Sektor opravlja naloge na področjih:

  • varnosti cestnega prometa;
  • izdaje soglasij v zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami cest in cestnih objektov;
  • izdaje mnenj, soglasij in dovoljenj za prevoze nevarnih snovi in izrednih prevozov tovora;
  • izdaje dovoljenj za vožnjo vozil med omejitvijo prometa na cestah;
  • potrjevanja načrtov zavarovanj in izdaj soglasij za mobilne zapore ob športnih prireditvah na cestah, ki potekajo na območju večjih policijskih uprav.

Osnovni delovni področji sektorja sta varnost cestnega prometa in urejanje prometa. Tako spremlja in analizira varnostne razmere na slovenskih cestah, usmerja in po potrebi usklajuje delo enot za nadzor prometa, preiskovanje prometnih nesreč, preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, ki ogrožajo varnost cestnega prometa, opravlja nadzor in enotam zagotavlja strokovno pomoč.

Sektor spremlja in ocenjuje tudi učinkovitost in sodeluje pri izpopolnjevanju taktike in metod policijskega dela na tem področju, posreduje mnenja in izdaja soglasja za v zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami cest in cestnih objektov ter mnenja, soglasja in dovoljenja za prevoze in izredne prevoze ter za zapore ob večjih prireditvah na cesti.

Tudi ta sektor pri delu za varnost prometa sodeluje z drugimi slovenskimi in tujimi organi in organizacijami ter pripravlja predpise in navodila s tega delovnega področja, sodeluje pri pripravi informacij za javnost ter pri obdelavi in zbiranju računalniških podatkov.

Specializirana enota za nadzor prometa kot notranja enota tega sektorja pa tudi neposredno opravlja posebej načrtovane poostrene nadzore prometa, nadzore z videotehničnimi napravami, nadzore tovornih vozil in avtobusov, po potrebi spremlja izredne prevoze in prevoze nevarnega blaga ter sodeluje pri izvedbi prireditev na cesti.

Specializirana enota za nadzor prometa

Opravlja naloge neposrednega nadzora cestnega prometa, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju Republike Slovenije in naloge:

  • zahtevnejših spremstev izrednih prevozov in humanitarnih pošiljk;
  • varovanja prireditev na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav;
  • spremstva varovanih oseb na cestah;
  • obdelave posnetkov sistema PROVIDA in zapisov digitalnih tahografov za postaje prometne policije;
  • v državnem centru  za nadzor prometa na avtocestah.

Opravlja naloge prekrškovnega organa.