Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Predlogi predpisov 16. oktober 2008
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)


Državni predpisi:

Zakoni:

 1. Kazenski zakonik (KZ-1)
 2. Obligacijski zakonik (OZ)
 3. Pomorski zakonik (PZ)
 4. Ustava Republike Slovenije (URS)
 5. Zakon o cestah (ZCes-2)
 6. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
 7. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)
 8. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 9. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
 10. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
 11. Zakon o državni upravi (ZDU-1)
 12. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih (ZEPI)
 13. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)
 14. Zakon o gozdovih (ZG)
 15. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)
 16. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH)
 17. Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
 18. Zakon o informacijski varnosti (ZInfV)
 19. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
 20. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
 21. Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)
 22. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
 23. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
 24. Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
 25. Zakon o javnih cestah (ZJC)
 26. Zakon o javnih financah (ZJF)
 27. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
 28. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
 29. Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
 30. Zakon o kemikalijah (Zkem)
 31. Zakon o letalstvu (Zlet)
 32. Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)
 33. Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
 34. Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)
 35. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
 36. Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)
 37. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
 38. Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1)
 39. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
 40. Zakon o obrambi (ZObr)
 41. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)
 42. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
 43. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)
 44. Zakon o ohranjanju narave (ZON)
 45. Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
 46. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
 47. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)
 48. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
 49. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
 50. Zakon o orožju (ZOro-1)
 51. Zakon o osebnem imenu (ZOI-1)
 52. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)
 53. Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV)
 54. Zakon o potnih listinah (ZPLD-1)
 55. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
 56. Zakon o prekrških (ZP-1)
 57. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
 58. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD)
 59. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
 60. Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1)
 61. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP)
 62. Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)
 63. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)
 64. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)
 65. Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ)
 66. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 67. Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)
 68. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1)
 69. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
 70. Zakon o tajnih podatkih (ZTP)
 71. Zakon o trošarinah (ZTro-1)
 72. Zakon o tujcih (ZTuj-2)
 73. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
 74. Zakon o upravnih taksah (ZUT)
 75. Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
 76. Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)
 77. Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
 78. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
 79. Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
 80. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 81. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
 82. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
 83. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
 84. Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
 85. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
 86. Zakon o vinu (ZVin)
 87. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
 88. Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)
 89. Zakon o vodah (ZV-1)
 90. Zakon o vojaški dolžnosti (ZvojD)
 91. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
 92. Zakon o voznikih (ZVoz-1)
 93. Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)
 94. Zakon o zasebnem varovanju (ZzasV-1)
 95. Zakon o zaščiti prič (ZZPrič)
 96. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
 97. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)