Sorodne objave

 

Znanje še nikoli ni imelo take moči in vloge kot danes. V slovenski policiji vemo, da lahko le s kakovostnimi programi izobraževanja in usposabljanja ter z nenehnim aktivnim učenjem, usmerjenim v prakso, zagotavljamo učinkovito delo zaposlenih na vseh ravneh.

slika skupine policistov pri izobraževanju v predavalnici

Za naše delo je nujno nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje.

Interdisciplinarno naravnani programi

Učenje v Policijski akademiji, kjer izobražujemo za pester in dinamičen poklic policista ter izvajamo številne programe različnih usposabljanj, se ves čas prepleta z učenjem na delovnem mestu. Policisti morajo biti usposobljeni za samostojno reševanje zahtevnejših nalog in prevzemanje odgovornosti za individualno delo ter tudi za delo v skupini. Pomembno je, da znajo povezovati teorijo in zakonodajo z vsakdanjimi življenjskimi okoliščinami, v katerih morajo kompetentno odločati in ukrepati. V ospredju vseh naših programov je zato interdisciplinarno povezovanje strokovnih znanj in metod s praktičnimi poklicnimi znanji, veščinami in spretnostmi, potrebnimi za opravljanje poklica.

slika iz zraka - različna usposabljanja skupin policistov v Gotenici

 Na Višji policijski šoli veliko pozornosti namenjamo skrbi za dobro psihofizično pripravljenost, zato lahko kandidati v prostem času uporabljajo športne objekte Policijske akademije – fitnes, borilnico, telovadnico, atletsko stezo in stezo z ovirami itd. Pomemben del praktičnega izobraževanja in velik del usposabljanj pa izvedemo tudi v Vadbenem centru Vinka Beznika Gotenica (na fotografiji). Tu najlaže izvajamo zlasti usposabljanja, povezana z delom na prostem: številna urjenja pripadnikov Specialne enote, policistov vodnikov službenih psov, posebne policijske enote za taktično delovanje, priprave na delo v mirovnih misijah ipd.

Tudi pri načrtovanju izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih policisti potrebujejo na svoji karierni poti, nas vodijo predvsem potrebe stroke in aktualni trendi pri zagotavljanju varnosti. To velja za vsa tri osnovna področja usposabljanja: osnovne programe za prevzem novih oziroma specialističnih nalog v policiji, nadaljevalne programe ter za programe s področja socialnih veščin in vodenja v policiji.

Skupaj z drugimi policijskimi izobraževalnimi institucijami znotraj Evropske unije si prizadevamo za harmonizacijo programov izobraževanj in usposabljanj.

slika dveh vodnikov službenih psov pri šolanju službenega psa

Posebno mesto znotraj akademije pa ima tudi šolanje službenih psov in usposabljanje njihovih vodnikov. To področje v policiji ima že dolgo tradicijo in je v več kot 70-letni zgodovini doživelo številne spremembe in izboljšave. 

Izobražujemo za poklic policista, edini v državi

V zelenem in mirnem okolju Tacna pod Šmarno goro pri Ljubljani, na Višji policijski šoli znotraj Policijske akademije, izvajamo višješolski izobraževalni program za poklic policista. Vanj se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje, opravijo preizkus telesnih zmogljivosti in so uspešni pri izbirnih postopkih.

Posebnost tega strokovnega študija je v tem, da so študenti – kandidati za policiste – v šoli zaposleni, po uspešno zaključenem študiju pa jih čaka pogodba o delu za nedoločen čas. Tako ima študent že med študijem zagotovljeno službo, poleg tega prejema plačo in ima zagotovljeno prehrano. Študij je izrazito praktično usmerjen, saj se kandidati ne izobražujejo le v šoli, kjer poslušajo predavanja ter pripravljajo seminarske in praktične naloge, ampak tretjino časa tudi v policijskih enotah pod vodstvom mentorjev, ki so izkušeni policisti. Tako si že med študijem pridobijo veliko praktičnih izkušenj, ki jim pozneje koristijo pri opravljanju policijskega dela.

slika generacije kandidatov pri svečani podelitvi diplom

Z odločitvijo, da vstopijo v našo veliko modro družino, fantje in dekleta sprejmejo častno, a zelo odgovorno in zahtevno službo. Ob uspešnem zaključku šolanja vsako novo generacijo policistov čaka še svečana podelitev diplom in zaprisega pred generalnim direktorjem policije, ki se glasi: "Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine."

Povezane vsebine

Policijska akademija
Višja policijska šola in višješolski študijski program Policist
Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva
Kriminalistični tečaj
Zaposlite se v slovenski policiji
Delovna podroćja