img

ČE SI UDELEŽENEC ALI PRIČA V PROMETNI NESREČI,
ČE SI ŽRTEV ALI OČIVIDEC KRIMINALNEGA DEJANJA,
ČE MISLIŠ, DA JE MOTEN TVOJ MIR, ALI
ČE MENIŠ, DA LAHKO POLICIJA NA DRUG NAČIN
POSKRBI ZA TVOJO VARNOST,

POTEM KLIČI 113!

 

Kadar občani potrebujejo pomoč policije, lahko pokličejo na interventno številko policije 113. Interventni klic na številko 113 sprejme in evidentira policist operativno-komunikacijskega centra (OKC), ki deluje znotraj vsake policijske uprave. V Sloveniji je osem takšnih centrov. Tudi ko občan pokliče pomoč policije na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen pristojni operativno-komunikacijski center. Policist, ki sprejme obvestilo o interventnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim bolj natančne podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.

 

Pri klicu na interventno številko policije 113 prosim povejte:

 • KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...),
 • KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer vožnje, bližina vidnejših objektov),
 • KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),
 • ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb) in
 • druge podatke, ki bi pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov.


Če bi bila pri prijavi dogodka komunikacijska ovira nerazumevanje jezika, poskušajte povedati osnovne podatke (kraj, ulica) ali v bližini poiščite koga, ki ga bo razumel in dogodek obrazložil policistu na interventni številki policije 113.

 Kako pa lahko na pomoč pokliče gluha ali naglušna oseba? Več o tem: Klic na pomoč za gluhe in naglušne

 

Kdor kliče policijo na številko 113, naj bi kar najbolje opisal dogodek, povedal, kakšne posledice ima dogodek za ljudi, točen čas in kraj dogodka, kakšne možnosti dostopa so do kraja intervencije, kaj je razlog kršitve, število navzočih občanov in na koncu tudi svoje osebne podatke.

Po sprejemu klica na interventno številko policije 113 policist določi prioriteto dogodka. V primeru zasedenosti policistov dogodke razdeli na tiste, ki zahtevajo takojšnji odhod na kraj dogodka, in na tiste, ki lahko počakajo na prostega policista.

 

Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti je ena od temeljnih ustavnih pravic človeka, zato morajo policisti ukrepati vsakič, ko gre za varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi ter vzdrževanje javnega reda. (Usmeritve za izvajanje policijske intervencije, 2014)

 

V letu 2017 so OKC PU nujne interventne dogodke posebej označevali. Od vseh interventnih dogodkov je bilo nujnih interventnih dogodkov 6.885 ali 3,9 %  vseh interventnih dogodkov.

Med nujne dogodke sodijo vsi zapisi iz dnevnika dogodkov OKC PU, ki se nanašajo na dogodek, ko:

 • je neposredno ogroženo življenje
 • se uporablja nasilje oziroma smo ob sprejemu klica ocenili, da gre za resno grožnjo
 • je napaden policist oziroma potrebuje pomoč
 • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oziroma se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec kaznivega dejanja lahko pobegnil
 • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu in
 • vodja izmene presodi, da dogodek zahteva takojšno policijsko intervencijo. 

 

Število telefonskih klicev in interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 po posameznih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav v letu 2017 

Policijska uprava Interventni dogodki
Ostali klici SKUPAJ
Celje 25.501 41.047 66.548
Koper 12.425 34.807 47.232
Kranj 14.800 26.260 41.060
Ljubljana 57.768 95.733 153.501
Maribor 31.948 47.324 79.272
Murska Sobota 11.387 14.264 25.651
Nova Gorica 7.894 26.354 34.248
Novo mesto 17.061 29.879 46.940
SKUPAJ 178.784 315.668 494.452
Delež klicev 36,2 % 63,8 % 100,00 %

 

Vendar občani na številko 113 ne pokličejo samo takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo. Interventno številko policije 113 zavrtijo tudi v primerih, ko potrebujejo le neko splošno informacijo (na primer, kakšne so razmere na cestah ali na mejnih prehodih, za katere države potrebujejo vstopno vizo in podobno) ali pa gre celo za provokacijo. To so za policijo tako imenovani "prazni klici". V primeru teh klicev policija opravlja š preventivno in storitveno dejavnost. Tudi tuja raziskava je pokazala, da na čisto policijsko dejavnost odpade le 20 % policijskega dela, ostalih 80 % pa v tako imenovano storitveno dejavnost.

Struktura klicev na interventno številko policije 113

klici2017-1

Iz letnih poročil o delu Operativnega-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave izhaja, da je bil delež interventnih klicev v primerjavi z vsemi klici  leta 2003 - 28,92 %, leta 2004 - 25.66 %, leta 2005 - 24.43 %, leta 2006 - 24.65 %, leta 2007 - 28.94 %, leta 2008 - 29.4 %, leta 2009, leta 2010 - 34.0 %, leta 2011 - 37,7 %, leta 2012 – 39,1 % , leta 2013 – 36,2 %, leta 2014 – 35,1 %, leta 2015 in 2016 35,5 % ter leta 2017 – 36,2% ... Iz teh številk izhaja, da približno dve tretjini občanov kliče policijo zaradi raznih informacij in nasvetov, nekaj je tudi pomot in provokacij. Lahko rečemo, da operativno-komunikacijski centri posredno opravljajo tudi preventivno policijsko delo, kar pomeni, da posredujejo koristen nasvet klicateljem ali pa jih odvrnejo od katerega od negativnih dejanj. 

 

Primerjava deleža interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 v letih 2008–2017

klici2017-2

 

Primerjava rasti števila vseh klicev na interventno številko policije 113 in
interventnih dogodkov v letih 2008–2017

klici2017-3

 

Delež zapisov v Dnevnik dogodkov OKC (DDOKC) med posameznimi PU v letu 2017

klici2017-5

 

Reakcijski čas policijskih sil

Reakcijski čas je čas od občanovega klica na interventno številko policije 113, ki ga sprejme policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave, do prihoda policijske patrulje ali kriminalistične ogledne skupine na kraj interventnega dogodka, dejanja ali pojava. Hitrost ukrepanja policije je povezana tudi s časom, ki ga porabi policijska patrulja, da pride na kraj interventnega dogodka. Operativno-komunikacijski center policijske uprave lahko s svojim delom vpliva na skrajšanje časa od sprejema telefonskega klica na interventno številko policije 113 do napotitve policijske patrulje na kraj dogodka.

Povprečni reakcijski čas policije v letu 2017, za celotno območje Slovenije, znaša za nujne interventne dogodke 11' 51'', kar je 49,7 % povprečnega reakcijskega časa policije za vse  interventne dogodke v Sloveniji, ki je 23' 50''.

 

Reakcijski časi po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijske policijske uprave za nujne interventne dogodke v primerjavi s preteklim letom

 klici2017-4

 

Predstavitev OKC - prezentacija pdf