Sorodne objave

 

Poslanstvo 

Poslanstvo policije je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi, preprečevanje in obvladovanje varnostnih incidentov. Je tudi zmanjševanje občutka strahu ljudi pred tem, da postanejo žrtve kaznivih ravnanj, in zagotavljanje javnovarnostnih razmer, ki ljudem omogočajo kakovostnejše življenje in delo ter splošen družbeni razvoj in blagostanje.

V prizadevanju po utrditvi javnega zaupanja je policija zavezana k spoštovanju visokih etičnih in strokovnih standardov; ravna častno, pošteno in pregledno, ob upoštevanju enakosti vseh ljudi pred zakonom in s spoštovanjem njihovih pravic, svoboščin in osebnega dostojanstva.

kodeksVrednote in vrline

Vrednote in vrline, ki izražajo poslanstvo policije, so zapisane v Kodeksu policijske etike, ki vsebuje temeljna načela ter določa odnose med policisti in odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Kodeks policijske etike je nadgradnja Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in Evropskega kodeksa policijske etike . Vsi ti dokumenti so, poleg zakonodaje, temeljno vodilo policistom in policistkam pri izvajanju njihovih nalog. Več: Kodeks policijske etike

Vizija

Vizija policije je, da bo vsem državljanom Slovenije in vsem drugim, ki v njej živijo ali jo obiščejo, zagotavljala visoko stopnjo varnosti pred najhujšimi in vsemi drugimi oblikami kriminalitete, na podlagi česar bo Slovenija tako v evropskem kot svetovnem merilu prepoznavna kot ena najvarnejših držav. Z zmanjševanjem in obvladovanjem varnostnih tveganj bo prispevala k zmanjševanju občutka strahu za življenje, ogrožanje telesne integritete in premoženja ljudi ter tako omogočala pogoje za nemoteno uživanje temeljnih človekovih pravic, osebnostni in splošni družbeni razvoj.

Ključni razvojni problemi, s katerimi se sooča slovenska policija

Pričakovanja družbene skupnosti do policije so vselej velika, kar še posebej velja, ko se pojavijo nove varnostne grožnje. V manjši meri lahko policija pričakovanja skupnosti zadovolji s sistemskimi prilagoditvami, ki ne zahtevajo dodatnih virov, v večji meri pa pričakovana višja odzivnost policije na sodobne varnostne izzive terja nova razvojna vlaganja. Temu cilju poleg zadovoljitev pričakovanj družbe glede sodobnih varnostih izzivov sledi Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – Kakovostna policija za varno Slovenijo (ReDRPPol)

Letni in srednjeročni načrti dela

Konec vsakega leta policija na osnovi svojih strateških ciljev in programov ter usmeritev notranjega ministrstva pripravi načrt dela in nalog za naslednje leto, ki je nato podlaga za pripravo letnih načrtov dela posameznih policijskih enot. Letni in srednjeročni načrti dela policije so objavljeni na spletni podstrani: Resolucija ter načrti razvoja in dela policije

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije

Etika in integriteta

Kodeks policijske etike

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril

Obvestila o lobističnih stikih