistično dejavnostjo. Vzpostavljen bo namreč enotni register nastanitvenih obratov, ki bo prvič celovito zajel vse poslovne subjekte, ki se ukvarjajo z nastanitveno dejavnostjo v turizmu.

Register nastanitvenih obratov (RNO)
 

  • Dosegljivost vseh informacij in poročanje na enem mestu,
  • elektronsko podprti postopki poročanja,
  • združevanje istovrstnih podatkov,
  • zmanjšanje števila potrebnih poročil,
  • odpravljeno poročanje o istih zadevah več organom,
  • enotni vpogled v podatke oz. izmenjava podatkov po uradni dolžnosti,
vse to bo prispevalo k učinkovitejšemu poslovanju, prihranku časa, znižanju stroškov, racionalizaciji delovanja javne uprave ter večji preglednosti informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov.


Dodatne informacije

O vseh podrobnostih v zvezi z izvajanjem novega zakona in pravilnika, ki se nanašajo na policijsko prijavo, bomo na spletnih straneh policije pravočasno obveščali. Če želite dodatne informacije ali če želite vzpostaviti kontakt z nami, nam pišite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Vprašanja in odgovori

Objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja o novostih glede prijavljanja gostov: Vprašanja in odgovori 


Uporabne povezave

Obstoječi sistem elektronskega pošiljanja prijav gostov eGost (ostaja v veljavi še vse do konca leta 2017)zlozenka prijava gostov

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)

AJPES, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Poročanje v turizmu - eTurizem 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o gostinstvu (ZGos)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov 

 

Preberite tudi

S 1. decembrom bo zaživel nov sistem poročanja o gostih in prenočitvah eTurizem (30. 11. 2017)

Poročanje o gostih na podlagi novega Zakona o prijavi prebivališča - dodatno pojasnilo (18. 8. 2017)

Nov elektronski sistem policije za prijavo gostov pri gostiteljih, ki nimajo registrirane dejavnosti (16. 8. 2017)

Sistem poročanja o gostih in prenočitvah ostaja enak vse do 1. decembra 2017! (6. 7. 2017)

Prijava gosta in turistična taksa (zloženka) 

Nov sistem sporočanja podatkov - eTurizem (zloženka Statističnega urada RS) 

 

VSTOP V APLIKACIJE (od 1. decembra 2017)