Povsod po svetu ima policija nepogrešljivo vlogo, saj skrbi za spoštovanje predpisov ter varovanje življenja ljudi in njihovega premoženja. Tudi slovenska policija kot neodvisen organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je pomemben del nacionalnega varnostnega sistema. Je profesionalna, visokostrokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin. Je tudi največji državni upravni organ v Sloveniji. Svoje poslanstvo, določeno v nacionalnih in mednarodnih predpisih, izvaja na celotnem državnem ozemlju, pod določenimi pogoji pa lahko pod okriljem mednarodnih varnostnih povezav in misij deluje tudi na ozemlju drugih držav.

Osebna izkaznica

policija osebna izkaznica 1Policija
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

01 428 40 00
01 251 43 30
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vprašanja občanov: PIŠITE NAM
Vprašanja novinarjev: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletno mesto: www.policija.si
FB-stran Policije: www.facebook.com/policijaSI
Twitter: @policija_si
Instagram: police_slovenia
YouTube: Slovenska policija

Organiziranost policije

Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi notranjega ministrstva. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije.

Sedež Policije je v Ljubljani. Deluje na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo sestavljajo:

Več: Organiziranost in enote

Naloge in delovna področja

Policisti smo pristojni za opravljanje številnih nalog. Naše pristojnosti in organiziranost določata Zakon o nalogah in pooblastilih policije (v 4. členu tega zakona so naštete osnovne naloge, kot izhajajo iz temeljnih dolžnosti policije) ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji, naloge pa so nato podrobneje opredeljene še v različnih področnih zakonih, na primer o pravilih cestnega prometa, nadzoru državne meje, tujcih, kazenskem postopku, prekrških idr.

V sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi in institucijami tako zagotavljamo varnost ljudi in premoženja, preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo prekrške in kazniva dejanja, vzdržujemo javni red in mir, nadzorujemo državno mejo, urejamo in nadziramo cestni promet.

Osnovna delovna področja policije so:

  • odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
  • vzdrževanje javnega reda in miru,
  • urejanje in nadzor cestnega prometa,
  • nadzor državne meje in odkrivanje nedovoljenih migracij,
  • varovanje oseb in objektov.

Ob tem izvajamo tudi druge naloge in smo dejavni na delovnih področjih, kot so v skupnost usmerjeno policijsko delo, operativno-komunikacijska dejavnost, forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje in mirovne misije, odnosi z javnostmi, delo s službenimi psi in konji, dejavnost na področjih informatike in telekomunikacij, dejavnost specializiranih enot (npr. Letalske policijske enote, Specialne enote, Posebne policijske enote, Policijskega orkestra), športna dejavnost, muzejska dejavnost idr.

Različnim področjem dela sledi tudi organizacijska struktura policije. Zgoraj naštete naloge tako izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije oz. policijske enote na vseh treh ravneh. Pri opravljanju svojih nalog policisti sodelujejo s posamezniki in skupnostjo ter izvajajo preventivno dejavnost.

Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. Več: Delovna področja

Kodeks policijske etike

Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi. Določa odnose med policisti ter odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Predstavlja moralno-etične standarde policije in nadgradnjo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev . Priloga kodeksa je seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije. Več: Kodeks policijske etike

Zgodovina

Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov. Več: Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista

Dan policije

Vsako leto se ob 27. juniju, dnevu policije, z različnimi aktivnostmi spominjamo zgodovinskih dogodkov leta 1991, v katerih smo aktivno sodelovali in ki so pripeljali do osamosvojitve naše države. Več: Dan policije – 27. junij

Povezane vsebine

Kdo smo?

Slovenska policija (fotoknjiga, 17,9 MB, iz leta 2021)