Sektor za razvoj in sistemske naloge opravlja naloge na področjih:

 • izvajanja pomembnejših sistemskih projektov s področja policijskega dela, organiziranosti policije in učinkovitega vodenja policijskih enot;
 • delovanja delovnih skupin in projektne pisarne;
 • strokovnopravnih nalog;
 • razvijanja organizacije in metod policijskega dela;
 • uporabe modelov poslovne odličnosti, meril za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter uvajanja »dobrih praks« v policiji;
 • zmanjševanja administrativnega dela ter zbiranja, obdelave in hrambe podatkov;
 • podeljevanj priznanj Policije.

Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih:

 • organizacije, kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest v policiji;
 • upravljanja s človeškimi viri;
 • zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • kadrovanja v policiji;
 • načrtovanja in porabe finančnih sredstev.

Oddelek za načrtovanje in analitiko opravlja naloge na področjih:

 • analiziranja varnostnih dogodkov in izdelave varnostnih ocen;
 • preučevanja družbenih pojavov, ki vplivajo na varnost in policijsko delo;
 • srednjeročnega in letnega načrtovanja dela policije;
 • periodičnega poročanja o delu policije;
 • priprave metodologij, izdelave analiz, načrtovanja in poročanja.