Sorodne objave

 

Mejna kontrola je kontrola na mejnem prehodu, pri kateri se ugotavljajo pogoji za prestop zunanje schengenske meje in ki je obvezna za vse osebe, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, ki so že prestopile ali nameravajo prestopiti državno mejo.

Mejna kontrola državljanov, ki uživajo pravico do prostega gibanja

Pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, se pri vstopu in izstopu opravi naslednja kontrola:

 • preverjanje identitete in državljanstva osebe ter verodostojnosti in veljavnosti potne listine za prestop meje, tudi s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, zlasti v:
  • schengenskem informacijskem sistemu (SIS-u);
  • Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih;
  • nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in razveljavljenih potnih listinah. Za potne liste in potne listine, ki vsebujejo pomnilniški medij iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 (1), se preveri verodostojnost podatkov na čipu;
 • preverjanje, da oseba, ki ima pravico do prostega gibanja po pravu Unije, ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom katere koli države članice, tudi s preverjanjem podatkov v SIS-u in drugih ustreznih zbirkah podatkov Unije. To ne posega v preverjanje v nacionalnih in Interpolovih zbirkah podatkov.

V primerih dvoma glede verodostojnosti potne listine ali identitete imetnika potne listine se preveri vsaj enega od biometričnih identifikatorjev, vdelanih v potne liste in potovalne dokumente, izdane v skladu z Uredbo (ES) št. 2252/2004. Kadar je mogoče, se takšno preverjanje izvaja tudi za potne listine, ki jih navedena uredba ne zajema.

Naključno in v sumljivih primerih smejo policisti pri teh osebah opraviti tudi temeljito mejno kontrolo, da se prepričajo, ali oseba ne pomeni resnične, neposredne in dovolj resne grožnje notranji varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom držav članic ali javnemu zdravju.

Mejna kontrola državljanov tretjih držav

Pri državljanih tretjih držav se pri vstopu in izstopu opravi temeljita kontrola.

Temeljita kontrola pri vstopu obsega preverjanje pogojev, ki urejajo vstop po členu 6(1) Zakonika o schengenskih mejah in, kadar je primerno, listin, ki dovoljujejo prebivanje in opravljanje poklicnih dejavnosti. To vključuje podroben pregled, ki obsega naslednje vidike:

 • preverjanje identitete in državljanstva državljana tretje države ter verodostojnosti in veljavnosti potne listine za prestop meje, tudi s preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov, zlasti v SIS-u, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih ter v nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in razveljavljenih potnih listinah. Pri potnih listih in potnih listinah, ki vsebujejo pomnilniški medij, se verodostojnost podatkov čipa preveri, pod pogojem, da so na voljo veljavni certifikati;
 • preverjanje, ali ima potna listina zahtevani vizum ali dovoljenje za prebivanje, kadar je to ustrezno;
 • pregled vstopnih in izstopnih žigov na potni listini državljana tretje države, da se s primerjavo datumov vstopa in izstopa preveri, ali oseba ni prekoračila najdaljšega dovoljenega trajanja bivanja na ozemlju držav članic;
 • preverjanje v zvezi s točkami odhoda in namembnega kraja državljana tretje države in namen predvidenega bivanja ter po potrebi preverjanje ustreznih dokazil;
 • preverjanje, ali ima državljan tretje države zadostna sredstva za preživljanje za trajanje in namen predvidenega bivanja, za vrnitev v njegovo matično državo ali tranzit v tretjo državo, kjer bo zagotovo sprejet, ali da lahko ta sredstva zakonito pridobi;
 • preverjanje, da ni verjetno, da bi zadevni državljan tretje države, njegova prevozna sredstva ali predmeti, ki jih prevaža, ogrozili javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose katere koli države članice. Takšno preverjanje vključuje neposredno preverjanje podatkov in razpisanih ukrepov za osebe in po potrebi predmete v SIS-u in drugih ustreznih zbirkah podatkov Unije ter ukrepanje, če je potrebno, na podlagi razpisanih ukrepov. To ne posega v preverjanje v nacionalnih in Interpolovih zbirkah podatkov;
 • če je državljan tretje države imetnik vizuma iz člena 6(1)(b), temeljita kontrola pri vstopu vključuje tudi preverjanje istovetnosti imetnika vizuma in verodostojnosti vizuma z iskanjem podatkov v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 767/2008;

Temeljita kontrola pri izstopu obsega:

 • preverjanje identitete in državljanstva državljana tretje države ter verodostojnosti in veljavnosti potne listine za prestop meje, tudi s preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov, zlasti v SIS-u, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potovalnih dokumentih ter v nacionalnih zbirkah podatkov o ukradenih, protipravno odtujenih, izgubljenih in razveljavljenih potnih listinah. Pri potnih listih in potnih listinah, ki vsebujejo pomnilniški medij, se verodostojnost podatkov na čipu preveri pod pogojem, da so na voljo veljavni certifikati;
 • preverjanje, da zadevni državljan tretje države ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom katere koli države članice, vključno s preverjanjem v SIS in drugih ustreznih zbirkah podatkov Unije. To ne posega v preverjanje v nacionalnih in Interpolovih zbirkah podatkov.

Poleg tega lahko temeljita kontrola pri izstopu obsega tudi:

 • preverjanje, ali poseduje oseba veljaven vizum, če to zahteva Uredba (ES) št. 539/2001, razen če poseduje veljavno dovoljenje za prebivanje; takšno preverjanje lahko vključuje iskanje podatkov v VIS v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 767/2008;

Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo

Državljanu tretje države se vstop v Slovenijo zavrne, če:

 • ne poseduje veljavne potne listine ali listin;
 • poseduje lažno/prenarejeno/ponarejeno potno listino;
 • ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje;
 • poseduje lažen/prenarejen/ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje;
 • ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala namen in pogoje bivanja;
 • na ozemlju države članice Evropske unije v okviru 6-mesečnega obdobja biva že 3 mesece;
 • ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na obdobje in obliko bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit;
 • je za to osebo razpisan ukrep zavrnitve vstopa:
  • v SIS-u,
  • v nacionalni evidenci;
 • pomeni grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom eni ali več državam članicam Evropske unije (vsaka država mora navesti sklicevanje na nacionalno zakonodajo za takšne zavrnitve vstopa).