Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
Športna dejavnost 11. oktober 2021
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
 

Živimo v času, ko kriminal ne pozna državnih meja. Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z orožjem, ljudmi in prepovedanimi drogami ter pranje denarja. Tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s tovrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj zoper organizirane združbe, ki se ukvarjajo z mednarodno kriminalno dejavnostjo, med našimi prednostnimi nalogami.

8H3A3123 kriminalistka na kraju vloma

Za učinkovito odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ne poskušamo samo držati koraka s storilci kaznivih dejanj, temveč si prizadevamo biti celo korak pred njimi, zato sproti uvajamo sodobne preiskovalne metode in tehnike, ustrezno usposabljamo in opremljamo strokovnjake za preiskovanje vseh oblik kaznivih dejanj, tudi najtežjih, in izboljšujemo kakovost njihovega dokazovanja. Izpopolnjujemo uporabo posebnih metod in tehnik preiskovanja kriminalitete. Poglobljeno spremljamo najrazličnejše pojavne oblike kriminalitete in krepimo preventivno delo na tem področju. S spremljanjem kriminalnih trendov doma in v svetu prispevamo k izboljšanju preiskanosti kaznivih dejanj, ki je že zdaj ena najvišjih v Evropi.

Tudi v tujini veljamo za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja, kar potrjujejo številne uspešno zaključene mednarodne kriminalistične preiskave. Toda čedalje večji globalizaciji organiziranega kriminala, vedno bolj prefinjenim in kompleksnim oblikam gospodarske in računalniške kriminalitete ter novim in naprednim tehnologijam, ki jih uporabljajo storilci, mora slediti tudi slovenska policija ter z ustrezno tehnološko podporo in v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi še naprej čim bolj omejevati in preprečevati možnosti za izvajanje kriminalnih dejanj.

DSC 4002 kriminalisti med usposabljanjem

Čeprav delavci kriminalistične policije niso uniformirani, v posebnih primerih oblečejo prepoznavne anorake z napisom POLICIJA. Pri odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev pogosto sodelujejo z uniformiranimi policisti. Ti lahko zaradi stalne prisotnosti ob prijavi oziroma ugotovitvi kaznivega dejanja takoj ukrepajo in raziščejo lažja kazniva dejanja. Težje oblike kriminalitete, ki zahtevajo posebna preiskovalna znanja in tehnično opremo, obravnavajo kriminalisti. Zaradi specializacije dela in poznavanja lokalne problematike delujejo znotraj posameznih policijskih postaj tudi lokalne kriminalistične skupine, predvsem v urbanih območjih, medtem ko so za nadzor nad kriminalno bolj ogroženimi predeli na policijskih upravah organizirane mobilne kriminalistične skupine.

Izjemno široko področje splošne kriminalitete

Že sâmo področje splošne kriminalitete je zelo raznoliko in statistično predstavlja približno 80 odstotkov vse obravnavane kriminalitete. Obsega premoženjska kazniva dejanja (tatvine, vlomi in ropi) in kazniva dejanja s področja krvnih in seksualnih deliktov ter mladoletniške kriminalitete in nasilja v družini. Z razvojem sodobnih komunikacijskih sredstev se preiskovanje širi tudi na ta področja, na primer na preiskovanje zlorab otrok prek interneta, med novejšimi in vse bolj prisotnimi pojavnimi oblikami je tudi ekološka kriminaliteta (npr. nezakonito trgovanje z odpadki in njihov prevoz).

IMG 5640 talska situacija pogajalec

Ob različnih kriznih situacijah, kot so poskusi samomora, ugrabitve, zajetja talcev, grožnje z razstrelitvijo itd., so sklicani tudi policijski pogajalci. Policisti in policistke, ki delajo kot pogajalci, sicer opravljajo redne naloge v matičnih enotah kot kriminalisti, policisti, vodje policijskega okoliša in podobno.

Uspešno preiskujemo tudi organizirane kriminalne združbe

Na področju organizirane kriminalitete "pokrivamo" nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami, klasična dejanja organizirane kriminalitete (ponarejanje denarja, zlorabo prostitucije, trgovino z ljudmi, organizacijo ilegalnih migracij, tihotapstvo visoko obdavčenega blaga) in ekstremna nasilna dejanja (eksplozije, umore, izsiljevanja, teroristična dejanja, trgovino z orožjem in drugimi nevarnimi snovmi za množično uničevanje), poleg tega pa še druga kazniva dejanja, kot sta korupcija in pranje denarja kot posledica organizirane kriminalitete.

Imamo tudi posebno strokovno-operativno službo, ki lahko neposredno izvaja prikrite preiskovalne ukrepe (tajno delovanje in opazovanje) in uporablja specialno tehniko. Za lažje preprečevanje morebitnih terorističnih dejanj imamo v skladu z evropsko direktivo tudi dostop do evidence podatkov o letalskih potnikih (PNR).

Digitalna kriminaliteta AdobeStock SergejNivens

Od vse kompleksnejših računalniških preiskav do izjemno zahtevnega odkrivanja gospodarske kriminalitete in korupcije

V povezavi z novimi kibernetskimi orodji (internet, temni splet), ki jih vedno pogosteje uporabljajo storilci in kriminalne združbe, katerih žrtve so tako posamezniki kot podjetja, se srečujemo z vprašanji, kako z obstoječimi zakonskimi pooblastili uspešno preiskovati računalniško kriminaliteto. Glavni izziv je slediti hitremu napredku informacijskih tehnologij ter nenehnemu povečevanju količine podatkov z novimi znanji, kadri in ustrezno opremo, da lahko zagotavljamo strokovnost in uspešnost računalniškega preiskovanja in digitalne forenzike.

Tako kot sta čedalje kompleksnejši gospodarska kriminaliteta in korupcija, tako postaja tudi obravnavanje kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete čedalje zahtevnejše. Dobro organizirani in prepleteni z mednarodnimi elementi povzročata škodo finančnim interesom Slovenije in Evropske unije, zato je v ospredju preiskovanje kaznivih dejanj z veliko premoženjsko koristjo oziroma škodo ter kaznivih dejanj s porabo javnih sredstev in velikimi korupcijskimi tveganji (npr. pri večjih infrastrukturnih projektih, javnih naročilih na državni in lokalni ravni, subvencijah). Osredotočamo se tudi na sledenje finančnih tokov z vzporednimi finančnimi preiskavami in izvajamo zasege protipravno pridobljenega premoženja.

Podpora kriminalistične obveščevalne dejavnosti in mednarodnih podatkovnih baz

Delo na vseh področjih kriminalističnega preiskovanja je multidisciplinarno in zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov ter povezovanje z drugimi državnimi organi in inšpekcijskimi službami. Nepogrešljiva je podpora kriminalistične obveščevalne dejavnosti, ki s svojimi izdelki podpira policijske odločevalce in preiskovalce pri usmerjanju dela policije, vodenju preiskav in razrešitvi primerov.

Za učinkovite preiskave je ne nazadnje nujno tudi organizirano mednarodno sodelovanje s tujimi policijami v okviru vzpostavljenih struktur, kot so Interpol, Europol, schengenski informacijski sistem in uradi Sirene, evropska mreža za iskanje pogrešanih in mreža za iskanje pobeglih oseb, multilateralni in bilateralni sporazumi idr., na podlagi katerih imamo slovenski policisti na terenu neposreden dostop do izjemno pomembnih operativnih podatkov prek razpoložljivih mednarodnih policijskih baz. Vse to nam velikokrat omogoča takojšnjo odzivnost, vzpostavljene dežurne službe in nacionalne kontaktne točke pa stalno dosegljivost.

Več o tem delovnem področju v publikaciji Slovenska policija

Povezane vsebine

Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Nacionalni preiskovalni urad

Nacionalni forenzični laboratorij

Interpol

Europol

Urad SIRENE

Kriminaliteta - statistični podatki

Preventivni nasveti

E-naznanilo kaznivega dejanja

Anonimna e-prijava prekrškov in kaznivih dejanj (za področja: spolno nasilje, korupcija, nasilje v družini, trgovina z ljudmi, pogrešane in iskane osebe, ekstremno nasilje, organiziran kriminal)