Sorodne objave

 

Slovenska policija tako kot ostale države članice EU zbira podate o letalskih potnikih z namenom preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. Selektivni sistem obdelave podatkov o potnikih je osredotočen le na tiste osebe, ki na podlagi analize podatkov predstavljajo višjo stopnjo tveganja za varnost ljudi, preostalim potnikom pa zagotavlja višjo stopnjo varnosti in jim še naprej omogoča prost in varen pretok oseb na schengenskem območju.

slika napisa na mejnem prehodu na letališču - Kontrola potnih listin

Katere podatke zbiramo

Slovenska policija zbira in obdeluje podatke iz evidence potnikov, prijavljenih na let (angl. Advance Passenger Information – API), in iz evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (angl. Passenger Name Record – PNR).

Evidenca potnikov, prijavljenih na let (API): podatki o letu; načrtovani in dejanski datum; začetni kraj vkrcanja potnika; ura ter kraj vzleta in pristanka letala; število vseh potnikov na letalu; številka in vrsta, država izdaje in datum izteka veljavnosti uporabljenega (osebnega) potovalnega dokumenta; državljanstvo; osebno ime ali polno ime; datum rojstva; mejni prehod vstopa potnika na ozemlje države članice EU; identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika.

Evidenca potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR): datum rezervacije letalske vozovnice; datum in kraj izdaje ter drugi podatki z letalske vozovnice; identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika; naslovi in drugi kontaktni podatki iz rezervacije letalske vozovnice; lažno ime potnika, potovalni status potnika, vključno s potrditvami, prijavo na let, informacijami o neizkoriščenih in neodpovedanih rezervacijah ter informacijah o letalskih vozovnicah brez rezervacije; podatki o načinu plačila letalske vozovnice, vključno z naslovom za izstavitev računa; podatki o sedežu in prtljagi potnika; informacije v zvezi s programi za pogoste potnike; informacije o drugih morebitnih posebnostih, povezanih s potnikom; predvideni datum potovanja; popoln načrt potovanja; podatki v zvezi z letom, vključno z informacijami o letih pod skupno oznako; število in osebna imena drugih potnikov, povezanih z isto rezervacijo; informacije o ločitvi skupne rezervacije letalskih vozovnic zaradi spremembe ali odpovedi poti enega ali več potnikov; podatki o potovalni agenciji oziroma potovalnem agentu; vse naknadne spremembe podatkov; vse zbrane podatke potnika, prijavljenega na let (API), kot so navedeni zgoraj.

Zakaj zbiramo podatke

Podatke iz evidence potnikov, prijavljenih na let (API), policija zbira in obdeluje za namen učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju in izboljšanju mejne kontrole ter za izsleditev iskanih oseb in predmetov.

Podatke iz evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR) policija zbira in obdeluje zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj, ki so določena z zakonom.

Kako obdelujemo podatke

Letalske družbe pošiljajo podatke neposredno v API/PNR sistem slovenske policije. Preverjanje podatkov poteka v dveh stopnjah. Sistem avtomatsko preveri potnike preko evidenc policije oz. ocenjevalnih meril in le morebitna ujemanja so vidna ozkemu krogu pooblaščenih oseb iz Nacionalne enote o informacijah o potnikih, ki morebitne "zadetke" preverijo še ročno in s tem zagotovijo njihovo pravilnost.

Podatki iz evidence potnikov, prijavljenih na let (API), se preverjajo po evidenci iskanih oseb, pogrešanih oseb, iskanih in najdenih predmetov, prikritih in namenskih kontrol in evidenci odrejenih ukrepov sodišč.

Podatki iz evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR) se preverijo z vnaprej določenimi ocenjevalnimi merili ter po evidencah kaznivih dejanj, operativnih informacij, oseb, zoper katere so bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek, evidencah prikritih in namenskih kontrol in odrejenih ukrepov sodišč.

Do seznama potnikov na posameznem letu ima dostop le pristojna enota in v njej zaposlene pooblaščene osebe.

Varstvo podatkov

V zvezi z obdelavo podatkov iz evidence potnikov, prijavljenih na let in evidence potnikov iz sistema rezervacij letalskih vozovnic so potnikom v letalskem prometu zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, in sodno varstvo.

Vsi podatki se šest mesecev po pridobitvi depersonalizirajo z zakrivanjem vseh podatkovnih elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče neposredno identificirati posameznega potnika, na katerega se ti podatki nanašajo. Po petih letih pa se trajno izbrišejo iz vseh evidenc.

Ob pridobitvi podatkov se občutljivi osebni podatki ne shranijo v evidenco skupaj z ostalimi podatki, temveč se takoj trajno izbrišejo.

Razkritje in dostop do depersonaliziranih podatkov sta mogoča le s pisno odredbo državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani na pisni predlog upravičencev. Takšni podatki so dostopni le 24 ur od njihovega razkritja, potem pa se ponovno depersonalizirajo.

Varstvo osebnih podatkov je urejeno tudi v 13. členu Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

Vpogled v podatke

Vsak posameznik ima pravico do seznanitve s svojimi podatki v evidencah takoj po njihovi vzpostavitvi. Seznanitev se izvede v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Policijska enota za informacije o potnikih

V okviru slovenskega PNR projekta je bila ustanovljena slovenska nacionalna enota za podatke o potnikih, ki je kot Oddelek za ocenjevanje varnostnih tveganj in operativno podporo organizirana v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Enota je pristojna za zbiranje informacij o potnikih, za njihovo hrambo, obdelavo in izmenjavo z drugimi upravičenimi enotami in organizacijami, kot so določeni v zakonu.

Ustanovitev enote ureja 4. člen Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

Pravna podlaga

Zakon o letalstvu
Zakon o nalogah in pooblastilih policije
Zakon o varstvu osebnih podatkov

Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in S veta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

Popravek Evidence podatkov o potnikih (PNR) - Posodobljen seznam držav članic, ki so se odločile za uporabo direktive o PNR za lete znotraj EU, kot je določeno v členu 2 Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih

Povezane vsebine

Nadzor državne meje