Sorodne objave

 

Policijska etika je izjemno pomembna, saj predstavlja okvir našemu delovanju na vseh področjih dela. V policiji si prizadevamo za krepitev organizacijske in osebnostne integritete, in sicer tako pri operativnih aktivnostih policijskih enot na vseh hierarhičnih ravneh kot v procesih izobraževanja in usposabljanja.

slika več Kodeksov policijske etike naloženih eden čez drugega

Ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi je namenjen Kodeks policijske etike, ki predstavlja moralno-etične standarde policije in poleg temeljnih načel določa odnose med policisti ter odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov.

Odbor za integriteto in etiko v policiji

V slovenski policiji od leta 2011 deluje Odbor za integriteto in etiko v policiji, ki je posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Pri upravnem poslovanju mu pomaga Center za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji.

Odbor je namenjen sistematičnemu preučevanju in podajanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja integritete in etike, Kodeksa policijske etike, strategije policijskega dela v skupnosti, enakosti spolov, upravljanja konfliktov, medsebojnih odnosov, organizacijske klime in drugih vsebin, o katerih odloči generalni direktor policije. Podaja tudi mnenja in sodeluje pri pripravi in izvedbi načrtov integritete ter zakonodaje in strateških dokumentov s področja integritete in etike. Naloge Odbora so tudi izvajanje in sodelovanje v procesih izobraževanja in usposabljanja, organiziranje in sodelovanje na strokovnih posvetih, delovnih sestankih in kolegijih, načrtovanje in izvajanje različnih projektov ter usklajevanje in izvajanje dejavnosti na medresorski in mednarodni ravni.

Povezane vsebine

Center za raziskovanje in socialne veščine
Sektor za notranje preiskave in integriteto
Kodeks policijske etike
Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril
Obvestila o lobističnih stikih
Delovna področja