Sorodne objave

 

Policijska pooblastila so z zakonom določeni ukrepi, ki policistom omogočajo, da lahko učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge.

Vsako policijsko pooblastilo pomeni določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabi le pod pogoji, ki so določeni v zakonu, in na način, ki je opredeljen v zakonu ali v podzakonskem predpisu. Policisti morajo pri opravljanju nalog ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Te lahko omejijo le v primerih, določenih z ustavo in zakoni.

Večina policijskih pooblastil je uzakonjenih v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (splošna policijska pooblastila), Zakonu o kazenskem postopku (pooblastila policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj), Zakonu o prekrških (pooblastila policistov pri obravnavanju storilcev prekrškov), Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o nadzoru državne meje in drugih zakonih.

Kaj moramo vedeti o polic postopkih naslovnicaKaj moramo vedeti o policijskih postopkih?

Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in dolžnosti je – ob zavzetem, prijaznem in spoštljivem odnosu policistov do ljudi – podlaga za naše strokovno in korektno delo. Pomembno je, da policistove dolžnosti poznajo tudi vsi, s katerimi policisti izvajajo uradne postopke.

To ni pomembno samo zato, da lahko državljani uveljavljajo svoje pravice, če menijo, da policist svojih nalog ni izvajal zakonito in strokovno, temveč tudi zato, da bi v postopkih sodelovali. Le tako bodo policijski postopki minili brez nepotrebnih nesporazumov, saj bodo državljani bolje razumeli naše poslanstvo.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, s katerimi se državljani srečujejo v policijskih postopkih, boste našli v brošuri: Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih?

Najpogostejša policijska pooblastila

Med najpogostejšimi pooblastili, ki jih vsakodnevno izvajamo, so zagotovo zbiranje obvestil, obdelovanje podatkov, opozarjanje, ugotavljanje identitete in iskanje oseb (kadar so na primer pogrešane), ukazovanje, opravljanje varnostnih pregledov, zaseganje predmetov, začasno omejevanje gibanja, pridržanja in privedbe oseb, postavljanje cestnih zapor, prepoved približevanja določeni osebi, kraju ali območju, varnostno preverjanje oseb idr.

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti pri opravljanju policijskih nalog:

 • zbirati obvestila
 • vabiti
 • opozarjati
 • ukazovati
 • ugotavljati identiteto oseb in izvajati identifikacijski postopek
 • iskati osebe
 • izvajati prikrito evidentiranje in namensko kontrolo
 • izvajati prepoznavo oseb po fotografijah
 • izdelovati fotorobote
 • izvajati poligrafski postopek
 • postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami
 • uporabljati tuja prevozna sredstva, sredstva za zveze ali druga sredstva
 • opravljati varnostne preglede
 • opravljati preglede oseb
 • vstopati v tuja stanovanja in v druge prostore
 • zasegati predmete
 • opravljati protiteroristične preglede
 • začasno omejevati gibanje oseb
 • privesti osebe
 • prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju
 • prepovedati udeležbo na športnih prireditvah
 • prekiniti potovanje
 • pridržati osebe
 • uporabljati prisilna sredstva
 • varnostno preverjati osebe
 • izvajati akreditacijski postopek
 • izvajati policijska pooblastila na vodah
 • zbirati in obdelovati podatke
 • izvajati druga policijska pooblastila, določena v zakonih

Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste - statistični podatki

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti uporabiti tudi prisilna sredstva. Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev, ki jih določa zakon, za neposredno delovanje na osebo. Podatke o uporabi prisilnih sredstev in napadih na policiste objavljamo v vsakoletnem poročilu. Več >>

Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila

Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila je stalno, avtonomno posvetovalno telo Policije in Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve. Združuje notranje in zunanje strokovnjake in tako predstavlja nadaljnji korak k povezovanju zunanje in notranje strokovne javnosti pri zagotavljanju zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe policijskih pooblastil ter h krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno integriteto in operativno avtonomijo dela policije. Več >>

 

Povezane vsebine

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov