OLAF logo

ANPR in AIP

Angl: Technical Assistance for SI mobile ANPR and the setting up of an Advanced Investigation Platform (AIP)

Prijavitelj ukrepa

Ministrstvo za notranje Republike Slovenije, Policija

Trajanje ukrepa

Od 18. decembra 2017 do 17. junija 2019 (18 mesecev, z dodatnim poročanjem o rezultatih po 12 mesecih, 17. junija 2020)

Povzetek

Tehnična pomoč pokriva dve različni orodji, ki podpirata operativno delo policije: prvo orodje je namenjeno mobilni avtomatski prepoznavi registrskih tablic (angl. Automated Number Plates Recognition, ANPR). ANPR orodje je sestavljeno iz treh različnih komponent (montaža na armaturno ploščo vozila, montaža zunaj vozila, mobilna ročna naprava – MOBILE), katerih primernost bo pilotno testirana v okviru tehnične pomoči in orodja AIP, ter drugim orodjem - napredno preiskovalno platformo (angl. Advanced Investigation Platform) za kompleksnejšo analizo elektronskih podatkov.

Cilj ukrepa tehnične pomoči je povečanje operativne in preiskovalne zmogljivosti z uvedbo novih orodij in informacijskih rešitev za zbiranje in obdelavo podatkov za izboljšanje učinkovitosti slovenske policije v boju proti kriminalu. AIP platforma za preiskave in analize elektronskih podatkov bo vzpostavljena trajno, mobilna prepoznava registrskih tablic (ANPR) pa bo vzpostavljena pilotno ter bo služila kot indikator za določitev razmerja med napravami, ki jih bo treba kasneje nabaviti za vzpostavitev učinkovitega slovenskega mobilnega ANPR sistema. Ko bo SI ANPR sistem vzpostavljen, bo deloval kot dopolnilni vir zbiranja podatkov vzporedno z drugimi policijskimi nalogami, opravljenimi s službenimi vozili, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije. Naprave MOBILE s čitalci dokumentov in mobilno aplikacijo bodo varen način za preverjanje vozil, oseb in dokumentov na daljavo in bodo na voljo 24 ur na dan, kar bo na tem področju bistveno povečalo učinkovitost dela policije.

Platforma AIP je namenjena iskanju sumljivih vzorcev v podatkih na osnovi teorije grafov in bo zgrajena na odprtokodni bazi NEO4J. Za to platformo bo značilna učinkovita vizualizacija podatkov in dinamične poizvedbe v jeziku "Cypher". Pričakujemo, da bomo na podlagi pridobljenih podatkov (npr. finančnih transakcij) z AIP platformo zagotovili učinkovitejše preiskovanje kaznivih dejanj.

Ciljni skupini ukrepa

Ciljni skupini ukrepa sta uniformirana in kriminalistična policija. Posredno korist pa bodo imeli tudi carina, organi pregona držav članic EU in organi pregona držav regije Zahodnega Balkana.

Namen tehnične pomoči

Namen tehnične pomoči za ANPR in AIP je bistveno izboljšati zmogljivosti iskanja, zbiranja in analiziranja podatkov. Slednje je v skladu s splošnimi in operativnimi cilji programa HERCULE III.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati ukrepa ANPR in AIP so: nabavljena bo mobilna ANPR tehnologija, izdelana priporočila za končni slovenski mobilni ANPR sistem, razvita sodobna mobilna rešitev za ročno uporabo ANPR (MOBILE), razvita in implementirana bo platforma AIP ter izvedeno usposabljanje uporabnikov za ANPR in AIP.

Viri financiranja

Evropski urad za boj proti goljufijam (European Anti-Fraud Office - OLAF), in sicer v okviru razpisa za tehnično pomoč 2017 iz Programa HERCULE III.

Skupna vrednost projekta: 575.850,00 evrov

Stopnja so-financiranja EU, OLAF: 80 %

Lastna udeležba: 20 %

Dodatna informacija

Slovenska policija je leta 2017 zaprosila za tehnično pomoč v okviru programa HERCULE III, da bi pridobila sredstva za sofinanciranje pilotne izvedbe ANPR. Pravna podlaga za ANPR v okviru Zakona o nalogah in pooblastilih policije je začela veljati 13. aprila 2017, sofinanciranje je bilo odobreno istega leta po sprejetju pravne podlage. Posledično so bili ustvarjeni pogoji za izvedbo projekta in njegovega pilotnega projekta.

Istega leta je Varuh človekovih pravic pripravil in sprožil postopek pri Ustavnem sodišču, in sicer za oceno ustavnosti za več členov Zakona o nalogah in pooblastilih policije (UL RS, št. 15/13, 23/15 - str. 10/17), vključno z ANPR in njegovo pravno podlago (odstavek 4. člena 113, odstavek 2. člena 123, drugi odstavek 125. člena in druga alinea prvega odstavka 128. člena).

17. julija 2019 je ustavno sodišče objavilo informacijo o Odločbi v zvezi z ANPR (odločitev o drugih členih, ki so bili vključeni v isto pobudo za oceno ustavnosti, bo sprejeta naknadno). Ta "delna" odločba, ki razveljavlja citirane članke (pravni okvir za ANPR), je postala veljavna naslednji dan po objavi v Uradnem listu, št. 46/2019, 19. julija 2019.

"Prva faza" projekta ANPR in AIP (nabava in namestitev je bila zaključena do 17. junija 2019), v skladu s pogodbo pa je obvezno poročanje o uporabi opreme, in sicer po 12 mesecih od zaključka projekta (17. junij 2020).

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča policija nima pravne podlage za nadaljnjo uporabo te opreme. Oprema ANPR je bila odklopljena, razstavljena in shranjena, dokler nova pravna podlaga ne bo omogočila njene ponovne uporabe.