Sorodne objave

 

Potni list

Pristojni organ za izdajo potnega lista v Republiki Sloveniji je upravna enota. V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) sme potni list izdati Ministrstvo za notranje zadeve. Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Diplomatski in službeni potni list izda Ministrstvo za zunanje zadeve.

Veljavnost potnih listov:

 • 3 leta za državljane, mlajše od 3 let,
 • 5 let za državljane, stare od 3 in 18 let.
 • 10 let za državljane, stare nad 18 let

Diplomatski potni list

Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, predsedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in konzularne nazive, ter delavcem Ministrstva za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske nazive, vodjem državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v teh organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.

Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu Vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v tujino.

Diplomatski potni list se izda za čas opravljanja nalog, zaradi katerih je imetnik upravičen do njega, vendar veljavnost ne sme biti daljša od petih let.

Službeni potni list

Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije, delavcem Ministrstva za zunanje zadeve in delavcem, zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista.

Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike Slovenije in delavcem drugih državnih organov, kadar službeno potujejo v tujino, ter določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.

Poleg tega se lahko izda tudi ožjim družinskim članom oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini.

Službeni potni list se izda za čas opravljanja nalog, zaradi katerih je imetnik upravičen do njega, vendar veljavnost ne sme biti daljša od petih let.

Potni list za vrnitev

Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu Republike Slovenije ali državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine.

Potni list za vrnitev se državljanu druge države članice Evropske unije izda, če v državi, kjer je ostal brez potne listine, ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma  tam njegova država ni kako drugače zastopana. Izda se mu le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države, katere državljan je.

Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo bivanja.

Potni list za begunca, 1951 (Travel document, Titre de voyage)

Potna listina za begunca se izda tujemu državljanu, ki mu je na podlagi Konvencije o statusu beguncev (Ženevska konvencija, 28. 7. 1951) in Protokola o statusu beguncev priznan status begunca.

Imetniki take potne listine za vstop v Republiko Slovenijo praviloma potrebujejo vizum.

Vizuma za vstop in bivanje, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, pa ne potrebujejo:

 • begunci s priznanim statusom, ki prebivajo v državi članici EU in so imetniki potnih listin, ki jih je izdala ta država članica (velja tudi za EGS in Švico)
 • begunci s priznanim statusom, ki prebivajo in jim je potne listine izdala ena izmed naslednjih držav: Andora, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Brunej, Čile, Črna gora, Gvatemala, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kolumbija, Mehika, Moldavija, Monako, Severna Makedonija, Nova Zelandija, Peru, San Marino, Singapur, Srbija, Sveti sedež, Urugvaj, Venezuela, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati ter posebni upravni območji Ljudske republike Kitajske Hongkong in Macao

 • begunci s priznanim statusom, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Irskem in so imetniki priznane potne listine, ki sta jo izdala Združeno kraljestvo ali Irska

Potni list za apatrida, 1954 (Travel document, Titre de voyage)

Potna listina za apatrida se izda osebi, ki ji je v skladu s Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva (New York, 28. 9. 1954) priznan status apatrida, to je osebe brez državljanstva. Republika Slovenija potnega lista za apatride ne izdaja. Zakon o tujcih določa, da se osebi brez državljanstva izda potni list za tujca, saj je po tem zakonu tujec tudi oseba, ki je brez državljanstva.

Imetniki take potne listine praviloma za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum.

Vizuma za vstop in bivanje, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, pa ne potrebujejo:

 • osebe brez državljanstva in druge osebe, ki nimajo državljanstva nobene države, ki prebivajo v državi članici EU in so imetniki potnih listin, ki jih je izdala ta država članica (velja tudi za EGS in Švico)
 • osebe brez državljanstva, ki prebivajo in jim je potne listine izdala ena izmed naslednjih držav: Andora, Argentina, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Brunej, Čile, Črna gora, Gvatemala, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kolumbija, Mehika, Moldavija, Monako, Severna Makedonija, Nova Zelandija, Peru, San Marino, Singapur, Srbija, Sveti sedež, Urugvaj, Venezuela, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati ter posebni upravni območji Ljudske republike Kitajske Hongkong in Macao
 • osebe brez državljanstva in druge osebe, ki nimajo državljanstva nobene države, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Irskem in so imetniki priznane potne listine, ki sta jo izdala Združeno kraljestvo ali Irska

Potni list za tujca

Potni list za tujca se lahko izda tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in je brez državljanstva oziroma nima in si ne more priskrbeti veljavne potne listine matične države, ali tudi drugemu tujcu, ki nima veljavne listine, če so za to upravičeni razlogi.

Izda se lahko z veljavnostjo do dveh let, razen če tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti ali če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten tudi krajši čas veljavnosti.

Za vstop v Republiko Slovenijo mora tujec s potnim listom za tujce, ki ga je izdala druga država, pridobiti vizum. Vizum pred vstopom pridobi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini.

Za tranzit Republike Slovenije se vizum ne zahteva, če ima tujec v potnem listu za tujca ali kot samostojno listino bivalno dovoljenje ene od držav podpisnic schengenskega sporazuma.

Za državljane EU/EGS, Švice ali tretjih držav, ki uživajo pravico do svobode gibanja, ne velja obveznost vizuma, če posedujejo tak potni list, ne glede na to, katera država ga je izdala.

Osebna izkaznica

Lahko popolnoma nadomesti potni list pri prestopu državne meje, če je tako določeno z bilateralnim ali mednarodnim sporazumom. Takšen sporazum je npr. Republika Slovenija sklenila z Republiko Hrvaško, kamor lahko državljani Republike Slovenije potujejo z veljavno osebno izkaznico. Poleg tega lahko državljani Republike Slovenije od vstopa v EU z veljavno osebno izkaznico potujejo v vse države EU/EEA.

Državljani Republike Slovenje lahko z veljavno osebno izkaznico potujejo tudi v tiste države, ki so osebno izkaznico enostransko priznale kot veljavni potovalni dokument za vstop (npr. Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora).

Pomorska in brodarska knjižica

Konvencija o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (Londonski sporazum) določa, da sta pomorska knjižica ali potni list osnovna dokumenta za izkazovanje istovetnosti članov posadke pri vkrcavanju in izkrcavanju.

U.N Laissez-passer (prepustnica)

Je dokument, ki ga izdaja Organizacija Združenih narodov (OZN) za svoje uslužbence (Konvencija o privilegijih specialnih organizacij, 21. 11. 1947). Po funkciji je UN prepustnica enakovredna službenemu potnemu listu oziroma diplomatskemu potnemu listu.

Dokumenti posadk civilnih letal

Za člane posadk civilnih letal za prestop državne meje med opravljanem njihove poklicne dejavnosti zadostuje eden od naslednjih dokumentov:

 • Crew Member Licence;
 • Certificate;
 • General Declaration;
 • Letalsko dovoljenje.

Vendar je gibanje v državi, na podlagi vstopa z navedenimi dokumenti, omejeno, saj se zahteva:

 • da ne zapuščajo letališča, kjer so pristali;
 • da se zadržujejo le na območju letališča ali v mestu, ki leži blizu letališča (zaradi prenočitve, počitka...);
 • da zapustijo letališče, na katerem so pristali z namenom, da bi prišli na drugo letališče na območju iste države.

Potni list Suverenega malteškega redu

Je edina izjema od pravila, da smejo potne liste izdajati samo države. Potne listine Suverenega malteškega viteškega reda imajo naziv v treh jezikih. V italijanskem, Sovrano Militare Ordine di Malta, v francoskem Ordre Souverain et Militaire de Malte in v angleškem jeziku Souvereign Military Order of Malta.

Imetniki potnega lista Suverenega malteškega reda za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma.

Listine za prehajanje državne meje na podlagi bilateralnih sporazumov

Republika Slovenija ima s sosednjimi državami podpisanih vrsto sporazumov, na podlagi katerih je prehod državne meje mogoč tudi z drugimi listinami, vendar samo zaradi izvajanja posameznih sporazumov.

Take listine so:

 • obmejne prepustnice,
 • obmejne izkaznice,
 •  posebne prepustnice,
 • dovolilnice,
 • kmetijski vložki,
 • vodnogospodarske prepustnice,
 • mejne izkaznice v železniškem prometu z Republiko Avstrijo in
 • druge.

Listina za potovanja šolarjev na ekskurzijah

Tujec, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove v drugi državi članici Evropske unije, v kateri zakonito prebiva, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma, če:

 • potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne ustanove, ki je na šolski ekskurziji,
 • skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učencev na predpisanem obrazcu, ki ga je izpolnila izobraževalna ustanova, in
 • ima veljaven potni list ali drug dokument za vstop, določen z mednarodnim sporazumom ali sklepom Vlade Republike Slovenije.

Seznam učencev velja tudi kot dokument za vstop v državo, če:

 • ima učenec ali dijak s seznama veljavni dokument s fotografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost, ali je seznamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo podobo, in
 • pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov s seznama, ki niso državljani katere od držav članic Evropske unije, in njihovo pravico do ponovnega vstopa na njeno ozemlje.


Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Republiko Hrvaško?
Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Bosno in Hercegovino?

Povezane vsebine

Izguba, kraja ali pogrešitev potnega lista

Spletni portal Ministrstva za notranje zadeve z dodatnimi informacijami o vstopu in prebivanju v Sloveniji, o pridobitvi slovenskega državljanstva, o vključevanju tujcev v slovensko družbo in o integracijskih programih ter o postopku priznavanja statusa mednarodne zaščite: Priseljevanje v Slovenijo  

info tujciSI