Sorodne objave

 

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje si s svojima enotama (Vadbeni center Vinka Beznika Gotenica, Oddelek za šolanje službenih psov) prizadeva in v sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami Generalne policijske uprave ustvariti raznovrsten, aktualen in kakovosten izbor programov policijskega izpopolnjevanja in usposabljanja.

Naloge centra

Center opravlja raznovrstne naloge, in sicer:

  • sistemsko ureja izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev policije (ugotavlja potrebe, načrtuje in sodeluje pri pripravi programov, jih izvaja, vrednoti in prenavlja),
  • pripravlja letni načrt in katalog izpopolnjevanj in usposabljanj (katalog je zamišljen kot stalna objava programov, ki jih vsebinsko potrdi Programski svet Policijske akademije in skladno z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji predpiše generalni direktor policije),
  • s policijskimi enotami in drugimi sorodnimi organizacijami načrtuje usposabljanja s področja prometne varnosti in izvaja programe usposabljanja za varno vožnjo z motornimi vozili,
  • skrbi za aktualno strokovno in andragoško usposobljenost izvajalcev usposabljanj v policiji,
  • razvija sodelovanje z evropskimi institucijami za izpopolnjevanje in usposabljanje in se aktivno vključuje v njihove projekte,
  • organizira mednarodna srečanja na področju izpopolnjevanja in usposabljanju,
  • pripravlja in izvaja programe usposabljanj za zunanje naročnike (redarstvo, cestninski nadzorniki, uslužbenci finančne uprave, naravovarstveni nadzorniki, nadzorniki na smučiščih),
  • vodi evidenco o izpopolnjevanju in usposabljanju.

Udeležencem usposabljanj omogoča pridobivanje teoretičnih znanj in veščin s področij splošnih policijskih nalog, kriminalističnega preiskovanja, prekrškovnega postopka, šole varne vožnje, socialnih veščin, vodenja, varovanja človekovih pravic in svoboščin, nadzora državne meje, informatike in telekomunikacij, tujih jezikov idr.

Na usposabljanjih je zagotovljeno odraslim primerno učenje, ki temelji na sodobnih metodah in oblikah izkušenjskega učenja.

Povezane vsebine

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva

Usposabljanje in pridobitev službene izkaznice za nadzornike na smučišču