Naša vizija dela je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih, tudi predstavnikom manjšinskih in etničnih skupnosti. Ker tematika multikulturnosti ni le v pristojnosti policije, ampak celotne civilne družbe, se v policiji povezujemo z vsemi institucijami in subjekti, ki se ukvarjajo s tem področjem, s predstavniki lokalnih skupnosti in večinskega prebivalstva kot tudi s predstavniki multikulturnih skupnosti. Tako si izmenjujemo izkušnje in razvijamo nove pristope za boljše delo v večkulturni družbi.

slika policista s skupino romskih otrok

Z romsko skupnostjo v Sloveniji, na primer, v policiji že dolgo gradimo partnerski odnos, zlasti s policijskim delom v skupnosti ter številnimi operativnimi in preventivnimi aktivnostmi.

Spoštovanje raznolikosti

Pojem spoštovanja raznolikosti je tesno povezan s strpnostjo na eni strani in preprečevanjem kakršne koli diskriminacije na drugi, zato spodbujamo tudi enako obravnavanje žensk in moških, izvajanje integracije načela enakosti spolov, skrb za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in za dobre medsebojne odnose. Prizadevamo si za enakopravno spoštovanje vseh identitet, načina življenja in tradicij.

logo za spoštovanje raznolikosti v večkulturni družbi

Za strateške in operativne naloge na področju dela policije v večkulturni družbi in subkulturnimi skupinami je pristojen Center za raziskovanje in socialne veščine, za skupno koordinacijo dela pa na Generalni policijski upravi deluje tudi stalna delovna skupina, ki se sistemsko, na vseh treh nivojih, ukvarja z izvajanjem preventivnih in operativnih nalog na področjih, kjer so potrebna posebna znanja in pristopi za učinkovito delo policije v večkulturni družbi.

Povezane vsebine

Center za raziskovanje in socialne veščine
Policijsko delo v skupnosti, preventivna dejavnost
Delovna področja