Na državni ravni za usklajeno, strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije skrbi Uprava uniformirane policije, ki jo vodi direktor uprave Danijel Lorbek.

Uprava uniformirane policije:

  • načrtuje, organizira, strokovno usmerja in nadzoruje delo notranjih organizacijskih enot,
  • neposredno usklajuje in vodi zahtevne naloge uniformirane policije,
  • sodeluje pri pripravi predpisov z delovnega področja policije,
  • skrbi za izvajanje predpisov z delovnega področja uniformirane policije in obveznosti iz mednarodnih predpisov,
  • na delovnem področju uniformirane policije sodeluje s tujimi organi in organizacijami,
  • skrbi za strokovnost in ustreznost informacij z delovnega področja uniformirane policije, ki jih generalna policijska uprava ali ministrstvo za notranje zadeve posreduje državnim organom in javnosti,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi.

 

Organiziranost

Sektor splošne policije

Oddelek za javni red in mir
Oddelek za splošno varnost in varnostno načrtovanje

Sektor prometne policije

Specializirana enota za nadzor prometa

Sektor mejne policije

Oddelek za operativo
   - Specializirana enota za nadzor državne meje
Oddelek za upravljanje meja

Center za tujce

Specializirana enota za varovanje, spremstva in vračanje tujcev

Center za prekrškovne zadeve