Na državni ravni za usklajeno, strokovno, učinkovito in zakonito delo uniformirane policije skrbi Uprava uniformirane policije. Direktor uprave (po pooblastilu generalnega direktorja policije) je mag. Ivan KAPUN.

Uprava uniformirane policije

  • načrtuje, organizira, strokovno usmerja in nadzoruje delo notranjih organizacijskih enot,
  • neposredno usklajuje in vodi zahtevne naloge uniformirane policije,
  • sodeluje pri pripravi predpisov z delovnega področja policije,
  • skrbi za izvajanje predpisov z delovnega področja uniformirane policije in obveznosti iz mednarodnih predpisov,
  • na delovnem področju uniformirane policije sodeluje s tujimi organi in organizacijami,
  • skrbi za strokovnost in ustreznost informacij z delovnega področja uniformirane policije, ki jih generalna policijska uprava ali ministrstvo za notranje zadeve posreduje državnim organom in javnosti,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi.

Organiziranost

Sektor splošne policije

Oddelek za javni red in mir
Oddelek za splošno varnost in varnostno načrtovanje

Sektor prometne policije

    - Specializirana enota za nadzor prometa
Oddelek za razvoj in načrtovanje varnosti cestnega prometa
Oddelek za avtoceste in hitre ceste

Sektor mejne policije

Oddelek za operativo
    - Specializirana enota za nadzor državne meje I
    - Specializirana enota za nadzor državne meje II
Oddelek za upravljanje meja

Center za tujce

Specializirana enota za varovanje, spremstva in vračanje tujcev

Center za prekrškovne zadeve

Oddelek za meritve s samodejnimi merilnimi sistemi

Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije

Znotraj Uprave uniformirane policije pa kot enota na sklic deluje tudi Posebna policijska enota, ki jo lahko za izvajanje nalog ali za usposabljanje aktivira generalni direktor policije oz. direktor policijske uprave:

Posebna policijska enota