Sorodne objave

 


V letu 2020 je bilo na telefonskih centralah Policijskih uprav zabeleženo 512.660 klicev na interventno številko 113. Interventnih dogodkov, torej takšnih, ki zahtevajo prihod policije na kraj dogodka, je bilo 184.360, od tega nujnih interventnih dogodkov 5.712 ali 3,1 % vseh interventnih dogodkov.

Med nujne dogodke sodijo vsi zapisi iz dnevnika dogodkov OKC PU, ki se nanašajo na dogodek, ko:

  • je neposredno ogroženo življenje
  • se uporablja nasilje oziroma smo ob sprejemu klica ocenili, da gre za resno grožnjo
  • je napaden policist oziroma potrebuje pomoč
  • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oziroma se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec kaznivega dejanja lahko pobegnil
  • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu in
  • vodja izmene presodi, da dogodek zahteva takojšno policijsko intervencijo. 


Število telefonskih klicev in interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 po posameznih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav v letu 2020

Policijska uprava Interventni dogodki
Ostali klici SKUPAJ
Celje 24.033 43.945 67.978
Koper 15.629 39.456 55.085
Kranj 14.976 23.434 38.410
Ljubljana 59.791 91.481 151.272
Maribor 30.442 48.000 78.442
Murska Sobota 11.577 14.962 26.539
Nova Gorica 8.798 28.409 37.207
Novo mesto 19.114 38.613 57.727
SKUPAJ 184.360 328.300 512.660
Delež klicev 36,0% 64,0% 100%


Vendar občani na številko 113 ne pokličejo samo takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo. Interventno številko policije 113 zavrtijo tudi v primerih, ko potrebujejo le neko splošno informacijo (na primer, kakšne so razmere na cestah ali na mejnih prehodih, za katere države potrebujejo vstopno vizo in podobno) ali pa gre celo za provokacijo. To so za policijo tako imenovani "prazni klici". V primeru teh klicev policija opravlja š preventivno in storitveno dejavnost. Tudi tuja raziskava je pokazala, da na čisto policijsko dejavnost odpade le 20 % policijskega dela, ostalih 80 % pa v tako imenovano storitveno dejavnost.


Struktura klicev na interventno številko policije 113

klici2020 1

Delež interventnih dogodkov v primerjavi z vsemi klici se v desetletnem obdobju giblje od 34% do 39,1%. Iz teh številk izhaja, da približno dve tretjini občanov kliče policijo zaradi raznih informacij in nasvetov, nekaj je tudi pomot in provokacij. Lahko rečemo, da operativno-komunikacijski centri posredno opravljajo tudi preventivno policijsko delo, kar pomeni, da posredujejo koristen nasvet klicateljem ali pa jih odvrnejo od katerega od negativnih dejanj.


Delež zapisov v Dnevnik dogodkov OKC (DDOKC) med posameznimi PU v letu 2020

Slovenija 2020

Povprečni čas zvonjenja

Od leta 2019 smo namesto reakcijskega časa za vse interventne dogodke začeli meriti povprečni čas zvonjenja na interventni številki 113. Čas se meri od trenutka, ko na sprejemnem mestu prične zvoniti telefon do trenutka, ko je klic sprejet. V letu 2020 je bil povprečni čas zvonjenja 7,0 sekund.

klici2020 2

Sprejeti klici v prvih dvanajstih sekundah

Od leta 2019 smo pričeli meriti tudi odstotek klicev, ki so bili na delovnih mestih za sprejem klicev na interventno številko 113 sprejeti v prvih dvanajstih sekundah. V letu 2020 je bil odstotek takih klicev 88,0 %.

klici2020 3Število interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 v letih 2011 - 2020

klici2020 4

Primerjava rasti števila vseh klicev na interventno številko policije 113 in interventnih dogodkov v letih 2011 – 2020

klici2020 5

Reakcijski čas policijskih sil

Reakcijski čas je čas od občanovega klica na interventno številko policije 113, ki ga sprejme policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave, do prihoda policijske patrulje, kriminalistične ogledne skupine oziroma druge pristojne službe na kraj interventnega dogodka, dejanja ali pojava. Hitrost ukrepanja policije je povezana tudi s časom, ki ga porabi policijska patrulja, da pride na kraj interventnega dogodka. Operativno-komunikacijski center regijske policijske uprave lahko s svojim delom vpliva na skrajšanje časa od sprejema telefonskega klica na interventno številko policije 113 do napotitve patrulje na kraj dogodka.

Povprečni reakcijski čas policije v letu 2020, za celotno območje Slovenije, znaša za nujne interventne dogodke 11' 8''.

 

Reakcijski časi po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijske policijske uprave za nujne interventne dogodke v primerjavi s preteklim letom

klici2020 6

Reakcijski časi za nujne interventne dogodke po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijskih policijskih uprav za obdobje zadnjih deset let

klici2020 7